Home
Show Map

Āchéng Qū

District in Harbin (Hēilóngjiāng)

District

The population of Āchéng Qū.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Āchéng Qū阿城区District596,856
Hā'ĕrbīn Shì [Harbin]哈尔滨市Sub-provincial City10,635,971

Contents: Townships

The population of the townships in Āchéng Qū.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Āshíhé Jiēdào阿什河街道Urban SubdistrictĀchéng Qū45,670
Dàlĭng Xiāng大岭乡Rural TownshipĀchéng Qū15,853
Fēikètú Jiēdào蜚克图街道Urban SubdistrictĀchéng Qū23,381
Hédōng Jiēdào河东街道Urban SubdistrictĀchéng Qū23,923
Hóngxīng Zhèn红星镇TownĀchéng Qū15,070
Jiāojiè Jiēdào交界街道Urban SubdistrictĀchéng Qū18,034
Jīnchéng Jiēdào金城街道Urban SubdistrictĀchéng Qū71,941
Jīndū Jiēdào金都街道Urban SubdistrictĀchéng Qū87,640
Liàodiàn Jiēdào料甸街道Urban SubdistrictĀchéng Qū41,369
Píngshān Zhèn平山镇TownĀchéng Qū23,943
Shèlì Jiēdào舍利街道Urban SubdistrictĀchéng Qū35,336
Shuāngfēng Jiēdào双丰街道Urban SubdistrictĀchéng Qū26,279
Sōngfēngshān Zhèn松峰山镇TownĀchéng Qū11,344
Tōngchéng Jiēdào通城街道Urban SubdistrictĀchéng Qū23,537
Xiăolĭng Jiēdào小岭街道Urban SubdistrictĀchéng Qū24,370
Xīnlì Jiēdào新利街道Urban SubdistrictĀchéng Qū36,143
Yàgōu Jiēdào亚沟街道Urban SubdistrictĀchéng Qū14,194
Yángshù Jiēdào杨树街道Urban SubdistrictĀchéng Qū28,907
Yùquán Jiēdào玉泉街道Urban SubdistrictĀchéng Qū29,922

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).