Home
Show Map

Chánglè Shì

County-level City in Fúzhōu Shì / 福州市

County-level City

The population of Chánglè Shì.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Chánglè Shì长乐市County-level City682,626
Fúzhōu Shì福州市Prefecture-level City7,115,369

Contents: Townships

The population of the townships in Chánglè Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Gŭhuái Zhèn古槐镇TownChánglè Shì43,882
Hángchéng Jiēdào航城街道Urban SubdistrictChánglè Shì71,320
Hèshàng Zhèn鹤上镇TownChánglè Shì51,323
Hóuyŭ Xiāng猴屿乡Rural TownshipChánglè Shì5,027
Húnán Zhèn湖南镇TownChánglè Shì27,375
Jiāngtián Zhèn江田镇TownChánglè Shì44,552
Jīnfēng Zhèn金峰镇TownChánglè Shì84,899
Luólián Xiāng罗联乡Rural TownshipChánglè Shì6,426
Méihuā Zhèn梅花镇TownChánglè Shì14,216
Shŏuzhàn Zhèn首占镇TownChánglè Shì21,559
Sōngxià Zhèn松下镇TownChánglè Shì25,281
Tántóu Zhèn潭头镇TownChánglè Shì48,026
Wénlĭng Zhèn文岭镇TownChánglè Shì27,680
Wénwŭshā Zhèn文武砂镇TownChánglè Shì19,985
Wúháng Jiēdào吴航街道Urban SubdistrictChánglè Shì76,306
Yíngqián Jiēdào营前街道Urban SubdistrictChánglè Shì35,408
Yùtián Zhèn玉田镇TownChánglè Shì32,841
Zhānggăng Jiēdào漳港街道Urban SubdistrictChánglè Shì46,520

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2016, as far as sufficient information is available.