Home
Show Map

Cáo Xiàn

County in Hézé Shì / 菏泽市

County

The population of Cáo Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Cáo Xiàn曹县County1,365,675
Hézé Shì菏泽市Prefecture-level City8,287,693

Contents: Townships

The population of the townships in Cáo Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Āncáilóu Zhèn安才楼镇TownCáo Xiàn50,254
Cáochéng Jiēdào曹城街道Urban SubdistrictCáo Xiàn88,001
Cáoxiànchánglèjí Xiāng曹县常乐集乡Rural TownshipCáo Xiàn37,712
Cáoxiàndàjí Xiāng曹县大集乡Rural TownshipCáo Xiàn35,190
Cáoxiànlóuzhuāng Xiāng曹县楼庄乡Rural TownshipCáo Xiàn33,528
Cáoxiànshàozhuāng Zhèn曹县邵庄镇TownCáo Xiàn47,120
Cáoxiànwángjí Zhèn曹县王集镇TownCáo Xiàn28,718
Cáoxiànwŭlóu Xiāng曹县仵楼乡Rural TownshipCáo Xiàn29,503
Cáoxiànzhūhóngmiào Xiāng曹县朱洪庙乡Rural TownshipCáo Xiàn25,897
Gŭyíngjí Zhèn古营集镇TownCáo Xiàn72,807
Hánjí Zhèn韩集镇TownCáo Xiàn48,622
Hòují Huízú Zhèn侯集回族镇TownCáo Xiàn34,698
Liángdītóu Zhèn梁堤头镇TownCáo Xiàn38,240
Níjí Xiāng倪集乡Rural TownshipCáo Xiàn37,888
Pánshí Jiēdào磐石街道办事处Urban SubdistrictCáo Xiàn89,295
Pŭliánjí Zhèn普连集镇TownCáo Xiàn33,914
Qīnggăngjí Zhèn青岗集镇TownCáo Xiàn45,875
Qīnggùjí Zhèn青固集镇TownCáo Xiàn84,437
Qīnghé Jiēdào青菏街道办事处Urban SubdistrictCáo Xiàn62,860
Sūjí Zhèn苏集镇TownCáo Xiàn68,498
Sūnlăojiā Zhèn孙老家镇TownCáo Xiàn44,338
Táoyuánjí Zhèn桃源集镇TownCáo Xiàn68,842
Wèiwān Zhèn魏湾镇TownCáo Xiàn59,661
Yándiànlóu Zhèn阎店楼镇TownCáo Xiàn48,146
Zhèngzhuāng Zhèn郑庄镇TownCáo Xiàn50,728
Zhuāngzhài Zhèn庄寨镇TownCáo Xiàn68,544
Zhuānmiào Zhèn砖庙镇TownCáo Xiàn32,359

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2016, as far as sufficient information is available.