Home
Show Map

Táng Xiàn

County in Băodìng Shì (Hébĕi)

County

The population of Táng Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Táng Xiàn唐县County529,067
Băodìng Shì [incl. Dìngzhōu]保定市Prefecture-level City11,273,644

Contents: Townships

The population of the townships in Táng Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Báihé Zhèn白合镇TownTáng Xiàn28,925
Báoshuĭ Xiāng雹水乡Rural TownshipTáng Xiàn15,722
Bĕidiàntóu Xiāng北店头乡Rural TownshipTáng Xiàn30,559
Bĕiluó Zhèn北罗镇TownTáng Xiàn50,949
Chánggŭchéng Zhèn长古城镇TownTáng Xiàn36,937
Chuānlĭ Zhèn川里镇TownTáng Xiàn9,340
Dăomăguān Xiāng倒马关乡Rural TownshipTáng Xiàn4,662
Dàyáng Xiāng大洋乡Rural TownshipTáng Xiàn22,989
Dūtíng Xiāng都亭乡Rural TownshipTáng Xiàn21,976
Gāochāng Zhèn高昌镇TownTáng Xiàn31,750
Huángshíkŏu Xiāng黄石口乡Rural TownshipTáng Xiàn16,196
Jūnchéng Zhèn军城镇TownTáng Xiàn21,732
Luózhuāng Zhèn罗庄镇TownTáng Xiàn34,884
Míchéng Xiāng迷城乡Rural TownshipTáng Xiàn10,481
Nándiàntóu Xiāng南店头乡Rural TownshipTáng Xiàn20,753
Qíjiāzuŏ Xiāng齐家佐乡Rural TownshipTáng Xiàn23,725
Rénhòu Zhèn仁厚镇TownTáng Xiàn77,609
Shímén Xiāng石门乡Rural TownshipTáng Xiàn8,618
Wángjīng Zhèn王京镇TownTáng Xiàn49,229
Yángjiăo Xiāng羊角乡Rural TownshipTáng Xiàn12,031

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Townships, districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available). Area figures are computed by using geospatial data.