Home
Show Map

Wūlātè Zhōngqí

Banner in Bayan Nur (Inner Mongolia)

Banner

The population of Wūlātè Zhōngqí.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Wūlātè Zhōngqí [Urad Middle Banner]乌拉特中旗Banner134,204
Bāyànnào'ĕr Shì [Bayan Nur]巴彦淖尔市Prefecture-level City1,669,915

Contents: Townships

The population of the townships in Wūlātè Zhōngqí.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Bāyīnwūlán Sūmù巴音乌兰苏木TownshipWūlātè Zhōngqí2,539
Chuānjĭng Sūmù [incl. Gānqímáodōu Zhèn]川井苏木TownshipWūlātè Zhōngqí18,206
Délĭngshān Zhèn德岭山镇TownWūlātè Zhōngqí20,489
Hăiliútú Zhèn [incl. Wēngèng Zhèn]海流图镇TownWūlātè Zhōngqí53,830
Hūlèsītài Sūmù呼勒斯太苏木TownshipWūlātè Zhōngqí2,943
Mùyánghăi Mùchăng牧羊海牧场Township-like AreaWūlātè Zhōngqí1,170
Shíhāhé Zhèn石哈河镇TownWūlātè Zhōngqí10,217
Tónghétài Zhŏngchùchăng同和太种畜场Township-like AreaWūlātè Zhōngqí527
Wūjiāhé Zhèn乌加河镇TownWūlātè Zhōngqí20,594
Xīnhūrè Sūmù新忽热苏木TownshipWūlātè Zhōngqí3,689

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).