Home
Show Map

Huáyíng Shì

County-level City in Guăng'ān Shì (Sìchuān)

County-level City

The population of Huáyíng Shì.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Huáyíng Shì华蓥市County-level City278,359
Guăng'ān Shì广安市Prefecture-level City3,205,476

Contents: Townships

The population of the townships in Huáyíng Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Gāoxīng Zhèn [incl. Guānyīnxī Zhèn]高兴镇TownHuáyíng Shì38,492
Gŭqiáo Jiēdào古桥街道Urban SubdistrictHuáyíng Shì13,737
Hóngyán Xiāng红岩乡Rural TownshipHuáyíng Shì2,727
Huálóng Jiēdào华龙街道Urban SubdistrictHuáyíng Shì17,804
Lùshì Zhèn禄市镇TownHuáyíng Shì15,727
Míngyuè Zhèn明月镇TownHuáyíng Shì16,668
Qìnghuá Zhèn庆华镇TownHuáyíng Shì22,806
Shuānghé Jiēdào双河街道Urban SubdistrictHuáyíng Shì76,305
Tiānchí Zhèn天池镇TownHuáyíng Shì14,797
Xīkŏu Zhèn溪口镇TownHuáyíng Shì22,888
Yánghé Zhèn阳和镇TownHuáyíng Shì17,413
Yŏngxīng Zhèn永兴镇TownHuáyíng Shì18,995

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).