Home
Show Map

Qú Xiàn

County in Dázhōu Shì (Sìchuān)

County

The population of Qú Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Qú Xiàn渠县County1,156,481
Dázhōu Shì达州市Prefecture-level City5,468,097

Contents: Townships

The population of the townships in Qú Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ānbĕi Xiāng安北乡Rural TownshipQú Xiàn12,573
Bǎishuĭ Xiāng柏水乡Rural TownshipQú Xiàn5,961
Báitù Xiāng白兔乡Rural TownshipQú Xiàn9,200
Bănqiáo Zhèn板桥镇TownQú Xiàn12,570
Băochéng Zhèn宝城镇TownQú Xiàn23,510
Bào'ēn Xiāng报恩乡Rural TownshipQú Xiàn18,755
Càihé Xiāng蔡和乡Rural TownshipQú Xiàn5,734
Dàyì Xiāng大义乡Rural TownshipQú Xiàn5,202
Dìngyuăn Zhèn定远镇TownQú Xiàn17,927
Dōng'ān Zhèn东安镇TownQú Xiàn13,278
Fēnglè Zhèn丰乐镇TownQú Xiàn20,758
Gŏngshì Xiāng拱市乡Rural TownshipQú Xiàn11,684
Guìfú Zhèn贵福镇TownQú Xiàn26,250
Hédōng Xiāng河东乡Rural TownshipQú Xiàn11,164
Hélè Xiāng和乐乡Rural TownshipQú Xiàn5,509
Hélì Zhèn [Hèlín Xiāng]合力镇TownQú Xiàn11,405
Huìbĕi Xiāng汇北乡Rural TownshipQú Xiàn10,746
Huìdōng Xiāng汇东乡Rural TownshipQú Xiàn13,082
Huìnán Xiāng汇南乡Rural TownshipQú Xiàn8,149
Jiāhé Xiāng嘉禾乡Rural TownshipQú Xiàn11,893
Jìngbiān Zhèn静边镇TownQú Xiàn21,841
Juăndòng Zhèn卷硐镇TownQú Xiàn9,737
Jùguāng Xiāng巨光乡Rural TownshipQú Xiàn13,304
Lángyá Zhèn琅琊镇TownQú Xiàn23,334
Lĭdù Zhèn李渡镇TownQú Xiàn31,386
Lĭfù Zhèn李馥镇TownQú Xiàn26,105
Línbā Zhèn临巴镇TownQú Xiàn33,416
Liúxī Zhèn流溪镇TownQú Xiàn15,224
Lóngfèng Zhèn龙凤镇TownQú Xiàn14,938
Lóngtán Zhèn龙潭镇TownQú Xiàn13,971
Píng'ān Xiāng平安乡Rural TownshipQú Xiàn10,680
Píngxī Xiāng屏西乡Rural TownshipQú Xiàn12,810
Qiānfó Xiāng千佛乡Rural TownshipQú Xiàn10,620
Qīnglóng Zhèn青龙镇TownQú Xiàn20,388
Qīngshén Xiāng青神乡Rural TownshipQú Xiàn12,945
Qīngsī Xiāng青丝乡Rural TownshipQú Xiàn7,914
Qīngxīchăng Zhèn清溪场镇TownQú Xiàn29,872
Qúbĕi Zhèn渠北镇TownQú Xiàn15,719
Qújiāng Jiēdào渠江街道Urban SubdistrictQú Xiàn158,419
Qúnán Jiēdào渠南街道Urban SubdistrictQú Xiàn17,985
Sānbăn Zhèn三板镇TownQú Xiàn16,907
Sānhuì Zhèn三汇镇TownQú Xiàn43,941
Shèhóng Xiāng射洪乡Rural TownshipQú Xiàn14,676
Shuāngtŭ Xiāng双土乡Rural TownshipQú Xiàn14,149
Shuĭkŏu Zhèn水口镇TownQú Xiàn21,624
Sòngjiā Xiāng宋家乡Rural TownshipQú Xiàn11,846
Tiānxīng Jiēdào天星街道Urban SubdistrictQú Xiàn26,539
Tŭxī Zhèn土溪镇TownQú Xiàn39,880
Wàngjiāng Xiāng望江乡Rural TownshipQú Xiàn10,108
Wàngxī Zhèn望溪镇TownQú Xiàn23,665
Wànshòu Zhèn万寿镇TownQú Xiàn6,924
Wénchóng Zhèn文崇镇TownQú Xiàn16,051
Xiāndù Zhèn鲜渡镇TownQú Xiàn20,669
Xīnshì Zhèn新市镇TownQú Xiàn13,665
Xīxī Xiāng锡溪乡Rural TownshipQú Xiàn13,599
Yánfēng Zhèn岩峰镇TownQú Xiàn23,347
Yìhé Xiāng义和乡Rural TownshipQú Xiàn6,321
Yŏngxīng Zhèn涌兴镇TownQú Xiàn36,509
Yŏuqìng Zhèn有庆镇TownQú Xiàn26,096
Zhōngtān Zhèn中滩镇TownQú Xiàn14,007

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).