Home
Show Map

China: Guìgăng Shì (Guăngxī)

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Guìgăng Shì.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Găngbĕi Qū港北区District578,365
Găngnán Qū港南区District507,962
Guìpíng Shì桂平市County-level City1,496,904
Píngnán Xiàn平南县County1,128,030
Qíntáng Qū覃塘区District407,547
Guìgăng Shì贵港市Prefecture-level City4,118,808

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Guìgăng Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ānhuái Zhèn安怀镇TownPíngnán Xiàn55,456
Báishā Zhèn白沙镇TownGuìpíng Shì61,828
Bātáng Jiēdào八塘街道Urban SubdistrictGăngnán Qū73,512
Dà'ān Zhèn大安镇TownPíngnán Xiàn89,188
Dàlĭng Xiāng大岭乡Rural TownshipQíntáng Qū19,973
Dānzhú Zhèn丹竹镇TownPíngnán Xiàn78,358
Dàpéng Zhèn大鹏镇TownPíngnán Xiàn34,413
Dàpō Zhèn大坡镇TownPíngnán Xiàn30,993
Dàwān Zhèn大湾镇TownGuìpíng Shì47,643
Dàwéi Zhèn大圩镇TownGăngbĕi Qū84,857
Dàxīn Zhèn大新镇TownPíngnán Xiàn67,979
Dàyáng Zhèn大洋镇TownGuìpíng Shì56,224
Dàzhōu Zhèn大洲镇TownPíngnán Xiàn31,736
Dōnghuá Zhèn东华镇TownPíngnán Xiàn29,225
Dōngjīn Zhèn东津镇TownGăngnán Qū50,102
Dōnglóng Zhèn东龙镇TownQíntáng Qū43,679
Găngchéng Jiēdào港城街道Urban SubdistrictGăngbĕi Qū71,729
Gēnzhú Zhèn根竹镇TownGăngbĕi Qū26,416
Guānchéng Zhèn官成镇TownPíngnán Xiàn77,344
Guìchéng Jiēdào贵城街道Urban SubdistrictGăngbĕi Qū215,220
Guó'ān Yáozú Xiāng国安瑶族乡Rural TownshipPíngnán Xiàn13,008
Hòulù Xiāng厚禄乡Rural TownshipGuìpíng Shì35,707
Huángliàn Zhèn黄练镇TownQíntáng Qū34,719
Jiāngkŏu Zhèn江口镇TownGuìpíng Shì73,618
Jiāngnán Jiēdào江南街道Urban SubdistrictGăngnán Qū51,148
Jīntián Zhèn金田镇TownGuìpíng Shì68,751
Liùchén Zhèn六陈镇TownPíngnán Xiàn56,820
Luóbō Xiāng罗播乡Rural TownshipGuìpíng Shì34,469
Luóxiù Zhèn罗秀镇TownGuìpíng Shì57,684
Măliàn Yáozú Xiāng马练瑶族乡Rural TownshipPíngnán Xiàn33,825
Măpí Xiāng马皮乡Rural TownshipGuìpíng Shì37,798
Mátóng Zhèn麻垌镇TownGuìpíng Shì73,597
Mĕnggōng Zhèn蒙公镇TownQíntáng Qū28,524
Mĕngwéi Zhèn蒙圩镇TownGuìpíng Shì71,028
Mùgēn Zhèn木根镇TownGuìpíng Shì43,964
Mùgé Zhèn木格镇TownGăngnán Qū77,520
Mùguī Zhèn木圭镇TownGuìpíng Shì60,576
Mùlè Zhèn木乐镇TownGuìpíng Shì61,135
Mùzĭ Zhèn木梓镇TownGăngnán Qū45,598
Nánmù Zhèn南木镇TownGuìpíng Shì90,514
Píngnán Jiēdào平南街道Urban SubdistrictPíngnán Xiàn160,660
Píngshān Zhèn平山镇TownPíngnán Xiàn37,877
Qiáowéi Zhèn桥圩镇TownGăngnán Qū81,676
Qìngfēng Zhèn庆丰镇TownGăngbĕi Qū76,173
Qíshí Xiāng奇石乡Rural TownshipGăngbĕi Qū23,802
Sānlĭ Zhèn三里镇TownQíntáng Qū48,788
Shānbĕi Xiāng山北乡Rural TownshipQíntáng Qū26,016
Shàngdù Jiēdào上渡街道Urban SubdistrictPíngnán Xiàn66,386
Shèbù Zhèn社步镇TownGuìpíng Shì48,395
Shèpō Zhèn社坡镇TownGuìpíng Shì64,461
Shíjŭ Zhèn石咀镇TownGuìpíng Shì44,218
Shíkă Zhèn石卡镇TownQíntáng Qū55,313
Shílóng Zhèn石龙镇TownGuìpíng Shì61,854
Sījiè Xiāng思界乡Rural TownshipPíngnán Xiàn24,990
Sìmiàn Zhèn寺面镇TownPíngnán Xiàn37,044
Sīwàng Zhèn思旺镇TownPíngnán Xiàn76,301
Tántáng Jiēdào覃塘街道Urban SubdistrictQíntáng Qū64,310
Tónghé Zhèn同和镇TownPíngnán Xiàn36,100
Tóngxīn Xiāng垌心乡Rural TownshipGuìpíng Shì18,120
Wătáng Zhèn瓦塘镇TownGăngnán Qū36,096
Wŭlè Zhèn武乐镇TownGăngbĕi Qū29,909
Wŭlín Zhèn武林镇TownPíngnán Xiàn22,728
Wŭlĭ Zhèn五里镇TownQíntáng Qū33,767
Xiàwān Zhèn下湾镇TownGuìpíng Shì55,307
Xīntáng Zhèn新塘镇TownGăngnán Qū49,575
Xīshān Zhèn西山镇TownGuìpíng Shì172,140
Xúnwàng Xiāng寻旺乡Rural TownshipGuìpíng Shì52,499
Yóumá Zhèn油麻镇TownGuìpíng Shì42,679
Zhāngmù Zhèn樟木镇TownQíntáng Qū52,458
Zhànjiāng Zhèn湛江镇TownGăngnán Qū42,735
Zhènlóng Zhèn镇隆镇TownPíngnán Xiàn67,599
Zhōnglĭ Xiāng中里乡Rural TownshipGăngbĕi Qū50,259
Zhōngshā Zhèn中沙镇TownGuìpíng Shì43,922
Zĭjīng Zhèn紫荆镇TownGuìpíng Shì18,773

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Townships, districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available). Area figures are computed by using geospatial data.