Home
Show Map

Nánjiāng Xiàn

County in Bāzhōng Shì (Sìchuān)

County

The population of Nánjiāng Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Nánjiāng Xiàn南江县County606,992
Bāzhōng Shì巴中市Prefecture-level City3,283,148

Contents: Townships

The population of the townships in Nánjiāng Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Bāmiào Zhèn八庙镇TownNánjiāng Xiàn9,811
Bĕijí Xiāng北极乡Rural TownshipNánjiāng Xiàn4,527
Chángchì Zhèn长赤镇TownNánjiāng Xiàn34,942
Chìxī Zhèn赤溪镇TownNánjiāng Xiàn14,238
Dàhé Zhèn大河镇TownNánjiāng Xiàn23,713
Fèngyí Zhèn凤仪镇TownNánjiāng Xiàn12,996
Fùjiā Xiāng傅家乡Rural TownshipNánjiāng Xiàn8,443
Gănchăng Zhèn赶场镇TownNánjiāng Xiàn14,589
Gāoqiáo Zhèn高桥镇TownNánjiāng Xiàn8,214
Gāotă Zhèn高塔镇TownNánjiāng Xiàn12,721
Guānbà Zhèn关坝镇TownNánjiāng Xiàn5,574
Guāngwùshān Zhèn光雾山镇TownNánjiāng Xiàn2,503
Guānlù Zhèn关路镇TownNánjiāng Xiàn9,060
Guānmén Zhèn关门镇TownNánjiāng Xiàn10,132
Guāntián Xiāng关田乡Rural TownshipNánjiāng Xiàn3,596
Guìmín Zhèn贵民镇TownNánjiāng Xiàn2,404
Hépíng Zhèn和平镇TownNánjiāng Xiàn12,229
Hóngguāng Zhèn红光镇TownNánjiāng Xiàn17,148
Hóngsì Xiāng红四乡Rural TownshipNánjiāng Xiàn7,006
Hóngyán Xiāng红岩乡Rural TownshipNánjiāng Xiàn2,595
Hòujiā Zhèn侯家镇TownNánjiāng Xiàn11,241
Huìtān Xiāng汇滩乡Rural TownshipNánjiāng Xiàn3,444
Jízhōu Jiēdào [incl. Nánjiāng Zhèn, Dōngyú Zhèn]集州街道Urban SubdistrictNánjiāng Xiàn115,292
Lèbà Zhèn乐坝镇TownNánjiāng Xiàn4,874
Liúbà Xiāng [→ Gōngshān Zhèn]流坝乡Rural TownshipNánjiāng Xiàn6,997
Liŭwān Xiāng柳湾乡Rural TownshipNánjiāng Xiàn5,872
Pínggăng Xiāng平岗乡Rural TownshipNánjiāng Xiàn5,979
Pínghé Zhèn坪河镇TownNánjiāng Xiàn8,693
Qiáotíng Zhèn桥亭镇TownNánjiāng Xiàn6,807
Rénhé Zhèn仁和镇TownNánjiāng Xiàn14,506
Shāhé Zhèn沙河镇TownNánjiāng Xiàn19,663
Shàngliăng Xiāng上两乡Rural TownshipNánjiāng Xiàn5,243
Shénmén Xiāng [Shābà Xiāng]神门乡Rural TownshipNánjiāng Xiàn6,032
Shítān Zhèn石滩镇TownNánjiāng Xiàn13,038
Shuāngguì Xiāng双桂乡Rural TownshipNánjiāng Xiàn5,627
Shuāngliú Zhèn双流镇TownNánjiāng Xiàn16,249
Tiānchí Zhèn天池镇TownNánjiāng Xiàn13,385
Tuánjié Xiāng团结乡Rural TownshipNánjiāng Xiàn6,972
Xiàliăng Zhèn下两镇TownNánjiāng Xiàn20,759
Xīngmă Zhèn兴马镇TownNánjiāng Xiàn15,067
Yángbà Zhèn杨坝镇TownNánjiāng Xiàn8,205
Yànshān Xiāng燕山乡Rural TownshipNánjiāng Xiàn6,931
Yuántán Zhèn元潭镇TownNánjiāng Xiàn14,771
Yúndǐng Zhèn [Hēitán Xiāng]云顶镇TownNánjiāng Xiàn11,798
Zhàipō Xiāng寨坡乡Rural TownshipNánjiāng Xiàn2,099
Zhèngzhí Zhèn正直镇TownNánjiāng Xiàn31,278
Zhūgōng Xiāng朱公乡Rural TownshipNánjiāng Xiàn9,729

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).