Home
Show Map

China: Tibet

Contents: Prefectures, Cities, Districts and Counties

The population of the prefectural entities, county-level cities, city districts and counties in the Tibet (Xīzàng) Autonomous Region by census years.

The Details icon links to further information about a selected division including its population structure (gender, urbanization, age groups, age distribution, generations in household).

NameNativeStatusPopulation
Census
2000-11-01
Population
Census
2010-11-01
Ālĭ Dìqū [Ngari]阿里地区Prefecture77,25395,465
Cuòqín Xiàn [Coqên]措勤县County12,08314,626
Gá'ĕr Xiàn [Gar]噶尔县County13,36416,901
Găizé Xiàn [Gêrzê]改则县County17,50222,177
Géjí Xiàn [Gê'gyai]革吉县County12,82615,483
Pŭlán Xiàn [Burang]普兰县County7,9199,657
Rìtŭ Xiàn [Rutog]日土县County7,1759,738
Zhádá Xiàn [Zanda]札达县County6,3846,883
Chāngdū Shì [Qamdo, Chambo]昌都市Prefecture-level City586,152657,505
Bāsù Xiàn [Baxoi]八宿县County38,17039,021
Biānbà Xiàn [Banbar]边坝县County30,81835,767
Cháyă Xiàn [Zhag'yab]察雅县County53,00956,789
Dīngqīng Xiàn [Dêngqên]丁青县County60,58669,888
Gòngjué Xiàn [Gonjo]贡觉县County43,16040,434
Jiāngdá Xiàn [Jomda]江达县County68,99376,026
Kǎruò Qū [Karub; ← Chāngdū Xiàn]卡若区District94,419116,500
Lèiwūqí Xiàn [Riwoqê]类乌齐县County40,89549,870
Luòlóng Xiàn [Lhorong]洛隆县County41,14447,491
Mángkāng Xiàn [Markam]芒康县County73,15581,399
Zuŏgòng Xiàn [Zogang]左贡县County41,80344,320
Lāsà Shì [Lhasa]拉萨市Prefecture-level City474,499559,423
Chéngguān Qū城关区District223,001279,074
Dāngxióng Xiàn [Damxung]当雄县County39,16946,463
Dázī Qū [Dagzê; ← Dázī Xiàn]达孜区District24,90626,708
Duīlóngdéqìng Qū [Doilungdêqên]堆龙德庆区District40,54352,249
Línzhōu Xiàn [Lhünzhub]林周县County50,89550,246
Mòzhúgōngkă Xiàn [Maizhokunggar]墨竹工卡县County38,92044,674
Nímù Xiàn [Nyêmo]尼木县County27,37528,149
Qŭshuĭ Xiàn [Qüxü]曲水县County29,69031,860
Línzhī Shì [Nyingchi]林芝市Prefecture-level City158,647195,109
Bāyí Qū [← Línzhī Xiàn]巴宜区District38,96054,702
Bōmì Xiàn [Bomê]波密县County26,74833,480
Cháyú Xiàn [Zayü]察隅县County25,93927,255
Gōngbùjiāngdá Xiàn [Gongbo'gyamda County]工布江达县County24,97129,929
Lăng Xiàn [Nang]朗县County14,28315,946
Mĭlín Xiàn [Mainling]米林县County18,04722,834
Mòtuō Xiàn [Mêdog]墨脱县County9,69910,963
Nàqŭ Shì [Nagqu]那曲市Prefecture-level City366,710462,381
Ānduō Xiàn [Amdo]安多县County32,84337,802
Bāngē Xiàn班戈县County32,28736,842
Bāqīng Xiàn [Baqên]巴青县County35,89548,284
Bĭrú Xiàn比如县County45,22260,179
Jiālí Xiàn [Lhari]嘉黎县County24,95332,356
Nièróng Xiàn [Nyainrong]聂荣县County28,19232,376
Nímă Xiàn [Nyima]尼玛县County...29,856
Sèní Qū [Nagqu; ← Nàqŭ Xiàn]色尼区District81,786108,781
Shēnzhā Xiàn [Xainza]申扎县County16,48720,285
Shuānghú Xiàn双湖县County...10,500
Suŏ Xiàn [Sog]索县County34,73643,621
Rìkāzé Shì [Shigatse, Xigazê]日喀则市Prefecture-level City634,962703,292
Ángrén Xiàn [Ngamring]昂仁县County45,17251,472
Báilăng Xiàn [Bainang]白朗县County40,11142,551
Dìngjié Xiàn [Dinggyê]定结县County17,69120,319
Dìngrì Xiàn [Tingri]定日县County46,58550,818
Găngbā Xiàn [Gamba]岗巴县County9,20110,464
Jiāngzī Xiàn [Gyangzê]江孜县County61,43163,503
Jílóng Xiàn [Gyirong]吉隆县County12,17414,972
Kāngmă Xiàn [Kangmar]康马县County19,50120,522
Lāzī Xiàn [Lhatse]拉孜县County45,89549,286
Nánmùlín Xiàn [Namling]南木林县County69,21474,930
Nièlāmù Xiàn [Nyalam]聂拉木县County15,47917,568
Rénbù Xiàn [Rinbung]仁布县County28,25527,826
Sàgā Xiàn萨嘎县County11,94714,036
Sàjiā Xiàn [Sa'gya]萨迦县County42,59047,304
Sāngzhūzī Qū [Samzhubzê]桑珠孜区District99,863120,374
Xiètōngmén Xiàn [Xaitongmoin]谢通门县County39,95542,280
Yàdōng Xiàn亚东县County12,03812,920
Zhòngbā Xiàn仲巴县County17,86022,147
Shānnán Shì [Lhoka]山南市Prefecture-level City318,106328,990
Cuòmĕi Xiàn [Comai]措美县County13,52913,641
Cuònà Xiàn [Cona]错那县County15,27715,124
Gònggā Xiàn [Gonggar]贡嘎县County44,62445,708
Jiāchá Xiàn [Gyaca]加查县County18,26323,434
Làngkăzi Xiàn [Nagarzê]浪卡子县County32,63534,767
Lóngzi Xiàn [Lhünzê]隆子县County32,18434,141
Luòzhā Xiàn [Lhozhag]洛扎县County18,40718,453
Năidōng Qū [Nêdong]乃东区District58,80859,615
Qióngjié Xiàn [Qonggyai]琼结县County17,03117,093
Qŭsōng Xiàn [Qusum]曲松县County16,03714,280
Sāngrì Xiàn桑日县County16,03317,261
Zhānáng Xiàn扎囊县County35,27835,473
Xīzàng [Tibet]西藏自治区Autonomous Region2,616,3293,002,165

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: The population changes are partly result of boundary changes. Status and division as of 2018, as far as sufficient information is available.


Further information about the population structure:

Gender (C 2010)
Males1,542,652
Females1,459,513
Urbanization (C 2010)
Rural2,321,576
Urban680,589
Age Groups (C 2010)
0-14 years731,684
15-64 years2,117,573
65+ years152,908
Age Distribution (C 2010)
0-9 years484,279
10-19 years518,080
20-29 years637,844
30-39 years500,998
40-49 years415,837
50-59 years214,762
60-69 years137,907
70-79 years69,552
80+ years22,906
Generations in Household (C 2010)
1180,181
2337,601
3146,146
4+6,910