Home
Show Map

Fùpíng Xiàn

County in Băodìng Shì / 保定市

County

The population of Fùpíng Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Fùpíng Xiàn阜平县County205,299
Băodìng Shì [incl. Dìngzhōu]保定市Prefecture-level City11,194,382

Contents: Townships

The population of the townships in Fùpíng Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Bĕiguŏyuán Xiāng北果元乡Rural TownshipFùpíng Xiàn20,585
Chéngnánzhuāng Zhèn城南庄镇TownFùpíng Xiàn20,812
Dàtái Xiāng大台乡Rural TownshipFùpíng Xiàn10,975
Fùpíng Zhèn阜平镇TownFùpíng Xiàn59,217
Lóngquánguān Zhèn龙泉关镇TownFùpíng Xiàn7,394
Píngyáng Zhèn平阳镇TownFùpíng Xiàn24,036
Shāwō Xiāng砂窝乡Rural TownshipFùpíng Xiàn10,323
Shĭjiāzhài Xiāng史家寨乡Rural TownshipFùpíng Xiàn8,393
Táiyù Xiāng台峪乡Rural TownshipFùpíng Xiàn6,718
Tiānshēngqiáo Zhèn天生桥镇TownFùpíng Xiàn9,151
Wánglínkŏu Xiāng王林口乡Rural TownshipFùpíng Xiàn18,781
Wúwángkŏu Xiāng吴王口乡Rural TownshipFùpíng Xiàn4,276
Xiàzhuāng Xiāng夏庄乡Rural TownshipFùpíng Xiàn4,638

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2016, as far as sufficient information is available.