Home
Show Map

Wèi Xiàn

County in Hándān Shì (Hébĕi)

County

The population of Wèi Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Wèi Xiàn魏县County809,193
Hándān Shì邯郸市Prefecture-level City9,174,683

Contents: Townships

The population of the townships in Wèi Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Bĕigāo Zhèn北皋镇TownWèi Xiàn62,630
Bĕitáitóu Xiāng北台头乡Rural TownshipWèi Xiàn16,267
Biānmă Xiāng边马乡Rural TownshipWèi Xiàn45,042
Bókŏu Xiāng泊口乡Rural TownshipWèi Xiàn35,108
Chēwăng Zhèn车往镇TownWèi Xiàn35,815
Dàmăcūn Xiāng大马村乡Rural TownshipWèi Xiàn18,717
Dàxīnzhuāng Xiāng大辛庄乡Rural TownshipWèi Xiàn31,056
Dézhèng Zhèn德政镇TownWèi Xiàn24,034
Dōngdàigù Zhèn东代固镇TownWèi Xiàn29,371
Huílóng Zhèn回隆镇TownWèi Xiàn44,468
Jízhēnzhài Zhèn棘针寨镇TownWèi Xiàn23,871
Nánshuāngmiào Zhèn南双庙镇TownWèi Xiàn34,520
Qiándàmó Xiāng前大磨乡Rural TownshipWèi Xiàn26,097
Shākŏují Xiāng沙口集乡Rural TownshipWèi Xiàn41,557
Shìwàngjí Xiāng仕望集乡Rural TownshipWèi Xiàn20,270
Shuāngjĭng Zhèn双井镇TownWèi Xiàn43,629
Wèichéng Zhèn魏城镇TownWèi Xiàn133,734
Yálĭ Zhèn牙里镇TownWèi Xiàn50,291
Yĕhúguăi Xiāng野胡拐乡Rural TownshipWèi Xiàn17,331
Yuànbăo Zhèn院堡镇TownWèi Xiàn18,410
Zhāng'èrzhuāng Zhèn张二庄镇TownWèi Xiàn56,975

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Townships, districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available). Area figures are computed by using geospatial data.