Home
Show Map

China: Chángchūn Shì (Jílín)

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Chángchūn Shì.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Cháoyáng Qū [incl. Chángchūn High-tech Industrial Development Zone]朝阳区District827,189
Déhuì Shì德惠市County-level City748,369
Èrdào Qū [incl. Liánhuā Shān Eco-tourism Resort, Chángchūn Economic and Technological Development Zo]二道区District493,215
Gōngzhŭlĭng Shì公主岭市County-level City1,092,936
Jiŭtái Qū [incl. Chángchūn Airport Economic Development Zone, China-Korea International Cooperation D]九台区District738,395
Kuānchéng Qū [incl. Běihú Science and Technology Development Zone, Chángchūn Economic and Technological ]宽城区District680,631
Lùyuán Qū [incl. Chángchūn Automobile Economic and Technological Development Zone]绿园区District810,551
Nánguān Qū [incl. Chángchūn Economic and Technological Development Zone (parts)]南关区District876,959
Nóng'ān Xiàn农安县County960,759
Shuāngyáng Qū双阳区District377,803
Yúshù Shì榆树市County-level City1,160,568
Chángchūn Shì长春市Sub-provincial City8,767,375

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Chángchūn Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Bāhào Zhèn八号镇TownYúshù Shì50,280
Bājílĕi Zhèn巴吉垒镇TownNóng'ān Xiàn47,096
Bālĭbăo Jiēdào八里堡街道Urban SubdistrictÈrdào Qū31,992
Băoshòu Zhèn保寿镇TownYúshù Shì36,408
Bāwū Zhèn八屋镇TownGōngzhŭlĭng Shì31,991
Biāngăng Xiāng边岗乡Rural TownshipDéhuì Shì38,326
Bōlíchéngzi Zhèn玻璃城子镇TownGōngzhŭlĭng Shì29,703
Bōníhé Jiēdào波泥河街道Urban SubdistrictJiŭtái Qū29,035
Bùhăi Zhèn布海镇TownDéhuì Shì40,779
Càiyuánzi Zhèn菜园子镇TownDéhuì Shì37,996
Chàlùkŏu Zhèn岔路口镇TownDéhuì Shì49,157
Chángchūn Qìchē Chănyè Kāifāqū长春汽车产业开发区TownLùyuán Qū27,863
Chángtōng Jiēdào长通街道Urban SubdistrictNánguān Qū40,238
Cháoyángpō Zhèn朝阳坡镇TownGōngzhŭlĭng Shì30,969
Cháoyáng Xiāng朝阳乡Rural TownshipDéhuì Shì35,488
Chéngfā Xiāng城发乡Rural TownshipYúshù Shì45,543
Chéngjiāo Jiēdào城郊街道Urban SubdistrictYúshù Shì45,029
Chéngxī Zhèn城西镇TownLùyuán Qū43,603
Chéngzijiē Jiēdào城子街街道Urban SubdistrictJiŭtái Qū47,743
Chóngqìng Jiēdào重庆街道Urban SubdistrictCháoyáng Qū53,898
Chuàngyè Nóngchăng创业农场Township-like AreaGōngzhŭlĭng Shì912
Chūnchéng Jiēdào春城街道Urban SubdistrictLùyuán Qū50,547
Dàfángshēn Zhèn大房身镇TownDéhuì Shì56,301
Dájiāgōu Zhèn达家沟镇TownDéhuì Shì30,037
Dàlĭng Zhèn大岭镇TownYúshù Shì54,376
Dàlĭng Zhèn大岭镇TownGōngzhŭlĭng Shì36,457
Dàpō Zhèn大坡镇TownYúshù Shì32,191
Dàqīngzuĭ Zhèn大青嘴镇TownDéhuì Shì32,775
Dàyúshù Zhèn大榆树镇TownGōngzhŭlĭng Shì25,782
Dōngfāng Guăngchăng Jiēdào东方广场街道Urban SubdistrictÈrdào Qū91,339
Dōngfēng Jiēdào东风街道Urban SubdistrictLùyuán Qū89,198
Dōngguăng Jiēdào东广街道Urban SubdistrictKuānchéng Qū14,335
Dōnghú Jiēdào东湖街道Urban SubdistrictJiŭtái Qū27,420
Dōngsān Jiēdào东三街道Urban SubdistrictGōngzhŭlĭng Shì32,627
Dōngshèng Jiēdào东盛街道Urban SubdistrictÈrdào Qū74,241
Dōngzhàn Jiēdào东站街道Urban SubdistrictÈrdào Qū45,314
Ēnyù Xiāng恩育乡Rural TownshipYúshù Shì30,653
Èrshíjiāzi Zhèn二十家子镇TownGōngzhŭlĭng Shì23,708
Fànjiātún Jīngjì Kāifāqū范家屯经济开发区Township-like AreaGōngzhŭlĭng Shì218
Fànjiātún Zhèn范家屯镇TownGōngzhŭlĭng Shì92,008
Fènjìn Xiāng奋进乡Rural TownshipKuānchéng Qū19,213
Fùfēng Jiēdào富锋街道Urban SubdistrictCháoyáng Qū26,246
Fúlóngquán Zhèn伏龙泉镇TownNóng'ān Xiàn52,621
Fùyù Jiēdào富裕街道Urban SubdistrictNánguān Qū7,203
Gāojiādiàn Zhèn高家店镇TownNóng'ān Xiàn28,138
Gōngpéng Zhèn弓棚镇TownYúshù Shì58,147
Gōngzhŭlĭng Shìlù Chăng公主岭市鹿场Township-like AreaGōngzhŭlĭng Shì240
Gōngzhŭlĭng Shì Zhŏngzhūchăng 公主岭市种猪场Township-like AreaGōngzhŭlĭng Shì751
Guīgŭ Jiēdào硅谷街道Urban SubdistrictCháoyáng Qū16,692
Guìlín Jiēdào桂林街道Urban SubdistrictCháoyáng Qū68,853
Guōjiā Zhèn郭家镇TownDéhuì Shì37,040
Hālāhăi Zhèn哈拉海镇TownNóng'ān Xiàn69,582
Hébĕi Jiēdào河北街道Urban SubdistrictGōngzhŭlĭng Shì19,985
Hēilín Zhèn黑林镇TownYúshù Shì45,804
Hēilínzi Zhèn黑林子镇TownGōngzhŭlĭng Shì57,511
Hélóng Zhèn合隆镇TownKuānchéng Qū68,589
Hénán Jiēdào河南街道Urban SubdistrictGōngzhŭlĭng Shì19,753
Héxīn Zhèn合心镇TownLùyuán Qū18,293
Hóngchéng Jiēdào鸿城街道Urban SubdistrictNánguān Qū70,087
Hóngqí Jiēdào红旗街道Urban SubdistrictCháoyáng Qū99,815
Hóngxīng Xiāng红星乡Rural TownshipYúshù Shì30,429
Huáchāng Jiēdào华昌街道Urban SubdistrictYúshù Shì55,752
Huáidé Zhèn怀德镇TownGōngzhŭlĭng Shì101,234
Huájiā Zhèn华家镇TownNóng'ān Xiàn37,883
Huánchéng Xiāng环城乡Rural TownshipYúshù Shì65,604
Huángyúquān Xiāng黄鱼圈乡Rural TownshipNóng'ān Xiàn31,477
Huánlĭng Jiēdào环岭街道Urban SubdistrictGōngzhŭlĭng Shì20,234
Huìfā Jiēdào惠发街道Urban SubdistrictDéhuì Shì41,246
Hújiā Huízú Xiāng胡家回族乡Rural TownshipJiŭtái Qū19,986
Húxī Jiēdào湖西街道Urban SubdistrictCháoyáng Qū107,549
Jiànshè Jiēdào建设街道Urban SubdistrictDéhuì Shì85,978
Jìjiā Jiēdào纪家街道Urban SubdistrictJiŭtái Qū32,084
Jílín Jiēdào吉林街道Urban SubdistrictÈrdào Qū35,172
Jĭnchéng Jiēdào锦程街道Urban SubdistrictLùyuán Qū91,698
Jìngyuè Jiēdào净月街道Urban SubdistrictNánguān Qū114,594
Jiŭjiāo Jiēdào九郊街道Urban SubdistrictJiŭtái Qū33,106
Jiŭtái Jiēdào九台街道Urban SubdistrictJiŭtái Qū131,371
Kāi'ān Zhèn开安镇TownNóng'ān Xiàn54,341
Kăixuán Jiēdào凯旋街道Urban SubdistrictKuānchéng Qū39,506
Kălúnhú Jiēdào卡伦湖街道Urban SubdistrictJiŭtái Qū48,952
Kàoshān Zhèn靠山镇TownNóng'ān Xiàn27,111
Lánjiā Zhèn兰家镇TownKuānchéng Qū67,528
Lèshān Zhèn乐山镇TownCháoyáng Qū25,544
Lĭngdōng Jiēdào岭东街道Urban SubdistrictGōngzhŭlĭng Shì45,221
Lĭngxī Jiēdào岭西街道Urban SubdistrictGōngzhŭlĭng Shì27,940
Línhé Jiēdào临河街道Urban SubdistrictNánguān Qū106,451
Línyuán Jiēdào林园街道Urban SubdistrictLùyuán Qū64,228
Liúfángzi Jiēdào刘房子街道Urban SubdistrictGōngzhŭlĭng Shì35,658
Liújiā Zhèn刘家镇TownYúshù Shì30,570
Liŭyĭng Jiēdào柳影街道Urban SubdistrictKuānchéng Qū79,417
Lóngjiā Jiēdào龙嘉街道Urban SubdistrictJiŭtái Qū50,353
Lóngshān Xiāng龙山乡Rural TownshipGōngzhŭlĭng Shì14,496
Lóngwáng Xiāng龙王乡Rural TownshipNóng'ān Xiàn26,714
Lùxiāng Zhèn鹿乡镇TownShuāngyáng Qū44,198
Lǜyuán Jīngjì Kāifāqū绿园经济开发区Township-like AreaLùyuán Qū2,800
Măngkă Mănzú Xiāng莽卡满族乡Rural TownshipJiŭtái Qū26,861
Máochéngzi Zhèn毛城子镇TownGōngzhŭlĭng Shì23,904
Míngzhū Jiēdào明珠街道Urban SubdistrictNánguān Qū49,931
Mĭnjiā Zhèn闵家镇TownYúshù Shì34,591
Mínkāng Jiēdào民康街道Urban SubdistrictNánguān Qū34,200
Mĭshāzi Zhèn米沙子镇TownKuānchéng Qū62,829
Mùshíhé Jiēdào沐石河街道Urban SubdistrictJiŭtái Qū51,588
Nánguăng Jiēdào南广街道Urban SubdistrictKuānchéng Qū23,579
Nánhú Jiēdào南湖街道Urban SubdistrictCháoyáng Qū90,120
Nánlĭng Jiēdào南岭街道Urban SubdistrictNánguān Qū68,974
Nánwēizi Jiēdào南崴子街道Urban SubdistrictGōngzhŭlĭng Shì30,707
Nóng'ān Zhèn农安镇TownNóng'ān Xiàn225,224
Péiyīng Jiēdào培英街道Urban SubdistrictYúshù Shì34,405
Pínghú Jiēdào平湖街道Urban SubdistrictShuāngyáng Qū33,571
Pŭyáng Jiēdào普阳街道Urban SubdistrictLùyuán Qū85,825
Qiángăng Xiāng前岗乡Rural TownshipNóng'ān Xiàn45,668
Qiánjìn Jiēdào前进街道Urban SubdistrictCháoyáng Qū64,961
Qíjiā Zhèn齐家镇TownShuāngyáng Qū47,023
Qīnghé Jiēdào清和街道Urban SubdistrictCháoyáng Qū72,299
Qīngniánlù Jiēdào青年路街道Urban SubdistrictLùyuán Qū61,186
Qīngshānkŏu Xiāng青山口乡Rural TownshipNóng'ān Xiàn28,924
Qīngshān Xiāng青山乡Rural TownshipYúshù Shì28,843
Qínjiātún Zhèn秦家屯镇TownGōngzhŭlĭng Shì48,787
Qítămù Zhèn其塔木镇TownJiŭtái Qū39,790
Quán'ān Jiēdào全安街道Urban SubdistrictNánguān Qū48,679
Quànnóngshān Zhèn劝农山镇TownÈrdào Qū16,767
Quányăn Zhèn泉眼镇TownÈrdào Qū4,040
Qúnyīng Jiēdào群英街道Urban SubdistrictKuānchéng Qū41,342
Róngguāng Jiēdào荣光街道Urban SubdistrictÈrdào Qū80,411
Sāngăng Zhèn三岗镇TownNóng'ān Xiàn30,260
Sāngshùtái Zhèn桑树台镇TownGōngzhŭlĭng Shì23,286
Sānshèngyù Zhèn三盛玉镇TownNóng'ān Xiàn35,041
Shànghéwān Zhèn上河湾镇TownJiŭtái Qū45,115
Shānhé Jiēdào山河街道Urban SubdistrictShuāngyáng Qū48,943
Shāoguō Zhèn烧锅镇TownNóng'ān Xiàn27,050
Shēlĭng Jiēdào奢岭街道Urban SubdistrictShuāngyáng Qū49,168
Shènglì Jiēdào胜利街道Urban SubdistrictDéhuì Shì61,452
Shĕngyuán Zhŏng Fánzhí Chăng省原种繁殖场Township-like AreaGōngzhŭlĭng Shì3,477
Shíwū Nóngchăng十屋农场Township-like AreaGōngzhŭlĭng Shì2,428
Shíwū Zhèn十屋镇TownGōngzhŭlĭng Shì23,205
Shíwū Zhŏngniú Chăng十屋种牛场Township-like AreaGōngzhŭlĭng Shì404
Shuāngchéngbăo Zhèn双城堡镇TownGōngzhŭlĭng Shì72,630
Shuāngdé Xiāng双德乡Rural TownshipCháoyáng Qū135,513
Shuānglóng Zhèn双龙镇TownGōngzhŭlĭng Shì23,718
Shuāngyíngzi Huízú Xiāng双营子回族乡Rural TownshipShuāngyáng Qū13,793
Shŭguāng Jiēdào曙光街道Urban SubdistrictNánguān Qū40,750
Sìhé Zhèn泗河镇TownYúshù Shì29,063
Sìjiā Xiāng四家乡Rural TownshipÈrdào Qū9,920
Sìpíng Nóngkēyuàn 四平农科院Township-like AreaGōngzhŭlĭng Shì119
Sōnghuājiāng Zhèn松花江镇TownDéhuì Shì34,559
Tài'ān Xiāng太安乡Rural TownshipYúshù Shì29,168
Tàipíng Zhèn太平镇TownShuāngyáng Qū49,820
Táojiātún Zhèn陶家屯镇TownGōngzhŭlĭng Shì31,462
Táoyuán Jiēdào桃源街道Urban SubdistrictNánguān Qū39,983
Tiāntái Zhèn天台镇TownDéhuì Shì34,935
Tiĕbĕi Jiēdào铁北街道Urban SubdistrictGōngzhŭlĭng Shì36,623
Tiĕxī Jiēdào铁西街道Urban SubdistrictLùyuán Qū41,798
Tóngtài Xiāng同太乡Rural TownshipDéhuì Shì49,971
Tóngxīn Jiēdào同心街道Urban SubdistrictLùyuán Qū114,937
Tuánshān Jiēdào团山街道Urban SubdistrictKuānchéng Qū31,547
Tŭmenlĭng Jiēdào土们岭街道Urban SubdistrictJiŭtái Qū23,334
Tŭqiáo Zhèn土桥镇TownYúshù Shì60,888
Wànbăo Zhèn万宝镇TownKuānchéng Qū28,330
Wànjīntă Xiāng万金塔乡Rural TownshipNóng'ān Xiàn33,718
Wànshùn Xiāng万顺乡Rural TownshipNóng'ān Xiàn33,105
Wāzhōnggāo Nóngchăng洼中高农场Township-like AreaNóng'ān Xiàn1,786
Wĕizigōu Jiēdào苇子沟街道Urban SubdistrictJiŭtái Qū48,607
Wĕizigōu Jiēdào苇子沟街道Urban SubdistrictGōngzhŭlĭng Shì13,244
Wŭkēshù Zhèn五棵树镇TownYúshù Shì61,757
Wŭtái Xiāng五台乡Rural TownshipDéhuì Shì30,702
Xiàjiādiàn Jiēdào夏家店街道Urban SubdistrictDéhuì Shì24,921
Xiānfēng Xiāng先峰乡Rural TownshipYúshù Shì28,156
Xiăngshuĭ Zhèn响水镇TownGōngzhŭlĭng Shì38,336
Xiăochéngzi Xiāng小城子乡Rural TownshipNóng'ān Xiàn27,584
Xīnchūn Jiēdào新春街道Urban SubdistrictNánguān Qū41,617
Xīnfā Jiēdào新发街道Urban SubdistrictKuānchéng Qū26,797
Xìngfú Xiāng幸福乡Rural TownshipNánguān Qū14,709
Xīnglóng Jiēdào兴隆街道Urban SubdistrictJiŭtái Qū35,665
Xīnglóngshān Zhèn兴隆山镇TownKuānchéng Qū43,946
Xīngyè Jiēdào兴业街道Urban SubdistrictKuānchéng Qū73,301
Xīnhú Zhèn新湖镇TownNánguān Qū18,500
Xīnlìchéng Zhèn新立城镇TownNánguān Qū22,925
Xīnlì Zhèn新立镇TownYúshù Shì49,166
Xīnnóng Xiāng新农乡Rural TownshipNóng'ān Xiàn34,130
Xīnzhuāng Zhèn新庄镇TownYúshù Shì38,123
Xiùshuĭ Zhèn秀水镇TownYúshù Shì47,501
Xīxīn Zhèn西新镇TownLùyuán Qū18,209
Xīyíngchéng Jiēdào西营城街道Urban SubdistrictJiŭtái Qū20,131
Yángdàchéngzi Zhèn杨大城子镇TownGōngzhŭlĭng Shì51,208
Yángshùlín Xiāng杨树林乡Rural TownshipNóng'ān Xiàn35,308
Yánhé Cháoxiānzú Xiāng延和朝鲜族乡Rural TownshipYúshù Shì1,851
Yíngchéng Jiēdào营城街道Urban SubdistrictJiŭtái Qū27,254
Yīngjùn Zhèn英俊镇TownÈrdào Qū53,353
Yŏng'ān Xiāng永安乡Rural TownshipNóng'ān Xiàn27,998
Yŏngchāng Jiēdào永昌街道Urban SubdistrictCháoyáng Qū49,042
Yŏngchūn Zhèn永春镇TownCháoyáng Qū16,657
Yŏngfā Xiāng永发乡Rural TownshipGōngzhŭlĭng Shì22,000
Yŏngjí Jiēdào永吉街道Urban SubdistrictNánguān Qū44,156
Yŏngxīng Jiēdào永兴街道Urban SubdistrictNánguān Qū59,479
Yuăndá Jiēdào远达街道Urban SubdistrictÈrdào Qū50,666
Yújiā Zhèn于家镇TownYúshù Shì51,317
Yùmín Xiāng育民乡Rural TownshipYúshù Shì29,457
Yúnshān Jiēdào云山街道Urban SubdistrictShuāngyáng Qū91,287
Yùtán Zhèn玉潭镇TownNánguān Qū21,334
Zhànqián Jiēdào站前街道Urban SubdistrictKuānchéng Qū60,372
Zhèngyáng Jiēdào正阳街道Urban SubdistrictLùyuán Qū100,366
Zhèngyáng Jiēdào正阳街道Urban SubdistrictYúshù Shì55,496
Zhūchéngzi Zhèn朱城子镇TownDéhuì Shì26,706
Zìqiáng Jiēdào自强街道Urban SubdistrictNánguān Qū33,149

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).