Home
Show Map

Tōngchuān Qū

District in Dázhōu Shì (Sìchuān)

District

The population of Tōngchuān Qū.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Tōngchuān Qū通川区District591,209
Dázhōu Shì达州市Prefecture-level City5,468,097

Contents: Townships

The population of the townships in Tōngchuān Qū.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ānyún Xiāng安云乡Rural TownshipTōngchuān Qū10,930
Bēimiào Zhèn碑庙镇TownTōngchuān Qū23,307
Bĕishān Zhèn北山镇TownTōngchuān Qū16,639
Cháoyáng Jiēdào朝阳街道Urban SubdistrictTōngchuān Qū99,043
Dōngchéng Jiēdào东城街道Urban SubdistrictTōngchuān Qū109,134
Dōngyuè Zhèn东岳镇TownTōngchuān Qū11,451
Fèngběi Jiēdào [Bĕiwài Zhèn]凤北街道Urban SubdistrictTōngchuān Qū31,586
Fùxīng Zhèn复兴镇TownTōngchuān Qū23,046
Jiānglíng Zhèn江陵镇TownTōngchuān Qū17,233
Jīnshí Zhèn金石镇TownTōngchuān Qū12,837
Lóngtān Xiāng [→ Shuānglóng Zhèn]龙滩乡Rural TownshipTōngchuān Qū7,109
Luójiāng Zhèn [incl. Wèixīng Zhèn]罗江镇TownTōngchuān Qū35,752
Méngshuāng Xiāng [→ Shuānglóng Zhèn]檬双乡Rural TownshipTōngchuān Qū6,073
Pánshí Zhèn磐石镇TownTōngchuān Qū21,426
Pújiā Zhèn蒲家镇TownTōngchuān Qū21,467
Qīngníng Zhèn青宁镇TownTōngchuān Qū10,268
Shuānglóng Zhèn双龙镇TownTōngchuān Qū11,212
Xīchéng Jiēdào西城街道Urban SubdistrictTōngchuān Qū89,985
Xīncūn Xiāng [→ Shuānglóng Zhèn, Pújiā Zhèn]新村乡Rural TownshipTōngchuān Qū5,209
Xīwài Jiēdào [Xīwài Zhèn]凤西街道Urban SubdistrictTōngchuān Qū18,965
Zĭtóng Zhèn梓桐镇TownTōngchuān Qū8,537

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).