Home
Show Map

China: Bāotóu Shì (Inner Mongolia)

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Bāotóu Shì.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Báiyún Èbó Kuàngqū [Bayan Obo Mining District]白云鄂博矿区District26,050
Dá'ĕrhăn Màomíng'ān Liánhé Qí [Darhan Muminggan United Banner]达尔罕茂明安联合旗Banner101,486
Dōnghé Qū东河区District512,045
Gùyáng Xiàn固阳县County175,574
Jiŭyuán Qū九原区District195,831
Kūndūlún Qū [Hondlon]昆都仑区District726,838
Qīngshān Qū [incl. Rare Earth High-tech Industrial Development Zone]青山区District600,284
Shíguăi Qū石拐区District35,803
Tŭmòtè Yòuqí [Tumed Right Banner]土默特右旗Banner276,453
Bāotóu Shì包头市Prefecture-level City2,650,364

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Bāotóu Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ā'ĕrdīngdàjiē Jiēdào阿尔丁大街街道Urban SubdistrictKūndūlún Qū43,421
Āgārútài Sūmù阿嘎如泰苏木TownshipJiŭyuán Qū1,839
Ānshāndào Jiēdào鞍山道街道Urban SubdistrictKūndūlún Qū52,626
Báihúgōu Jiēdào白狐沟街道Urban SubdistrictShíguăi Qū5,195
Băilíngmiào Zhèn [incl. Bāyīnáobāo Sūmù]百灵庙镇TownDá'ĕrhăn Màomíng'ān Liánhé Qí38,575
Báiyīnxílè Jiēdào白音席勒街道Urban SubdistrictJiŭyuán Qū35,482
Báiyúnlù Jiēdào白云路街道Urban SubdistrictKūndūlún Qū28,580
Bāogāngchăngqū包钢厂区办事处Township-like AreaKūndūlún Qū1,109
Bāotóu Shì Zhuāngbèi Zhìzào Chănyè Yuánqū 包头市装备制造产业园区Township-like AreaQīngshān Qū81,804
Bāyīnhuā Zhèn巴音花镇TownDá'ĕrhăn Màomíng'ān Liánhé Qí1,500
Bŭ'ĕrhàntú Zhèn卜尔汉图镇TownKūndūlún Qū33,716
Cáishénmiào Jiēdào财神庙街道Urban SubdistrictDōnghé Qū21,616
Dàcí Jiēdào大磁街道Urban SubdistrictShíguăi Qū3,309
Dàdéhéng Jiēdào大德恒街道Urban SubdistrictShíguăi Qū3,278
Dá'ĕrhăn Sūmù达尔汗苏木TownshipDá'ĕrhăn Màomíng'ān Liánhé Qí3,253
Dàfā Jiēdào大发街道Urban SubdistrictShíguăi Qū580
Dámàobārùn Gōngyè Yuánqū达茂巴润工业园区Township-like AreaDá'ĕrhăn Màomíng'ān Liánhé Qí379
Dōngxīng Jiēdào东兴街道Urban SubdistrictDōnghé Qū32,097
Dōngzhàn Jiēdào东站街道Urban SubdistrictDōnghé Qū57,265
Fùqiánglù Jiēdào富强路街道Urban SubdistrictQīngshān Qū48,592
Gōngyè Yuánqū Wěiyuánhuì 工业园区管理委员会Township-like AreaShíguăi Qū3,220
Gōumén Zhèn沟门镇TownTŭmòtè Yòuqí30,661
Hăizi Xiāng海子乡Rural TownshipTŭmòtè Yòuqí20,046
Hālíngé'ĕr Zhèn哈林格尔镇TownJiŭyuán Qū21,527
Hāyèhútóng Zhèn哈业胡同镇TownJiŭyuán Qū12,379
Hédōng Jiēdào河东街道Urban SubdistrictDōnghé Qū37,312
Hédōng Zhèn河东镇TownDōnghé Qū68,269
Hépíng Jiēdào和平路街道Urban SubdistrictDōnghé Qū21,117
Huáishuò Zhèn怀朔镇TownGùyáng Xiàn19,318
Huánghéxīlù Jiēdào黄河西路街道Urban SubdistrictKūndūlún Qū45,503
Huímín Jiēdào回民街道Urban SubdistrictDōnghé Qū22,459
Jiāngjūnyáo Zhèn将军尧镇TownTŭmòtè Yòuqí30,576
Jīnshān Zhèn金山镇TownGùyáng Xiàn77,915
Jiǔfēng Shān Shēngtài Guǎnlǐ Wěiyuánhuì 九峰山生态管理委员会Township-like AreaTŭmòtè Yòuqí3,590
Kēxuélù Jiēdào科学路街道Urban SubdistrictQīngshān Qū67,213
Kuàngshānlù Jiēdào矿山路街道Urban SubdistrictBáiyún Èbó Kuàngqū11,973
Kūnbĕi Jiēdào昆北街道Urban SubdistrictKūndūlún Qū60,592
Kūngōnglù Jiēdào昆工路街道Urban SubdistrictKūndūlún Qū23,806
Kūnhé Zhèn昆河镇TownKūndūlún Qū174,132
Línyìnlù Jiēdào林荫路街道Urban SubdistrictKūndūlún Qū22,716
Máchí Zhèn麻池镇TownJiŭyuán Qū32,942
Măndūlā Zhèn满都拉镇TownDá'ĕrhăn Màomíng'ān Liánhé Qí1,107
Mĕidàizhào Zhèn美岱召镇TownTŭmòtè Yòuqí23,059
Míng'ān Zhèn明安镇TownDá'ĕrhăn Màomíng'ān Liánhé Qí1,714
Míngshānào Xiāng明沙淖乡Rural TownshipTŭmòtè Yòuqí21,203
Nángēdòng Jiēdào南圪洞街道Urban SubdistrictDōnghé Qū49,216
Nánménwài Jiēdào南门外街道Urban SubdistrictDōnghé Qū33,389
Qiánjìndào Jiēdào前进道街道Urban SubdistrictKūndūlún Qū47,523
Qīngfú Zhèn青福镇TownQīngshān Qū41,426
Qīngshānlù Jiēdào青山路街道Urban SubdistrictQīngshān Qū47,307
Sàihàn Jiēdào赛汗街道Urban SubdistrictJiŭyuán Qū21,602
Sàlāqí Zhèn萨拉齐镇TownTŭmòtè Yòuqí104,090
Sàrúlā Jiēdào萨如拉街道Urban SubdistrictJiŭyuán Qū4,565
Shā'ĕrqìn Zhèn沙尔沁镇TownDōnghé Qū52,534
Shāhé Jiēdào沙河街道Urban SubdistrictJiŭyuán Qū65,495
Shăoxiānlù Jiēdào少先路街道Urban SubdistrictKūndūlún Qū62,359
Shíbăo Zhèn [incl. Xiǎowéngōng Xiāng]石宝镇TownDá'ĕrhăn Màomíng'ān Liánhé Qí26,397
Shìfŭdōnglù Jiēdào市府东路街道Urban SubdistrictKūndūlún Qū30,578
Shíguăi Jiēdào石拐街道Urban SubdistrictShíguăi Qū6,895
Shuānglóng Zhèn双龙镇TownTŭmòtè Yòuqí23,420
Sūbōgài Xiāng苏波盖乡Rural TownshipTŭmòtè Yòuqí19,808
Tiānjiāo Jiēdào [Èrlĭbàn Jiēdào]二里半街道办事处Urban SubdistrictDōnghé Qū34,284
Tiĕxī Jiēdào铁西街道Urban SubdistrictDōnghé Qū31,264
Tōngyángdào Jiēdào通阳道街道Urban SubdistrictBáiyún Èbó Kuàngqū14,077
Tuánjiédàjiē Jiēdào团结大街街道Urban SubdistrictKūndūlún Qū25,783
Wànqīnglù Jiēdào万青路街道Urban SubdistrictQīngshān Qū52,321
Wànshuĭquán Zhèn [incl. Mínxīnlù Jiēdào]万水泉镇TownQīngshān Qū37,262
Wŭdānggōu Jiēdào [incl. Jíhūlúntú Sūmù]五当沟街道Urban SubdistrictShíguăi Qū6,655
Wŭdāngzhào Zhèn五当召镇TownShíguăi Qū6,671
Wūkèhūdòng Zhèn [incl. Xīhé Xiāng]乌克忽洞镇TownDá'ĕrhăn Màomíng'ān Liánhé Qí26,484
Wūsùtú Jiēdào乌素图街道Urban SubdistrictQīngshān Qū24,684
Xiānfēngdào Jiēdào先锋道街道Urban SubdistrictQīngshān Qū36,226
Xiàshīháo Zhèn下湿壕镇TownGùyáng Xiàn27,561
Xīdòupū Zhèn西斗铺镇TownGùyáng Xiàn17,026
Xīlāmùrén Zhèn希拉穆仁镇TownDá'ĕrhăn Màomíng'ān Liánhé Qí2,077
Xīnăobāo Jiēdào西脑包街道Urban SubdistrictDōnghé Qū48,786
Xìngfúlù Jiēdào幸福路街道Urban SubdistrictQīngshān Qū33,611
Xīngshèng Zhèn兴胜镇TownQīngshān Qū54,481
Xīngshùnxī Zhèn兴顺西镇TownGùyáng Xiàn14,821
Yánggēléng Jiēdào杨圪塄街道Urban SubdistrictDōnghé Qū2,437
Yínhào Zhèn银号镇TownGùyáng Xiàn18,933
Yŏuyìdàjiē Jiēdào友谊大街街道Urban SubdistrictKūndūlún Qū25,848
Zhăotán Jiēdào沼潭街道Urban SubdistrictKūndūlún Qū48,546
Zìyóulù Jiēdào自由路街道Urban SubdistrictQīngshān Qū75,357

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).