Home
Show Map

Shàngzhì Shì

County-level City in Harbin (Hēilóngjiāng)

County-level City

The population of Shàngzhì Shì.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Shàngzhì Shì尚志市County-level City585,386
Hā'ĕrbīn Shì [Harbin]哈尔滨市Sub-provincial City10,635,971

Contents: Townships

The population of the townships in Shàngzhì Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Chángshòu Xiāng长寿乡Rural TownshipShàngzhì Shì28,171
Hédōng Xiāng河东乡Rural TownshipShàngzhì Shì11,910
Hēilónggōng Zhèn黑龙宫镇TownShàngzhì Shì20,196
Lăojiējī Xiāng老街基乡Rural TownshipShàngzhì Shì17,244
Liànghé Zhèn亮河镇TownShàngzhì Shì25,711
Mào'érshān Zhèn帽儿山镇TownShàngzhì Shì26,557
Măyán Xiāng马延乡Rural TownshipShàngzhì Shì20,362
Qìngyáng Zhèn庆阳镇TownShàngzhì Shì20,959
Shàngzhì Zhèn尚志镇TownShàngzhì Shì131,006
Shítóuhézi Zhèn石头河子镇TownShàngzhì Shì15,868
Wĕihé Línyèjú苇河林业局Township-like AreaShàngzhì Shì36,768
Wĕihé Zhèn苇河镇TownShàngzhì Shì46,365
Wūjímì Xiāng乌吉密乡Rural TownshipShàngzhì Shì23,365
Yàbùlì Línyèjú亚布力林业局Township-like AreaShàngzhì Shì34,187
Yàbùlì Zhèn亚布力镇TownShàngzhì Shì46,546
Yīmiànpō Zhèn一面坡镇TownShàngzhì Shì34,086
Yuánbăo Zhèn元宝镇TownShàngzhì Shì23,107
Yúchí Xiāng鱼池乡Rural TownshipShàngzhì Shì8,202
Zhēnzhūshān Xiāng珍珠山乡Rural TownshipShàngzhì Shì14,776

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).