Home
Show Map

China: Guìlín Shì

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Guìlín Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Diécăi Qū叠彩区District170,628
Gōngchéng Yáozú Zìzhìxiàn恭城瑶族自治县Autonomous County250,853
Guànyáng Xiàn灌阳县County233,598
Língchuān Xiàn灵川县County350,832
Línguì Qū临桂区District443,994
Lìpŭ Shì [← Lìpŭ Xiàn]荔浦市County-level City352,472
Lóngshèng Gèzú Zìzhìxiàn龙胜各族自治县Autonomous County154,889
Pínglè Xiàn平乐县County370,455
Qīxīng Qū七星区District297,029
Quánzhōu Xiàn全州县County633,174
Xiàngshān Qū象山区District275,284
Xīng'ān Xiàn兴安县County329,507
Xiùfēng Qū秀峰区District156,504
Yángshuò Xiàn阳朔县County272,223
Yànshān Qū雁山区District76,193
Yŏngfú Xiàn永福县County233,504
Zīyuán Xiàn资源县County146,824
Guìlín Shì桂林市Prefecture-level City4,747,963

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Guìlín Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ānhé Zhèn安和镇TownQuánzhōu Xiàn27,098
Báibăo Xiāng白宝乡Rural TownshipQuánzhōu Xiàn12,225
Báishā Zhèn白沙镇TownYángshuò Xiàn41,954
Báishí Xiāng白石乡Rural TownshipXīng'ān Xiàn7,871
Băishòu Zhèn百寿镇TownYŏngfú Xiàn26,661
Băolĭ Zhèn堡里镇TownYŏngfú Xiàn21,301
Bĕimén Jiēdào北门街道办事处Urban SubdistrictDiécăi Qū66,705
Cáiwān Zhèn才湾镇TownQuánzhōu Xiàn44,803
Căopíng Huízú Xiāng草坪回族乡Rural TownshipYànshān Qū3,501
Cháchéng Xiāng茶城乡Rural TownshipLìpŭ Shì9,600
Chádòng Zhèn茶洞镇TownLínguì Qū19,727
Cháotián Xiāng潮田乡Rural TownshipLíngchuān Xiàn19,946
Cháoyáng Xiāng朝阳乡Rural TownshipQīxīng Qū19,052
Chētián Miáozú Xiāng车田苗族乡Rural TownshipZīyuán Xiàn19,654
Chuānshān Jiēdào穿山街道办事处Urban SubdistrictQīxīng Qū79,962
Cuījiā Xiāng崔家乡Rural TownshipXīng'ān Xiàn15,772
Dàbù Xiāng大埠乡Rural TownshipYànshān Qū8,461
Dàfā Yáozú Xiāng大发瑶族乡Rural TownshipPínglè Xiàn14,040
Dàhé Xiāng大河乡Rural TownshipDiécăi Qū37,983
Dàjìng Yáozú Xiāng大境瑶族乡Rural TownshipLíngchuān Xiàn9,747
Dàtáng Zhèn大塘镇TownLìpŭ Shì20,777
Dàwéi Zhèn大圩镇TownLíngchuān Xiàn46,221
Dàxījiāng Zhèn大西江镇TownQuánzhōu Xiàn28,410
Diécăi Jiēdào叠彩街道办事处Urban SubdistrictDiécăi Qū65,940
Dìngjiāng Zhèn定江镇TownLíngchuān Xiàn30,144
Dōngchāng Zhèn东昌镇TownLìpŭ Shì22,155
Dōngjiāng Jiēdào东江街道办事处Urban SubdistrictQīxīng Qū79,610
Dòngjĭng Yáozú Xiāng洞井瑶族乡Rural TownshipGuànyáng Xiàn7,451
Dōngshān Yáozú Xiāng东山瑶族乡Rural TownshipQuánzhōu Xiàn23,666
Dùmò Zhèn杜莫镇TownLìpŭ Shì21,323
Èrtáng Xiāng二塘乡Rural TownshipXiàngshān Qū19,006
Èrtáng Zhèn二塘镇TownPínglè Xiàn66,955
Fènghuáng Zhèn凤凰镇TownQuánzhōu Xiàn44,880
Fúlì Zhèn福利镇TownYángshuò Xiàn36,848
Gāoshàng Zhèn高尚镇TownXīng'ān Xiàn38,576
Gāotián Zhèn高田镇TownYángshuò Xiàn31,454
Gōngchéng Zhèn恭城镇TownGōngchéng Yáozú Zìzhìxiàn50,583
Guālĭ Xiāng瓜里乡Rural TownshipZīyuán Xiàn17,073
Guăngfú Xiāng广福乡Rural TownshipYŏngfú Xiàn16,150
Guànyáng Zhèn灌阳镇TownGuànyáng Xiàn66,243
Guānyīngé Xiāng观音阁乡Rural TownshipGuànyáng Xiàn7,897
Guānyīn Xiāng观音乡Rural TownshipGōngchéng Yáozú Zìzhìxiàn7,355
Guìlín Huáqiáo Lǚyóu Jīngjìqū Guănlĭ Wĕiyuánhuì [Guilin Overseas Chinese Tourist Economic Zone]桂林华侨旅游经济区管理委员会Township-like AreaQīxīng Qū3,225
Hăiyáng Xiāng海洋乡Rural TownshipLíngchuān Xiàn18,403
Hékŏu Yáozú Xiāng河口瑶族乡Rural TownshipZīyuán Xiàn3,725
Huájiāng Yáozú Xiāng华江瑶族乡Rural TownshipXīng'ān Xiàn14,207
Huángguān Zhèn黄关镇TownGuànyáng Xiàn38,582
Huángshāhé Zhèn黄沙河镇TownQuánzhōu Xiàn20,571
Huángshā Yáozú Xiāng黄沙瑶族乡Rural TownshipLínguì Qū4,703
Huāzé Zhèn花箦镇TownLìpŭ Shì20,030
Huìxiān Zhèn会仙镇TownLínguì Qū44,002
Jiāhuì Zhèn嘉会镇TownGōngchéng Yáozú Zìzhìxiàn21,325
Jiāngdĭ Xiāng江底乡Rural TownshipLóngshèng Gèzú Zìzhìxiàn8,096
Jiăntáng Zhèn枧塘镇TownQuánzhōu Xiàn22,460
Jiāojiāng Yáozú Xiāng蕉江瑶族乡Rural TownshipQuánzhōu Xiàn11,317
Jiăshān Jiēdào甲山街道办事处Urban SubdistrictXiùfēng Qū76,941
Jièshŏu Zhèn界首镇TownXīng'ān Xiàn35,242
Jīnbăo Xiāng金宝乡Rural TownshipYángshuò Xiàn21,576
Jiǔwū Zhèn [Qīngshītán Zhèn]九屋镇TownLíngchuān Xiàn29,852
Lántián Yáozú Xiāng兰田瑶族乡Rural TownshipLíngchuān Xiàn4,577
Lèjiāng Xiāng乐江乡Rural TownshipLóngshèng Gèzú Zìzhìxiàn15,342
Liángfēng Jiēdào [Yànshān Jiēdào]良丰街道办事处Urban SubdistrictYànshān Qū2,779
Liănghé Zhèn两河镇TownQuánzhōu Xiàn27,151
Liăngjiāng Zhèn两江镇TownLínguì Qū59,602
Liăngshuĭ Miáozú Xiāng两水苗族乡Rural TownshipZīyuán Xiàn8,184
Liánhuā Zhèn莲花镇TownGōngchéng Yáozú Zìzhìxiàn49,740
Lìchéng Zhèn荔城镇TownLìpŭ Shì82,768
Lìjūn Jiēdào丽君街道办事处Urban SubdistrictXiùfēng Qū51,641
Lìmù Zhèn栗木镇TownGōngchéng Yáozú Zìzhìxiàn36,764
Língchuān Zhèn灵川镇TownLíngchuān Xiàn115,242
Língtián Zhèn灵田镇TownLíngchuān Xiàn33,486
Línguì Zhèn临桂镇TownLínguì Qū134,519
Liùtáng Zhèn六塘镇TownLínguì Qū35,630
Lónghuái Xiāng龙怀乡Rural TownshipLìpŭ Shì8,915
Lónghŭ Xiāng龙虎乡Rural TownshipGōngchéng Yáozú Zìzhìxiàn8,022
Lóngjiāng Xiāng龙江乡Rural TownshipYŏngfú Xiàn18,718
Lóngjí Zhèn [Hépíng Xiāng]龙脊镇TownLóngshèng Gèzú Zìzhìxiàn13,653
Lóngshèng Zhèn龙胜镇TownLóngshèng Gèzú Zìzhìxiàn40,194
Lóngshuĭ Zhèn龙水镇TownQuánzhōu Xiàn36,127
Luójĭn Zhèn罗锦镇TownYŏngfú Xiàn32,701
Mădī Xiāng马堤乡Rural TownshipLóngshèng Gèzú Zìzhìxiàn9,104
Mălĭng Zhèn马岭镇TownLìpŭ Shì39,489
Méixī Zhèn梅溪镇TownZīyuán Xiàn24,895
Miàotóu Zhèn庙头镇TownQuánzhōu Xiàn22,440
Mòchuān Xiāng漠川乡Rural TownshipXīng'ān Xiàn15,468
Nánbiānshān Zhèn南边山镇TownLínguì Qū24,041
Nánmén Jiēdào南门街道办事处Urban SubdistrictXiàngshān Qū99,923
Piáolĭ Zhèn瓢里镇TownLóngshèng Gèzú Zìzhìxiàn13,258
Píng'ān Xiāng平安乡Rural TownshipGōngchéng Yáozú Zìzhìxiàn32,832
Píngdĕng Zhèn平等镇TownLóngshèng Gèzú Zìzhìxiàn21,191
Pínglè Zhèn平乐镇TownPínglè Xiàn86,359
Píngshān Jiēdào平山街道办事处Urban SubdistrictXiàngshān Qū116,802
Púlú Yáozú Xiāng蒲芦瑶族乡Rural TownshipLìpŭ Shì8,673
Pútáo Zhèn葡萄镇TownYángshuò Xiàn29,937
Pŭyì Xiāng普益乡Rural TownshipYángshuò Xiàn8,676
Qiáotíng Xiāng桥亭乡Rural TownshipPínglè Xiàn13,841
Qīnglóng Xiāng青龙乡Rural TownshipPínglè Xiàn18,677
Qīngshān Zhèn青山镇TownLìpŭ Shì34,052
Qīxīngqū Jiēdào七星区街道办事处Urban SubdistrictQīxīng Qū115,180
Quánzhōu Zhèn全州镇TownQuánzhōu Xiàn112,620
Róngjiāng Zhèn溶江镇TownXīng'ān Xiàn49,600
Sānhuáng Zhèn三皇镇TownYŏngfú Xiàn18,130
Sānjiāng Xiāng三江乡Rural TownshipGōngchéng Yáozú Zìzhìxiàn12,310
Sānjiē Zhèn三街镇TownLíngchuān Xiàn15,797
Sānmén Zhèn三门镇TownLóngshèng Gèzú Zìzhìxiàn14,589
Shàoshuĭ Zhèn绍水镇TownQuánzhōu Xiàn41,246
Shāzi Zhèn沙子镇TownPínglè Xiàn37,082
Shítáng Zhèn石塘镇TownQuánzhōu Xiàn56,950
Shuāngjiāng Zhèn双江镇TownLìpŭ Shì27,167
Shuĭchē Zhèn水车镇TownGuànyáng Xiàn21,024
Sìshuĭ Xiāng泗水乡Rural TownshipLóngshèng Gèzú Zìzhìxiàn11,977
Sìtáng Zhèn四塘镇TownLínguì Qū39,655
Sūqiáo Zhèn苏桥镇TownYŏngfú Xiàn26,097
Tánxià Zhèn潭下镇TownLíngchuān Xiàn27,417
Tóng'ān Zhèn同安镇TownPínglè Xiàn38,692
Wăntián Yáozú Xiāng宛田瑶族乡Rural TownshipLínguì Qū19,557
Wĕijiāng Xiāng伟江乡Rural TownshipLóngshèng Gèzú Zìzhìxiàn7,485
Wénqiáo Zhèn文桥镇TownQuánzhōu Xiàn43,242
Wénshì Zhèn文市镇TownGuànyáng Xiàn29,327
Wŭtōng Zhèn五通镇TownLínguì Qū46,957
Xiānglí Zhèn湘漓镇TownXīng'ān Xiàn42,354
Xiàngshān Jiēdào象山街道办事处Urban SubdistrictXiàngshān Qū39,553
Xiánshuĭ Zhèn咸水镇TownQuánzhōu Xiàn26,529
Xīlĭng Zhèn西岭镇TownGōngchéng Yáozú Zìzhìxiàn31,922
Xīng'ān Zhèn兴安镇TownXīng'ān Xiàn92,524
Xīngpíng Zhèn兴坪镇TownYángshuò Xiàn38,440
Xīnjiē Zhèn新街镇TownGuànyáng Xiàn33,723
Xīnpíng Zhèn新坪镇TownLìpŭ Shì26,446
Xīnwéi Zhèn新圩镇TownGuànyáng Xiàn18,831
Xīshān Yáozú Xiāng西山瑶族乡Rural TownshipGuànyáng Xiàn10,520
Xiùfēng Jiēdào秀峰街道办事处Urban SubdistrictXiùfēng Qū27,922
Xiūrén Zhèn修仁镇TownLìpŭ Shì31,077
Yáng'ān Xiāng阳安乡Rural TownshipPínglè Xiàn19,658
Yángdī Xiāng杨堤乡Rural TownshipYángshuò Xiàn9,111
Yángshuò Zhèn阳朔镇TownYángshuò Xiàn54,227
Yánguān Zhèn严关镇TownXīng'ān Xiàn17,893
Yànshān Zhèn雁山镇TownYànshān Qū40,773
Yŏng'ān Xiāng永安乡Rural TownshipYŏngfú Xiàn19,945
Yŏngfú Zhèn永福镇TownYŏngfú Xiàn53,801
Yŏngsuì Zhèn永岁镇TownQuánzhōu Xiàn31,439
Yuántóu Zhèn源头镇TownPínglè Xiàn38,976
Zhāngjiā Zhèn张家镇TownPínglè Xiàn36,175
Zhèmù Zhèn柘木镇TownYànshān Qū20,679
Zhōngfēng Zhèn中峰镇TownZīyuán Xiàn24,385
Zhōngyōng Zhèn中庸镇TownLínguì Qū15,601
Zīyuán Zhèn资源镇TownZīyuán Xiàn48,908

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Townships, districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available). Area figures are computed by using geospatial data.