Home
Show Map

Zhāohuà Qū

District in Guăngyuán Shì (Sìchuān)

District

The population of Zhāohuà Qū.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Zhāohuà Qū [Yuánbà Qū]昭化区District168,489
Guăngyuán Shì广元市Prefecture-level City2,484,122

Contents: Townships

The population of the townships in Zhāohuà Qū.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Báiguŏ Xiāng白果乡Rural TownshipZhāohuà Qū4,531
Bǎilíngōu Zhèn柏林沟镇TownZhāohuà Qū4,794
Cháoyáng Xiāng朝阳乡Rural TownshipZhāohuà Qū3,884
Chénjiāng Xiāng陈江乡Rural TownshipZhāohuà Qū3,527
Dàcháo Xiāng大朝乡Rural TownshipZhāohuà Qū2,283
Dīngjiā Xiāng丁家乡Rural TownshipZhāohuà Qū3,103
Hóngyán Zhèn红岩镇TownZhāohuà Qū3,153
Huánglóng Xiāng黄龙乡Rural TownshipZhāohuà Qū4,192
Hŭtiào Zhèn虎跳镇TownZhāohuà Qū6,024
Jiănyínyán Shèqū Jiēdào拣银岩社区街道Township-like AreaZhāohuà Qū1,896
Jìnxián Xiāng晋贤乡Rural TownshipZhāohuà Qū4,686
Liŭqiáo Xiāng柳桥乡Rural TownshipZhāohuà Qū4,087
Méishù Xiāng梅树乡Rural TownshipZhāohuà Qū4,339
Míngjué Zhèn明觉镇TownZhāohuà Qū5,415
Mótān Zhèn磨滩镇TownZhāohuà Qū6,618
Qīngniú Zhèn青牛镇TownZhāohuà Qū4,504
Qīngshuĭ Zhèn清水镇TownZhāohuà Qū6,891
Shābà Xiāng沙坝乡Rural TownshipZhāohuà Qū2,846
Shèjiàn Zhèn射箭镇TownZhāohuà Qū4,553
Shíjĭngpū Zhèn石井铺镇TownZhāohuà Qū8,586
Tàigōng Zhèn太公镇TownZhāohuà Qū7,064
Wángjiā Zhèn王家镇TownZhāohuà Qū7,164
Wèizi Zhèn卫子镇TownZhāohuà Qū7,641
Wéncūn Xiāng文村乡Rural TownshipZhāohuà Qū3,640
Xiāngxī Xiāng香溪乡Rural TownshipZhāohuà Qū2,354
Yuánbà Zhèn元坝镇TownZhāohuà Qū26,240
Zhāngjiā Xiāng张家乡Rural TownshipZhāohuà Qū5,928
Zhāohuà Zhèn昭化镇TownZhāohuà Qū14,774
Zĭyún Xiāng紫云乡Rural TownshipZhāohuà Qū3,772

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).