Home
Show Map

Dàyì Xiàn

County in Chéngdū Shì (Sìchuān)

County

The population of Dàyì Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Dàyì Xiàn大邑县County502,199
Chéngdū Shì成都市Sub-provincial City15,118,839

Contents: Townships

The population of the townships in Dàyì Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ānrén Zhèn安仁镇TownDàyì Xiàn50,548
Càichăng Zhèn蔡场镇TownDàyì Xiàn17,103
Chūjiāng Zhèn出江镇TownDàyì Xiàn12,519
Dŏngchăng Zhèn董场镇TownDàyì Xiàn25,557
Hánchăng Zhèn韩场镇TownDàyì Xiàn16,780
Hèmíng Zhèn鹤鸣镇TownDàyì Xiàn12,140
Huāshuĭwān Zhèn花水湾镇TownDàyì Xiàn7,189
Jīnxīng Xiāng金星乡Rural TownshipDàyì Xiàn7,979
Jìnyuán Jiēdào晋原街道Urban SubdistrictDàyì Xiàn152,872
Qīngxiá Jiēdào青霞街道Urban SubdistrictDàyì Xiàn7,302
Sānchà Zhèn三岔镇TownDàyì Xiàn32,164
Shàng'ān Zhèn上安镇TownDàyì Xiàn13,893
Shāqú Jiēdào沙渠街道Urban SubdistrictDàyì Xiàn15,930
Sūjiā Zhèn苏家镇TownDàyì Xiàn18,172
Wángsì Zhèn王泗镇TownDàyì Xiàn52,439
Wùshān Xiāng雾山乡Rural TownshipDàyì Xiàn3,599
Xiéyuán Zhèn斜源镇TownDàyì Xiàn5,051
Xīlĭng Zhèn西岭镇TownDàyì Xiàn5,422
Xīnchăng Zhèn新场镇TownDàyì Xiàn22,762
Yuèlái Zhèn悦来镇TownDàyì Xiàn22,778

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).