Home
Show Map

China: Bayan Nur (Inner Mongolia)

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Bayan Nur (Bāyànnào'ĕr Shì).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Dèngkŏu Xiàn磴口县County117,091
Hángjĭn Hòuqí [Hanggin Rear Banner]杭锦后旗Banner257,943
Línhé Qū临河区District541,721
Wūlātè Hòuqí [Urad Rear Banner]乌拉特后旗Banner65,207
Wūlātè Qiánqí [Urad Front Banner]乌拉特前旗Banner293,269
Wūlātè Zhōngqí [Urad Middle Banner]乌拉特中旗Banner134,204
Wŭyuán Xiàn五原县County260,480
Bāyànnào'ĕr Shì [Bayan Nur]巴彦淖尔市Prefecture-level City1,669,915

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Bayan Nur (Bāyànnào'ĕr Shì).

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Báinăobāo Zhèn白脑包镇TownLínhé Qū21,187
Báiyànhuā Zhèn白彦花镇TownWūlātè Qiánqí7,839
Bāo'ĕrgài Nóngchăng包尔盖农场Township-like AreaDèngkŏu Xiàn3,155
Bāyàngāolè Zhèn [incl. Bǔlóngnào Zhèn]巴彦高勒镇TownDèngkŏu Xiàn68,166
Bāyànnào'ĕr Shì Dàshétài Mùchăng巴彦淖尔市大佘太牧场Township-like AreaWūlātè Qiánqí1,109
Bāyànnào'ĕr Shì Sūdúlún Nóngchăng巴彦淖尔市苏独仑农场Township-like AreaWūlātè Qiánqí2,985
Bāyànnào'ĕr Shì Xīn'ān Nóngchăng巴彦淖尔市新安农场Township-like AreaWūlātè Qiánqí1,420
Bāyànnào'ĕr Shì Xīshānjŭ Nóngchăng巴彦淖尔市西山咀农场Township-like AreaWūlātè Qiánqí4,469
Bāyànnào'ĕr Shì Zhōngtān Nóngchăng巴彦淖尔市中滩农场Township-like AreaWūlātè Qiánqí3,300
Bāyàntàohăi Nóngchăng巴彦套海农场Township-like AreaDèngkŏu Xiàn1,656
Bā yàntàohăi Zhèn巴彦套海镇TownWŭyuán Xiàn27,239
Bāyīnbăolìgé Zhèn [incl. Wūgài Sūmù]巴音宝力格镇TownWūlātè Hòuqí40,368
Bāyīnqián Dámén Sūmù巴音前达门苏木TownshipWūlātè Hòuqí1,967
Bāyīnwūlán Sūmù巴音乌兰苏木TownshipWūlātè Zhōngqí2,539
Bĕihuánlù Jiēdào北环街道Urban SubdistrictLínhé Qū33,633
Cháogéwēndū'ĕr Zhèn潮格温都尔镇TownWūlātè Hòuqí7,176
Chéngguān Zhèn城关镇TownLínhé Qū33,178
Chēzhàn Jiēdào车站街道Urban SubdistrictLínhé Qū31,184
Chuānjĭng Sūmù [incl. Gānqímáodōu Zhèn]川井苏木TownshipWūlātè Zhōngqí18,206
Dàshétài Zhèn [incl. Sūdúlún Zhèn]大佘太镇TownWūlātè Qiánqí32,753
Délĭngshān Zhèn德岭山镇TownWūlātè Zhōngqí20,489
Dōnghuánlù Jiēdào东环路街道Urban SubdistrictLínhé Qū30,998
Dùkŏu Zhèn渡口镇TownDèngkŏu Xiàn8,906
É'ĕrdēng Bùlāgé Sūmù [incl. Shādégé Sūmù]额尔登布拉格苏木TownshipWūlātè Qiánqí7,508
Èrdàoqiáo Zhèn二道桥镇TownHángjĭn Hòuqí27,504
Gānzhàomiào Zhèn干召庙镇TownLínhé Qū29,849
Hăiliútú Zhèn [incl. Wēngèng Zhèn]海流图镇TownWūlātè Zhōngqí53,830
Hāténgtàohăi Nóngchăng哈腾套海农场Township-like AreaDèngkŏu Xiàn3,947
Hūhéwēndū'ĕr Zhèn呼和温都尔镇TownWūlātè Hòuqí11,805
Huìfēng Jiēdào汇丰街道Urban SubdistrictLínhé Qū18,004
Hūlèsītài Sūmù呼勒斯太苏木TownshipWūlātè Zhōngqí2,943
Huògèqí Sūmù获各琦苏木TownshipWūlātè Hòuqí3,891
Jiànfēng Nóngchăng建丰农场Township-like AreaWŭyuán Xiàn2,289
Jiĕfàng Jiēdào解放街道Urban SubdistrictLínhé Qū34,461
Jīnchuān Jiēdào金川街道Urban SubdistrictLínhé Qū9,631
Lángshān Nóngchăng狼山农场Township-like AreaLínhé Qū3,492
Lángshān Zhèn狼山镇TownLínhé Qū21,700
Línhé Nóngchăng临河农场Township-like AreaLínhé Qū5,523
Lóngshènghé Zhèn隆盛合镇TownDèngkŏu Xiàn14,388
Lóngxīngchāng Zhèn [incl. Héshèng Xiāng]隆兴昌镇TownWŭyuán Xiàn149,392
Mánhuì Zhèn蛮会镇TownHángjĭn Hòuqí20,466
Míng'ān Zhèn明安镇TownWūlātè Qiánqí15,529
Mùyánghăi Mùchăng牧羊海牧场Township-like AreaWūlātè Zhōngqí1,170
Nàlíntàohăi Nóngchăng纳林套海农场Township-like AreaDèngkŏu Xiàn2,740
Nèi Mĕnggŭ Wūliáng Sùhăi Shíyè Fāzhăn Yŏuxiàn Gōngsī内蒙古乌梁素海实业发展有限公司Township-like AreaWūlātè Qiánqí3,409
Sāndàoqiáo Zhèn三道桥镇TownHángjĭn Hòuqí23,668
Shāhăi Zhèn沙海镇TownHángjĭn Hòuqí17,601
Shājīntàohăi Sūmù沙金套海苏木TownshipDèngkŏu Xiàn8,266
Shāmò Línyè Shíyàn Zhōngxīn Nóngchăng沙漠林业实验中心农场Township-like AreaDèngkŏu Xiàn1,703
Shănbà Zhèn陕坝镇TownHángjĭn Hòuqí119,746
Shèngfēng Zhèn胜丰镇TownWŭyuán Xiàn14,740
Shíhāhé Zhèn石哈河镇TownWūlātè Zhōngqí10,217
Shuānghé Zhèn双河镇TownLínhé Qū16,952
Shuāngmiào Zhèn [incl. Ménghǎi Zhèn]双庙镇TownHángjĭn Hòuqí16,277
Shǔguāng Xiāng曙光乡Rural TownshipLínhé Qū9,729
Tă'ĕrhú Zhèn塔尔湖镇TownWŭyuán Xiàn27,262
Tàiyángmiào Nóngchăng太阳庙农场Township-like AreaHángjĭn Hòuqí1,484
Tiānjítài Zhèn天吉泰镇TownWŭyuán Xiàn10,231
Tiĕnán Jiēdào铁南街道Urban SubdistrictLínhé Qū22,193
Tónghétài Zhŏngchùchăng同和太种畜场Township-like AreaWūlātè Zhōngqí527
Tóudàoqiáo Zhèn头道桥镇TownHángjĭn Hòuqí19,021
Tuánjié Jiēdào团结街道Urban SubdistrictLínhé Qū44,145
Tuánjié Zhèn团结镇TownHángjĭn Hòuqí12,176
Wūjiāhé Zhèn乌加河镇TownWūlātè Zhōngqí20,594
Wūlánbùhé Nóngchăng乌兰布和农场Township-like AreaDèngkŏu Xiàn4,164
Wūlántúkè Zhèn乌兰图克镇TownLínhé Qū36,321
Wūlāshān Zhèn乌拉山镇TownWūlātè Qiánqí118,694
Wŭyuán Láodòng Liàoyăng Guănlĭsuŏ 五原劳动教养管理所Wŭyuán Xiàn336
Xiānfēng Jiēdào先锋街道Urban SubdistrictLínhé Qū42,426
Xiānfēng Zhèn先锋镇TownWūlātè Qiánqí30,739
Xiăoshétài Zhèn小佘太镇TownWūlātè Qiánqí7,232
Xīhuánlù Jiēdào西环路街道Urban SubdistrictLínhé Qū23,012
Xīn'ān Zhèn新安镇TownWūlātè Qiánqí33,950
Xīngōngzhōng Zhèn新公中镇TownWŭyuán Xiàn18,889
Xīnhuá Jiēdào新华街道Urban SubdistrictLínhé Qū44,660
Xīnhuá Zhèn新华镇TownLínhé Qū29,443
Xīnhūrè Sūmù新忽热苏木TownshipWūlātè Zhōngqí3,689
Xīxiăozhào Zhèn西小召镇TownWūlātè Qiánqí22,333
Yíndìngtú Zhèn银定图镇TownWŭyuán Xiàn10,102

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).