Home
Show Map

China: Zìgòng Shì / 自贡市

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Zìgòng Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Dà'ān Qū大安区District382,245
Fùshùn Xiàn富顺县County826,195
Gòngjĭng Qū贡井区District260,607
Róng Xiàn荣县County590,640
Yántān Qū沿滩区District272,809
Zìliújĭng Qū自流井区District346,403
Zìgòng Shì自贡市Prefecture-level City2,678,899

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Zìgòng Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Àiyè Zhèn艾叶镇TownGòngjĭng Qū17,241
Ānxī Zhèn安溪镇TownFùshùn Xiàn31,728
Báimiào Zhèn白庙镇TownGòngjĭng Qū11,609
Bănqiáo Zhèn板桥镇TownFùshùn Xiàn32,407
Băohuá Zhèn保华镇TownRóng Xiàn21,482
Băoqìng Xiāng宝庆乡Rural TownshipFùshùn Xiàn16,687
Chángshān Zhèn长山镇TownRóng Xiàn31,226
Chángtān Zhèn长滩镇TownFùshùn Xiàn15,100
Chángtŭ Zhèn长土镇TownGòngjĭng Qū21,362
Chéngjiā Zhèn成佳镇TownGòngjĭng Qū45,604
Dà'ān Jiēdào大安街道Urban SubdistrictDà'ān Qū23,650
Dàisì Zhèn代寺镇TownFùshùn Xiàn51,284
Dānguì Jiēdào丹桂街道Urban SubdistrictZìliújĭng Qū61,032
Dàshānpū Zhèn大山铺镇TownDà'ān Qū31,356
Dèngguān Zhèn邓关镇TownYántān Qū15,642
Dĭngxīn Zhèn鼎新镇TownRóng Xiàn16,313
Dōnghú Zhèn东湖镇TownFùshùn Xiàn52,480
Dōngjiā Zhèn东佳镇TownRóng Xiàn15,523
Dōngxīngsì Jiēdào东兴寺街道Urban SubdistrictZìliújĭng Qū53,633
Dōngxīng Zhèn东兴镇TownRóng Xiàn6,872
Dōushān Zhèn兜山镇TownFùshùn Xiàn32,326
Dùjiā Zhèn度佳镇TownRóng Xiàn22,403
Fēilóng Zhèn飞龙镇TownFùshùn Xiàn27,936
Fènghuáng Xiāng凤凰乡Rural TownshipDà'ān Qū38,609
Fùhé Xiāng富和乡Rural TownshipFùshùn Xiàn12,080
Fùquán Zhèn富全镇TownYántān Qū17,074
Fúshàn Zhèn福善镇TownFùshùn Xiàn27,137
Fùshì Zhèn富世镇TownFùshùn Xiàn139,629
Fùxīng Xiāng复兴乡Rural TownshipRóng Xiàn6,280
Gāofēng Xiāng高峰乡Rural TownshipZìliújĭng Qū12,034
Gāoshān Zhèn高山镇TownRóng Xiàn24,869
Gòngjĭng Jiēdào贡井街道Urban SubdistrictGòngjĭng Qū18,753
Guānshān Zhèn观山镇TownRóng Xiàn14,995
Gŭfó Zhèn古佛镇TownFùshùn Xiàn19,332
Gŭjiā Xiāng古佳乡Rural TownshipRóng Xiàn8,275
Guōjiā'àojiē Jiēdào郭家坳街街道Urban SubdistrictZìliújĭng Qū36,646
Guòshuĭ Zhèn过水镇TownRóng Xiàn17,407
Gŭwén Zhèn古文镇TownRóng Xiàn12,702
Hékŏu Zhèn河口镇TownRóng Xiàn16,106
Hépíng Xiāng和平乡Rural TownshipDà'ān Qū16,578
Héshì Zhèn何市镇TownDà'ān Qū27,972
Hóngqí Xiāng红旗乡Rural TownshipZìliújĭng Qū8,586
Huáidé Zhèn怀德镇TownFùshùn Xiàn25,964
Huángshì Zhèn黄市镇TownYántān Qū19,921
Huílóng Zhèn回龙镇TownDà'ān Qū26,342
Hùzhù Zhèn互助镇TownFùshùn Xiàn26,560
Jiànshè Zhèn建设镇TownGòngjĭng Qū13,646
Jīnhuā Xiāng金花乡Rural TownshipRóng Xiàn4,536
Jiŭhóng Xiāng九洪乡Rural TownshipYántān Qū20,345
Láimóu Zhèn来牟镇TownRóng Xiàn20,638
Lèdé Zhèn乐德镇TownRóng Xiàn27,729
Léiyīn Xiāng雷音乡Rural TownshipRóng Xiàn6,481
Liánggāoshān Jiēdào凉高山街道Urban SubdistrictDà'ān Qū11,226
Liánhuā Zhèn莲花镇TownGòngjĭng Qū10,209
Liánluò Zhèn联络镇TownYántān Qū13,449
Lĭqiáo Zhèn李桥镇TownFùshùn Xiàn24,726
Liújiā Zhèn留佳镇TownRóng Xiàn31,590
Liúshān Xiāng刘山乡Rural TownshipYántān Qū11,362
Lóngjĭng Jiēdào龙井街道Urban SubdistrictDà'ān Qū37,399
Lóngtán Zhèn龙潭镇TownGòngjĭng Qū26,781
Lóngwàn Xiāng龙万乡Rural TownshipFùshùn Xiàn25,787
Măchōngkŏu Jiēdào马冲口街道Urban SubdistrictDà'ān Qū22,696
Miàobà Zhèn庙坝镇TownDà'ān Qū15,685
Mòlín Xiāng墨林乡Rural TownshipRóng Xiàn6,936
Niúfó Zhèn牛佛镇TownDà'ān Qū47,719
Niúwĕi Xiāng牛尾乡Rural TownshipGòngjĭng Qū7,054
Nóngtuán Xiāng农团乡Rural TownshipZìliújĭng Qū3,758
Péngmiào Zhèn彭庙镇TownFùshùn Xiàn19,227
Pípá Zhèn琵琶镇TownFùshùn Xiàn28,903
Qiáotóu Zhèn桥头镇TownGòngjĭng Qū12,629
Qílóng Zhèn骑龙镇TownFùshùn Xiàn44,010
Qīshù Xiāng漆树乡Rural TownshipZìliújĭng Qū4,778
Róngbiān Zhèn荣边镇TownZìliújĭng Qū11,713
Sānduōzhài Zhèn三多寨镇TownDà'ān Qū23,159
Shídào Xiāng石道乡Rural TownshipFùshùn Xiàn15,209
Shīshì Zhèn狮市镇TownFùshùn Xiàn20,142
Shuānggŭ Zhèn双古镇TownRóng Xiàn22,173
Shuāngshí Zhèn双石镇TownRóng Xiàn32,400
Shūpíng Zhèn舒坪镇TownZìliújĭng Qū16,828
Tiĕchăng Zhèn铁厂镇TownRóng Xiàn11,454
Tóngsì Zhèn童寺镇TownFùshùn Xiàn28,519
Tuánjié Zhèn团结镇TownDà'ān Qū12,243
Wàngjiā Zhèn望佳镇TownRóng Xiàn16,167
Wángjĭng Zhèn王井镇TownYántān Qū14,115
Wànshòu Zhèn万寿镇TownFùshùn Xiàn19,770
Wăshì Zhèn瓦市镇TownYántān Qū31,456
Wèipíng Zhèn卫坪镇TownYántān Qū37,394
Wŭbăo Zhèn五宝镇TownGòngjĭng Qū23,833
Wŭxīngjiē Jiēdào五星街街道Urban SubdistrictZìliújĭng Qū51,135
Xiānshì Zhèn仙市镇TownYántān Qū25,895
Xiăoxī Jiēdào筱溪街道Urban SubdistrictGòngjĭng Qū43,312
Xīndiàn Zhèn新店镇TownDà'ān Qū12,686
Xīnglóng Zhèn兴隆镇TownYántān Qū15,393
Xīnjiē Jiēdào新街街道Urban SubdistrictZìliújĭng Qū16,952
Xīnmín Zhèn新民镇TownDà'ān Qū25,936
Xīnqiáo Zhèn新桥镇TownRóng Xiàn15,320
Xuéyuàn Jiēdào学苑街道Urban SubdistrictZìliújĭng Qū51,148
Xùyáng Zhèn旭阳镇TownRóng Xiàn162,638
Yántān Zhèn沿滩镇TownYántān Qū30,423
Yŏng'ān Zhèn永安镇TownYántān Qū20,340
Yŏngjiā Xiāng永嘉乡Rural TownshipDà'ān Qū8,989
Yŏngnián Zhèn永年镇TownFùshùn Xiàn39,365
Yújiā Xiāng于佳乡Rural TownshipRóng Xiàn6,503
Zhāngjiā Xiāng章佳乡Rural TownshipGòngjĭng Qū8,574
Zhàohuà Zhèn赵化镇TownFùshùn Xiàn31,824
Zhèngzĭ Zhèn正紫镇TownRóng Xiàn11,622
Zhòngquán Zhèn仲权镇TownZìliújĭng Qū18,160
Zhōngshí Zhèn中石镇TownFùshùn Xiàn18,063

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).