Home
Show Map

Yăjiāng Xiàn

County in Garzê Prefecture (Sìchuān)

County

The population of Yăjiāng Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Yăjiāng Xiàn雅江县County50,225
Gānzī Zàngzú Zìzhìzhōu [Garzê]甘孜藏族自治州Tibetan Autonomous Prefecture1,091,872

Contents: Townships

The population of the townships in Yăjiāng Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Bājiăolóu Xiāng八角楼乡Rural TownshipYăjiāng Xiàn3,650
Bāyīróng Xiāng八衣绒乡Rural TownshipYăjiāng Xiàn2,636
Bōsīhé Zhèn波斯河镇TownYăjiāng Xiàn1,162
Déchā Xiāng德差乡Rural TownshipYăjiāng Xiàn1,534
Ègŭ Xiāng恶古乡Rural TownshipYăjiāng Xiàn2,168
Hékŏu Zhèn河口镇TownYăjiāng Xiàn9,868
Hónglóng Zhèn红龙镇TownYăjiāng Xiàn3,256
Kēlā Xiāng柯拉乡Rural TownshipYăjiāng Xiàn3,141
Málángcuò Zhèn麻郎错镇TownYăjiāng Xiàn1,838
Mĭlóng Xiāng米龙乡Rural TownshipYăjiāng Xiàn2,048
Mùróng Xiāng木绒乡Rural TownshipYăjiāng Xiàn2,016
Pŭbāróng Xiāng普巴绒乡Rural TownshipYăjiāng Xiàn1,867
Wăduō Xiāng瓦多乡Rural TownshipYăjiāng Xiàn2,113
Xiālā Zhèn呷拉镇TownYăjiāng Xiàn5,504
Xī'éluò Zhèn西俄洛镇TownYăjiāng Xiàn3,043
Yáyīhé Xiāng牙衣河乡Rural TownshipYăjiāng Xiàn998
Zhùsāng Xiāng祝桑乡Rural TownshipYăjiāng Xiàn3,383

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).