Home
Show Map

Líntán Xiàn

County in Gānnán Prefecture (Gānsù)

County

The population of Líntán Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Líntán Xiàn临潭县County137,001
Gānnán Zàngzú Zìzhìzhōu甘南藏族自治州Tibetan Autonomous Prefecture689,132

Contents: Townships

The population of the townships in Líntán Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Bājiăo Zhèn八角镇TownLíntán Xiàn5,095
Chángchuān Xiāng长川乡Rural TownshipLíntán Xiàn10,037
Chéngguān Zhèn城关镇TownLíntán Xiàn23,035
Diànzi Zhèn店子镇TownLíntán Xiàn4,722
Gŭzhàn Zhèn古战镇TownLíntán Xiàn4,717
Liúshùn Zhèn流顺镇TownLíntán Xiàn8,876
Sānchà Xiāng三岔乡Rural TownshipLíntán Xiàn2,393
Shímén Xiāng石门乡Rural TownshipLíntán Xiàn7,156
Shùbù Xiāng [Chūbù Xiāng]术布乡Rural TownshipLíntán Xiàn3,377
Táobīn Zhèn洮滨镇TownLíntán Xiàn9,060
Wángqí Zhèn王旗镇TownLíntán Xiàn11,941
Xīnchéng Zhèn新城镇TownLíntán Xiàn20,535
Yángshā Zhèn羊沙镇TownLíntán Xiàn6,042
Yángyŏng Zhèn羊永镇TownLíntán Xiàn7,849
Yĕlìguān Zhèn冶力关镇TownLíntán Xiàn10,066
Zhuóluò Xiāng卓洛乡Rural TownshipLíntán Xiàn2,100

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).