Home
Show Map

China: Báichéng Shì (Jílín)

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Báichéng Shì.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Dà'ān Shì大安市County-level City431,017
Táobĕi Qū [incl. Economic Development Zone]洮北区District517,434
Táonán Shì洮南市County-level City432,122
Tōngyú Xiàn通榆县County353,482
Zhènlài Xiàn镇赉县County298,301
Báichéng Shì白城市Prefecture-level City2,032,356

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Báichéng Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ānbĕi Jiēdào安北街道Urban SubdistrictDà'ān Shì16,328
Āndìng Zhèn安定镇TownTáonán Shì19,282
Ānguăng Zhèn安广镇TownDà'ān Shì38,977
Ānguăng Zhūchăng 安广猪场Township-like AreaDà'ān Shì246
Báichéng Jīngjì Kāifāqū白城经济开发区Urban SubdistrictTáobĕi Qū1,885
Báichéng Mùchăng白城牧场Township-like AreaTáobĕi Qū2,287
Báichéng Shì Gōngyè Yuánqū白城市工业园区Township-like AreaTáobĕi Qū542
Báiyīn Tàohăi Mùchăng白音套海牧场Township-like AreaZhènlài Xiàn816
Bāmiàn Xiāng八面乡Rural TownshipTōngyú Xiàn14,218
Bāolāwēndū Mĕnggŭzú Xiāng包拉温都蒙古族乡Rural TownshipTōngyú Xiàn4,272
Băomín Nóngchăng保民农场Township-like AreaTáobĕi Qū2,591
Băopíng Jiēdào保平街道Urban SubdistrictTáobĕi Qū26,954
Biānzhāo Zhèn边昭镇TownTōngyú Xiàn15,611
Chāgān Zhèn叉干镇TownDà'ān Shì10,490
Chánghóng Jiēdào长虹街道Urban SubdistrictDà'ān Shì34,724
Chángqìng Jiēdào长庆街道Urban SubdistrictTáobĕi Qū46,865
Chéngnán Jiēdào 城南街道Urban SubdistrictTáobĕi Qū14,725
Dà'ān Jīngjì 大安经济开发区Township-like AreaDà'ān Shì65
Dà'ān Măchăng大安马场Township-like AreaDà'ān Shì596
Dàgăng Línchăng大岗林场Township-like AreaZhènlài Xiàn1,702
Dàgăngzi Línchăng大岗子林场Township-like AreaDà'ān Shì381
Dàgăngzi Zhèn大岗子镇TownDà'ān Shì9,516
Dàlài Xiāng大赉乡Rural TownshipDà'ān Shì11,997
Dàobăo Línchăng到保林场Township-like AreaTáobĕi Qū179
Dàobăo Nóngchăng到保农场Township-like AreaZhènlài Xiàn1,869
Dàobăo Zhèn到保镇TownTáobĕi Qū12,069
Dàtōng Xiāng大通乡Rural TownshipTáonán Shì16,984
Dàtún Zhèn大屯镇TownZhènlài Xiàn22,395
Déshùn Mĕnggŭzú Xiāng德顺蒙古族乡Rural TownshipTáobĕi Qū18,342
Dōngfānghóng Chùmù Chăng东方红畜牧场Township-like AreaTáonán Shì1,044
Dōngfānghóng Nóngchăng东方红农场Township-like AreaDà'ān Shì1,245
Dōngfēng Măchăng东风马场Township-like AreaDà'ān Shì237
Dōngfēng Xiāng东风乡Rural TownshipTáobĕi Qū30,378
Dōngpíng Zhèn东屏镇TownZhènlài Xiàn10,614
Dōngshèng Xiāng东胜乡Rural TownshipTáobĕi Qū19,451
Dōngshēng Xiāng东升乡Rural TownshipTáonán Shì12,831
Èrlóng Xiāng二龙乡Rural TownshipTáonán Shì16,406
Fēngshōu Zhèn丰收镇TownDà'ān Shì8,767
Fēngshuĭshān Mùchăng风水山牧场Township-like AreaDà'ān Shì418
Fúshùn Zhèn福顺镇TownTáonán Shì33,898
Fùwén Jiēdào富文街道Urban SubdistrictTáonán Shì13,011
Gāshígēn Xiāng嘎什根乡Rural TownshipZhènlài Xiàn22,044
Guāngmíng Jiēdào光明街道Urban SubdistrictTáonán Shì37,293
Guóyíng Yúchăng国营渔场Township-like AreaZhènlài Xiàn479
Hăimíng Jiēdào海明街道Urban SubdistrictTáobĕi Qū33,035
Hăituó Xiāng海坨乡Rural TownshipDà'ān Shì15,728
Hātŭqì Mĕnggŭzú Xiāng哈吐气蒙古族乡Rural TownshipZhènlài Xiàn4,254
Hēishuĭ Zhèn黑水镇TownTáonán Shì19,845
Hēiyúpào Zhèn黑鱼泡镇TownZhènlài Xiàn17,165
Hónggăngzi Xiāng红岗子乡Rural TownshipDà'ān Shì7,894
Hóngqísì Yăngchăng红旗饲养场Township-like AreaDà'ān Shì246
Hóngxīng Zhèn鸿兴镇TownTōngyú Xiàn13,019
Hūhéchēlì Mĕnggŭzú Xiāng呼和车力蒙古族乡Rural TownshipTáonán Shì7,609
Huìyáng Jiēdào慧阳街道Urban SubdistrictDà'ān Shì24,800
Húlìtŭ Mĕnggŭzú Xiāng胡力吐蒙古族乡Rural TownshipTáonán Shì7,552
Jiànpíng Xiāng建平乡Rural TownshipZhènlài Xiàn25,873
Jiāoliúhé Xiāng蛟流河乡Rural TownshipTáonán Shì18,084
Jĭnhuá Jiēdào锦华街道Urban SubdistrictDà'ān Shì34,537
Jīnxiáng Xiāng金祥乡Rural TownshipTáobĕi Qū14,476
Jiŭlóngshān Măchăng九龙山马场Township-like AreaZhènlài Xiàn1,281
Jùbăo Xiāng聚宝乡Rural TownshipTáonán Shì9,802
Kāitōng Zhèn开通镇TownTōngyú Xiàn112,038
Lèshèng Xiāng乐胜乡Rural TownshipDà'ān Shì22,883
Liăngjiāzi Zhèn两家子镇TownDà'ān Shì23,095
Liángjĭngzi Chùmù Chăng良井子畜牧场Township-like AreaTōngyú Xiàn1,901
Liángzhŏng Fányùchăng 良种繁育场Township-like AreaZhènlài Xiàn577
Liángzhŏng Fányùchăng 良种繁育场Township-like AreaDà'ān Shì439
Liánhé Xiāng联合乡Rural TownshipDà'ān Shì16,423
Lĭngxià Zhèn (Chágānhàotè Lǚyóu Jīngjì Kāifāqū) 岭下镇(查干浩特旅游经济开发区)TownTáobĕi Qū20,314
Línhăi Zhèn林海镇TownTáobĕi Qū14,654
Línjiāng Jiēdào临江街道Urban SubdistrictDà'ān Shì21,294
Lóngzhăo Zhèn龙沼镇TownDà'ān Shì16,862
Míngrén Jiēdào明仁街道Urban SubdistrictTáobĕi Qū27,288
Mínyíng Jīngjì Fāzhănqū 民营经济发展区Township-like AreaTáobĕi Qū4,105
Mòmògé Línchăng莫莫格林场Township-like AreaZhènlài Xiàn286
Mòmògé Mĕnggŭzú Xiāng莫莫格蒙古族乡Rural TownshipZhènlài Xiàn12,315
Nàjīn Zhèn那金镇TownTáonán Shì16,203
Píng'ān Zhèn平安镇TownTáobĕi Qū16,778
Píngtái Zhèn平台镇TownTáobĕi Qū15,641
Qīngshān Zhèn青山镇TownTáobĕi Qū12,538
Ruìguāng Jiēdào瑞光街道Urban SubdistrictTáobĕi Qū22,725
Sānhé Xiāng三合乡Rural TownshipTáobĕi Qū19,384
Sānjiāzi Zhŏngniúchăng 三家子种牛场Township-like AreaTōngyú Xiàn870
Shāoguō Zhèn Xiāng烧锅镇乡Rural TownshipDà'ān Shì17,929
Shèlì Línchăng舍力林场Township-like AreaDà'ān Shì190
Shèlì Zhèn舍力镇TownDà'ān Shì22,563
Shíhuādào Xiāng十花道乡Rural TownshipTōngyú Xiàn13,352
Shì Yuánzhŏngchăng市原种场Township-like AreaTáonán Shì1,325
Shuānggăng Lùchăng双岗鹿场Township-like AreaTōngyú Xiàn1,431
Shuānggăng Zhèn双岗镇TownTōngyú Xiàn10,801
Sìfāng Tuózi Nóngchăng四方坨子农场Township-like AreaZhènlài Xiàn12,504
Sìkēshù Xiāng四棵树乡Rural TownshipDà'ān Shì19,335
Sūgōngtuó Xiāng苏公坨乡Rural TownshipTōngyú Xiàn11,771
Tàishān Zhèn太山镇TownDà'ān Shì21,359
Tăntú Zhèn坦途镇TownZhènlài Xiàn20,785
Táo'érhé Nóngchăng洮儿河农场Township-like AreaTáobĕi Qū2,608
Táofŭ Jiēdào洮府街道Urban SubdistrictTáonán Shì17,085
Táohé Zhèn洮河镇TownTáobĕi Qū11,976
Tiĕdōng Jiēdào铁东街道Urban SubdistrictTáobĕi Qū13,313
Tōngdá Jiēdào通达街道Urban SubdistrictTáonán Shì17,230
Tóngfā Mùchăng同发牧场Township-like AreaTōngyú Xiàn7,441
Tōngyú Jīngjì Kāifāqū通榆经济开发区Township-like AreaTōngyú Xiàn47
Tuánjié Jiēdào团结街道Urban SubdistrictTáonán Shì29,901
Tuánjié Xiāng团结乡Rural TownshipTōngyú Xiàn13,887
Wăfáng Zhèn瓦房镇TownTáonán Shì19,959
Wànbăo Xiāng万宝乡Rural TownshipTáonán Shì7,495
Wànbăo Zhèn万宝镇TownTáonán Shì37,874
Wŭjiānfáng Shuĭkù五间房水库Township-like AreaDà'ān Shì97
Wŭkēshù Zhèn五棵树镇TownZhènlài Xiàn16,635
Wūlánhuā Zhèn乌兰花镇TownTōngyú Xiàn18,032
Xiànghăi Mĕnggŭzú Xiāng向海蒙古族乡Rural TownshipTōngyú Xiàn23,228
Xiàngyáng Jiēdào向阳街道Urban SubdistrictTáonán Shì14,196
Xīn'àilĭ Mĕnggŭzú Xiāng新艾里蒙古族乡Rural TownshipDà'ān Shì5,485
Xīnfā Xiāng新发乡Rural TownshipTōngyú Xiàn9,891
Xìngfú Jiēdào幸福街道Urban SubdistrictTáobĕi Qū54,155
Xīnglóng Jiēdào兴隆街道Urban SubdistrictTáonán Shì13,589
Xīnglóngshān Zhèn兴隆山镇TownTōngyú Xiàn18,699
Xīnhuá Jiēdào新华街道Urban SubdistrictTáobĕi Qū34,376
Xīnhuāng Yúchăng新荒渔场Township-like AreaDà'ān Shì649
Xīnhuá Niúchăng 新华牛场Township-like AreaTōngyú Xiàn488
Xīnhuá Zhèn新华镇TownTōngyú Xiàn22,182
Xīnlì Jiēdào新立街道Urban SubdistrictTáobĕi Qū15,558
Xīnpíng'ān Zhèn新平安镇TownDà'ān Shì11,087
Xīnxīng Xiāng新兴乡Rural TownshipTōngyú Xiàn9,422
Yánjiāng Zhèn沿江镇TownZhènlài Xiàn7,490
Yĕmă Xiāng野马乡Rural TownshipTáonán Shì9,349
Yŏngkāng Jiēdào永康街道Urban SubdistrictTáonán Shì19,268
Yŏngmào Línchăng永茂林场Township-like AreaTáonán Shì338
Yŏngmào Xiāng永茂乡Rural TownshipTáonán Shì14,669
Yuèliàngpào Zhèn月亮泡镇TownDà'ān Shì14,135
Zhānyú Zhèn瞻榆镇TownTōngyú Xiàn30,881
Zhènlài Zhèn镇赉镇TownZhènlài Xiàn119,217
Zhènnán Zhŏngyángchăng镇南种羊场Township-like AreaTáobĕi Qū8,242

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).