Home
Show Map

China: Chóngzuŏ Shì (Guăngxī)

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Chóngzuŏ Shì.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Dàxīn Xiàn大新县County296,555
Fúsuí Xiàn扶绥县County379,118
Jiāngzhōu Qū江州区District316,738
Lóngzhōu Xiàn龙州县County221,768
Níngmíng Xiàn宁明县County337,133
Píngxiáng Shì凭祥市County-level City112,159
Tiāndĕng Xiàn天等县County330,814
Chóngzuŏ Shì崇左市Prefecture-level City1,994,285

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Chóngzuŏ Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Àidiàn Zhèn爱店镇TownNíngmíng Xiàn7,124
Băhé Xiāng把荷乡Rural TownshipTiāndĕng Xiàn19,178
Bājiăo Xiāng八角乡Rural TownshipLóngzhōu Xiàn6,472
Băngùn Xiāng板棍乡Rural TownshipNíngmíng Xiàn17,309
Bănlì Xiāng板利乡Rural TownshipJiāngzhōu Qū11,593
Băowéi Xiāng宝圩乡Rural TownshipDàxīn Xiàn14,056
Bāpén Xiāng岜盆乡Rural TownshipFúsuí Xiàn22,308
Bĕijiāng Xiāng北江乡Rural TownshipNíngmíng Xiàn17,643
Bīnqiáo Xiāng彬桥乡Rural TownshipLóngzhōu Xiàn15,529
Chāngmíng Xiāng昌明乡Rural TownshipDàxīn Xiàn13,623
Chāngpíng Xiāng昌平乡Rural TownshipFúsuí Xiàn19,906
Chéngzhōng Zhèn城中镇TownNíngmíng Xiàn64,452
Dōng'ān Xiāng东安乡Rural TownshipNíngmíng Xiàn14,150
Dōngluó Zhèn东罗镇TownFúsuí Xiàn28,215
Dōngmén Zhèn东门镇TownFúsuí Xiàn40,745
Dōngpíng Zhèn东平镇TownTiāndĕng Xiàn20,639
Dūkāng Xiāng都康乡Rural TownshipTiāndĕng Xiàn24,197
Ēnchéng Xiāng恩城乡Rural TownshipDàxīn Xiàn12,117
Fúlóng Xiāng福隆乡Rural TownshipDàxīn Xiàn11,598
Fúxīn Zhèn福新镇TownTiāndĕng Xiàn25,040
Guóyíng Níngmíng Huáqiáo Nóngchăng [Ningming Overseas Chinese Farm]国营宁明华侨农场Township-like AreaNíngmíng Xiàn3,352
Guóyíng Táochéng Huáqiáo Nóngchăng [Taocheng Overseas Chinese Farm]国营桃城华侨农场Township-like AreaDàxīn Xiàn4,125
Guóyíng Tiānxī Huáqiáo Nóngchăng [Tianxi Overseas Chinese Farm]国营天西华侨农场Township-like AreaNíngmíng Xiàn1,751
Hăiyuān Zhèn海渊镇TownNíngmíng Xiàn34,627
Jiāngzhōu Zhèn江州镇TownJiāngzhōu Qū35,564
Jìnjié Zhèn进结镇TownTiāndĕng Xiàn27,318
Jīnlóng Zhèn金龙镇TownLóngzhōu Xiàn18,365
Jìnyuăn Xiāng进远乡Rural TownshipTiāndĕng Xiàn8,446
Kānwéi Xiāng堪圩乡Rural TownshipDàxīn Xiàn14,802
Làituān Zhèn濑湍镇TownJiāngzhōu Qū19,499
Lănwéi Xiāng榄圩乡Rural TownshipDàxīn Xiàn24,094
Léipíng Zhèn雷平镇TownDàxīn Xiàn42,278
Liŭqiáo Zhèn柳桥镇TownFúsuí Xiàn28,590
Lóngmén Xiāng龙门乡Rural TownshipDàxīn Xiàn12,647
Lóngmíng Zhèn龙茗镇TownTiāndĕng Xiàn16,664
Lóngtóu Xiāng龙头乡Rural TownshipFúsuí Xiàn20,912
Lóngzhōu Zhèn龙州镇TownLóngzhōu Xiàn66,566
Luóbái Xiāng罗白乡Rural TownshipJiāngzhōu Qū20,934
Míngjiāng Zhèn明江镇TownNíngmíng Xiàn27,369
Nàkān Zhèn那堪镇TownNíngmíng Xiàn30,440
Nàlĭng Xiāng那岭乡Rural TownshipDàxīn Xiàn11,512
Nàlóng Zhèn那隆镇TownJiāngzhōu Qū27,998
Nànán Xiāng那楠乡Rural TownshipNíngmíng Xiàn20,949
Nínggān Xiāng宁干乡Rural TownshipTiāndĕng Xiàn16,813
Píngxiáng Zhèn凭祥镇TownPíngxiáng Shì60,969
Quánmíng Zhèn全茗镇TownDàxīn Xiàn20,002
Qújiù Zhèn渠旧镇TownFúsuí Xiàn23,268
Qúlí Zhèn渠黎镇TownFúsuí Xiàn44,282
Shàngjiàng Xiāng上降乡Rural TownshipLóngzhōu Xiàn6,726
Shàngjīn Xiāng上金乡Rural TownshipLóngzhōu Xiàn14,772
Shànglóng Xiāng上龙乡Rural TownshipLóngzhōu Xiàn16,457
Shàngshí Zhèn上石镇TownPíngxiáng Shì13,918
Shàngyìng Xiāng上映乡Rural TownshipTiāndĕng Xiàn28,901
Shānwéi Zhèn山圩镇TownFúsuí Xiàn31,624
Shuĭkŏu Zhèn水口镇TownLóngzhōu Xiàn17,778
Shuòlóng Zhèn硕龙镇TownDàxīn Xiàn10,540
Tàipíng Jiēdào [incl. Jiāngnán Jiēdào, Shíjǐnglín Jiēdào]太平街道Urban SubdistrictJiāngzhōu Qū96,412
Táochéng Zhèn桃城镇TownDàxīn Xiàn66,869
Tiāndĕng Zhèn天等镇TownTiāndĕng Xiàn67,426
Tíngliàng Zhèn亭亮镇TownNíngmíng Xiàn28,275
Tóngmián Zhèn桐棉镇TownNíngmíng Xiàn34,923
Tuókān Xiāng驮堪乡Rural TownshipTiāndĕng Xiàn27,932
Tuólú Zhèn驮卢镇TownJiāngzhōu Qū46,024
Wŭdé Xiāng武德乡Rural TownshipLóngzhōu Xiàn15,480
Wŭshān Xiāng五山乡Rural TownshipDàxīn Xiàn14,256
Xiàdòng Zhèn下冻镇TownLóngzhōu Xiàn16,497
Xiàléi Zhèn下雷镇TownDàxīn Xiàn24,036
Xiàngdū Zhèn向都镇TownTiāndĕng Xiàn37,096
Xiăngshuĭ Zhèn响水镇TownLóngzhōu Xiàn12,652
Xiăoshān Xiāng小山乡Rural TownshipTiāndĕng Xiàn11,164
Xiàshí Zhèn夏石镇TownPíngxiáng Shì18,060
Xīnhé Huáqiáo Nóngchăng [Xinhe Overseas Chinese Farm]新和华侨农场Township-like AreaJiāngzhōu Qū3,877
Xīnhé Zhèn新和镇TownJiāngzhōu Qū17,994
Xīnníng Zhèn新宁镇TownFúsuí Xiàn87,839
Yŏuyì Zhèn [incl. Pingxiang Free Trade Zone]友谊镇TownPíngxiáng Shì19,212
Zhài'ān Xiāng寨安乡Rural TownshipNíngmíng Xiàn17,490
Zhìlàng Xiāng峙浪乡Rural TownshipNíngmíng Xiàn17,279
Zhōngdōng Zhèn中东镇TownFúsuí Xiàn31,429
Zhúbŭ Xiāng逐卜乡Rural TownshipLóngzhōu Xiàn14,474
Zuŏjiāng Huáqiáo Nóngchăng [Zuojiang Overseas Chinese Farm]左江华侨农场Township-like AreaJiāngzhōu Qū5,807
Zuŏzhōu Zhèn左州镇TownJiāngzhōu Qū31,036

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Townships, districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available). Area figures are computed by using geospatial data.