Home
Show Map

Cāng Xiàn

County in Cāngzhōu Shì (Hébĕi)

County

The population of Cāng Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Cāng Xiàn沧县County669,019
Cāngzhōu Shì沧州市Prefecture-level City7,054,800

Contents: Townships

The population of the townships in Cāng Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Cuī'ĕrzhuāng Zhèn崔尔庄镇TownCāng Xiàn56,096
Dàchŭcūn Huízú Xiāng大褚村回族乡Rural TownshipCāng Xiàn25,758
Dàguāntīng Xiāng大官厅乡Rural TownshipCāng Xiàn39,170
Dùlín Huízú Xiāng杜林回族乡Rural TownshipCāng Xiàn44,946
Dùshēng Zhèn杜生镇TownCāng Xiàn41,774
Fēnghuàdiàn Xiāng风化店乡Rural TownshipCāng Xiàn40,350
Gāochuān Xiāng高川乡Rural TownshipCāng Xiàn31,779
Huángdìpū Xiāng黄递铺乡Rural TownshipCāng Xiàn24,476
Jiédì Huízú Xiāng捷地回族乡Rural TownshipCāng Xiàn31,549
Jiùzhōu Zhèn旧州镇TownCāng Xiàn23,056
Lĭtiānmù Huízú Xiāng李天木回族乡Rural TownshipCāng Xiàn36,462
Liújiāmiào Xiāng刘家庙乡Rural TownshipCāng Xiàn26,575
Wāngjiāpū Xiāng汪家铺乡Rural TownshipCāng Xiàn33,549
Wŭlóngtáng Xiāng仵龙堂乡Rural TownshipCāng Xiàn28,804
Xīngjì Zhèn兴济镇TownCāng Xiàn44,849
Xuēguāntún Xiāng薛官屯乡Rural TownshipCāng Xiàn21,846
Yáoguāntún Xiāng姚官屯乡Rural TownshipCāng Xiàn33,795
Zhāngguāntún Xiāng张官屯乡Rural TownshipCāng Xiàn44,679
Zhĭfángtóu Xiāng纸房头乡Rural TownshipCāng Xiàn39,506

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Townships, districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available). Area figures are computed by using geospatial data.