Home
Show Map

Lĭtáng Xiàn

County in Garzê Prefecture (Sìchuān)

County

The population of Lĭtáng Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Lĭtáng Xiàn理塘县County69,046
Gānzī Zàngzú Zìzhìzhōu [Garzê]甘孜藏族自治州Tibetan Autonomous Prefecture1,091,872

Contents: Townships

The population of the townships in Lĭtáng Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Bēngē Xiāng奔戈乡Rural TownshipLĭtáng Xiàn2,749
Cūngē Xiāng村戈乡Rural TownshipLĭtáng Xiàn2,663
Déwū Xiāng德巫乡Rural TownshipLĭtáng Xiàn1,742
Gāochéng Zhèn高城镇TownLĭtáng Xiàn26,478
Gāwā Xiāng [Xiākē Xiāng]呷洼乡Rural TownshipLĭtáng Xiàn2,013
Gémù Xiāng格木乡Rural TownshipLĭtáng Xiàn2,049
Géniè Zhèn [incl. Lămayā Xiāng, Zhāngnà Xiāng]格聂镇TownLĭtáng Xiàn2,909
Hāyī Xiāng哈依乡Rural TownshipLĭtáng Xiàn769
Héní Xiāng禾尼乡Rural TownshipLĭtáng Xiàn3,048
Jiăwā Zhèn甲洼镇TownLĭtáng Xiàn1,655
Juéwú Zhèn觉吾镇TownLĭtáng Xiàn1,725
Jūnbà Zhèn君坝镇TownLĭtáng Xiàn2,255
Lābō Zhèn拉波镇TownLĭtáng Xiàn1,942
Màiwā Xiāng麦洼乡Rural TownshipLĭtáng Xiàn1,097
Mòbà Xiāng莫坝乡Rural TownshipLĭtáng Xiàn778
Mùlā Zhèn [incl. Zhōngmùlā Xiāng, Xiàmùlā Xiāng]木拉镇TownLĭtáng Xiàn4,213
Qŭdēng Xiāng曲登乡Rural TownshipLĭtáng Xiàn3,427
Róngbà Xiāng绒坝乡Rural TownshipLĭtáng Xiàn1,102
Shàngmùlā Xiāng上木拉乡Rural TownshipLĭtáng Xiàn1,523
Yàhuŏ Xiāng亚火乡Rural TownshipLĭtáng Xiàn1,377
Zàngbà Xiāng藏坝乡Rural TownshipLĭtáng Xiàn1,174
Zhuósāng Xiāng [Xióngbà Xiāng]濯桑乡Rural TownshipLĭtáng Xiàn2,358

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).