Home
Show Map

Jiàngé Xiàn

County in Guăngyuán Shì (Sìchuān)

County

The population of Jiàngé Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Jiàngé Xiàn剑阁县County457,656
Guăngyuán Shì广元市Prefecture-level City2,484,122

Contents: Townships

The population of the townships in Jiàngé Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Báilóng Zhèn白龙镇TownJiàngé Xiàn14,085
Bǎiyā Xiāng柏垭乡Rural TownshipJiàngé Xiàn4,341
Bĕimiào Xiāng北庙乡Rural TownshipJiàngé Xiàn5,712
Bēiyā Xiāng碑垭乡Rural TownshipJiàngé Xiàn5,635
Chánglĭng Xiāng长岭乡Rural TownshipJiàngé Xiàn5,435
Chéngbĕi Zhèn城北镇TownJiàngé Xiàn11,490
Chuíquán Xiāng垂泉乡Rural TownshipJiàngé Xiàn2,936
Diànzi Zhèn店子镇TownJiàngé Xiàn7,373
Dōngbăo Zhèn东宝镇TownJiàngé Xiàn8,657
Gāochí Xiāng高池乡Rural TownshipJiàngé Xiàn4,968
Gāoguān Zhèn高观镇TownJiàngé Xiàn6,486
Gōngdiàn Xiāng公店乡Rural TownshipJiàngé Xiàn4,423
Gōngxīng Zhèn公兴镇TownJiàngé Xiàn8,594
Guăngpíng Xiāng广坪乡Rural TownshipJiàngé Xiàn4,938
Guóguāng Xiāng国光乡Rural TownshipJiàngé Xiàn5,053
Hànyáng Zhèn汉阳镇TownJiàngé Xiàn10,927
Héfēng Xiāng禾丰乡Rural TownshipJiàngé Xiàn5,216
Hèlíng Zhèn鹤龄镇TownJiàngé Xiàn16,868
Hŏushī Xiāng吼狮乡Rural TownshipJiàngé Xiàn5,858
Jiāngkŏu Zhèn江口镇TownJiàngé Xiàn9,794
Jiāngshí Xiāng江石乡Rural TownshipJiàngé Xiàn4,367
Jiànménguān Zhèn剑门关镇TownJiàngé Xiàn14,236
Jĭnpíng Xiāng锦屏乡Rural TownshipJiàngé Xiàn4,880
Jīnxiān Zhèn金仙镇TownJiàngé Xiàn5,340
Kāifēng Zhèn开封镇TownJiàngé Xiàn11,847
Liángshān Xiāng凉山乡Rural TownshipJiàngé Xiàn5,356
Liŭgōu Zhèn柳沟镇TownJiàngé Xiàn6,098
Lóngyuán Zhèn龙源镇TownJiàngé Xiàn10,323
Mădēng Xiāng马灯乡Rural TownshipJiàngé Xiàn3,694
Máobà Xiāng毛坝乡Rural TownshipJiàngé Xiàn3,716
Mùmă Zhèn木马镇TownJiàngé Xiàn6,882
Pŭ'ān Zhèn普安镇TownJiàngé Xiàn42,577
Qiáodiàn Xiāng樵店乡Rural TownshipJiàngé Xiàn6,196
Quānlóng Xiāng圈龙乡Rural TownshipJiàngé Xiàn5,224
Shàngsì Xiāng上寺乡Rural TownshipJiàngé Xiàn3,595
Tiánjiā Xiāng田家乡Rural TownshipJiàngé Xiàn5,039
Túshān Zhèn涂山镇TownJiàngé Xiàn5,761
Wánghé Zhèn王河镇TownJiàngé Xiàn7,333
Wănquán Xiāng碗泉乡Rural TownshipJiàngé Xiàn4,429
Wénxī Xiāng闻溪乡Rural TownshipJiàngé Xiàn5,126
Wŭlián Zhèn武连镇TownJiàngé Xiàn9,665
Xiāngchén Zhèn香沉镇TownJiàngé Xiàn6,938
Xiàsì Zhèn下寺镇TownJiàngé Xiàn32,400
Xīmiào Xiāng西庙乡Rural TownshipJiàngé Xiàn4,915
Xiùzhōng Xiāng秀钟乡Rural TownshipJiàngé Xiàn5,508
Yándiàn Zhèn盐店镇TownJiàngé Xiàn5,531
Yángcūn Zhèn杨村镇TownJiàngé Xiàn8,738
Yánglĭng Zhèn羊岭镇TownJiàngé Xiàn10,497
Yănshèng Zhèn演圣镇TownJiàngé Xiàn6,955
Yáojiā Zhèn姚家镇TownJiàngé Xiàn5,755
Yáolíng Xiāng摇铃乡Rural TownshipJiàngé Xiàn5,179
Yíngshuĭ Xiāng迎水乡Rural TownshipJiàngé Xiàn5,190
Yìxīng Zhèn义兴镇TownJiàngé Xiàn5,274
Yuánshān Zhèn元山镇TownJiàngé Xiàn20,080
Zhāngwáng Zhèn张王镇TownJiàngé Xiàn5,708
Zhèbà Xiāng柘坝乡Rural TownshipJiàngé Xiàn4,603
Zhèngxīng Xiāng正兴乡Rural TownshipJiàngé Xiàn3,912

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).