Home
Show Map

Zhènlài Xiàn

County in Báichéng Shì (Jílín)

County

The population of Zhènlài Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Zhènlài Xiàn镇赉县County298,301
Báichéng Shì白城市Prefecture-level City2,032,356

Contents: Townships

The population of the townships in Zhènlài Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Báiyīn Tàohăi Mùchăng白音套海牧场Township-like AreaZhènlài Xiàn816
Dàgăng Línchăng大岗林场Township-like AreaZhènlài Xiàn1,702
Dàobăo Nóngchăng到保农场Township-like AreaZhènlài Xiàn1,869
Dàtún Zhèn大屯镇TownZhènlài Xiàn22,395
Dōngpíng Zhèn东屏镇TownZhènlài Xiàn10,614
Gāshígēn Xiāng嘎什根乡Rural TownshipZhènlài Xiàn22,044
Guóyíng Yúchăng国营渔场Township-like AreaZhènlài Xiàn479
Hātŭqì Mĕnggŭzú Xiāng哈吐气蒙古族乡Rural TownshipZhènlài Xiàn4,254
Hēiyúpào Zhèn黑鱼泡镇TownZhènlài Xiàn17,165
Jiànpíng Xiāng建平乡Rural TownshipZhènlài Xiàn25,873
Jiŭlóngshān Măchăng九龙山马场Township-like AreaZhènlài Xiàn1,281
Liángzhŏng Fányùchăng 良种繁育场Township-like AreaZhènlài Xiàn577
Mòmògé Línchăng莫莫格林场Township-like AreaZhènlài Xiàn286
Mòmògé Mĕnggŭzú Xiāng莫莫格蒙古族乡Rural TownshipZhènlài Xiàn12,315
Sìfāng Tuózi Nóngchăng四方坨子农场Township-like AreaZhènlài Xiàn12,504
Tăntú Zhèn坦途镇TownZhènlài Xiàn20,785
Wŭkēshù Zhèn五棵树镇TownZhènlài Xiàn16,635
Yánjiāng Zhèn沿江镇TownZhènlài Xiàn7,490
Zhènlài Zhèn镇赉镇TownZhènlài Xiàn119,217

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).