Home
Show Map

Túnliú Qū

District in Chángzhì Shì (Shānxī)

District

The population of Túnliú Qū.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Túnliú Qū [← Túnliú Xiàn]屯留区District263,844
Chángzhì Shì长治市Prefecture-level City3,334,565

Contents: Townships

The population of the townships in Túnliú Qū.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Fēngyí Zhèn丰宜镇TownTúnliú Qū9,397
Héshénmiào Xiāng河神庙乡Rural TownshipTúnliú Qū16,999
Kāngzhuāng Gōngyè Yuánqū康庄工业园区Township-like AreaTúnliú Qū14,170
Lĭgāo Xiāng李高乡Rural TownshipTúnliú Qū16,001
Línjiàng Jiēdào麟绛街道Urban SubdistrictTúnliú Qū49,488
Lùcūn Xiāng路村乡Rural TownshipTúnliú Qū32,618
Shàngcūn Zhèn上村镇TownTúnliú Qū20,742
Shànglián Kāifāqū上莲开发区Township-like AreaTúnliú Qū4,074
Wúyuán Zhèn吾元镇TownTúnliú Qū15,530
Xījiă Xiāng西贾乡Rural TownshipTúnliú Qū14,948
Xīliúzhài Kāifāqū西流寨开发区Township-like AreaTúnliú Qū4,358
Yúwú Zhèn余吾镇TownTúnliú Qū18,486
Yúzé Zhèn渔泽镇TownTúnliú Qū25,992
Zhāngdiàn Zhèn张店镇TownTúnliú Qū21,041

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Townships, districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available). Area figures are computed by using geospatial data.