Home
Show Map

Huá Xiàn

County in Ānyáng Shì (Hénán)

County

The population of Huá Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Huá Xiàn滑县County1,263,289
Ānyáng Shì安阳市Prefecture-level City5,173,188

Contents: Townships

The population of the townships in Huá Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Báidàokŏu Zhèn白道口镇TownHuá Xiàn64,368
Bālĭyíng Zhèn八里营镇TownHuá Xiàn62,775
Bànpōdiàn Zhèn半坡店镇TownHuá Xiàn46,190
Chéngguān Jiēdào城关街道Urban SubdistrictHuá Xiàn85,642
Cízhōuzhài Zhèn慈周寨镇TownHuá Xiàn51,219
Dàokŏuzhèn Jiēdào道口镇街道Urban SubdistrictHuá Xiàn65,581
Dàzhài Xiāng大寨乡Rural TownshipHuá Xiàn45,194
Gāopíng Zhèn高平镇TownHuá Xiàn60,353
Huáxiàn Xīnqū 滑县新区Township-like AreaHuá Xiàn29,550
Jiāohŭ Zhèn焦虎镇TownHuá Xiàn53,528
Lăodiàn Zhèn老店镇TownHuá Xiàn72,536
Lăoyémiào Xiāng老爷庙乡Rural TownshipHuá Xiàn57,804
Liúgù Zhèn留固镇TownHuá Xiàn75,751
Niútún Zhèn牛屯镇TownHuá Xiàn69,307
Sāngcūn Xiāng桑村乡Rural TownshipHuá Xiàn37,016
Shàngguān Zhèn上官镇TownHuá Xiàn72,320
Sìjiānfáng Zhèn四间房镇TownHuá Xiàn39,210
Wăgăngzhài Xiāng瓦岗寨乡Rural TownshipHuá Xiàn37,513
Wàngŭ Zhèn万古镇TownHuá Xiàn55,632
Wángzhuāng Zhèn王庄镇TownHuá Xiàn58,491
Xiăopū Xiāng小铺乡Rural TownshipHuá Xiàn44,392
Zăocūn Xiāng枣村乡Rural TownshipHuá Xiàn41,921
Zhàoyíng Zhèn赵营镇TownHuá Xiàn36,996

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).