Home
Show Map

Lónghăi Shì

County-level City in Zhāngzhōu Shì / 漳州市

County-level City

The population of Lónghăi Shì.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Lónghăi Shì龙海市County-level City877,762
Zhāngzhōu Shì漳州市Prefecture-level City4,809,983

Contents: Townships

The population of the townships in Lónghăi Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Báishuĭ Zhèn白水镇TownLónghăi Shì38,641
Băngshān Zhèn榜山镇TownLónghăi Shì83,906
Cāngbăn Nóngchăng苍坂农场Township-like AreaLónghăi Shì1,114
Chéngxī Nóngchăng程溪农场Township-like AreaLónghăi Shì1,394
Chéngxī Zhèn程溪镇TownLónghăi Shì32,540
Dōngsì Xiāng东泗乡Rural TownshipLónghăi Shì17,268
Dōngyuán Kāifāqū东园开发区Township-like AreaLónghăi Shì51
Dōngyuán Zhèn东园镇TownLónghăi Shì35,564
Fúgōng Zhèn浮宫镇TownLónghăi Shì51,253
Găngwĕi Zhèn港尾镇TownLónghăi Shì46,790
Hăichéng Zhèn海澄镇TownLónghăi Shì74,842
Jiăomĕigōngyè Kāifāqū角美工业开发区Township-like AreaLónghăi Shì1,964
Jiăomĕi Zhèn角美镇TownLónghăi Shì158,786
Jiŭhú Zhèn九湖镇TownLónghăi Shì59,683
Jiŭlónglĭng Línchăng九龙岭林场Township-like AreaLónghăi Shì133
Liángzhŏngchăng 良种场Township-like AreaLónghăi Shì817
Línxià Línchăng林下林场Township-like AreaLónghăi Shì582
Lóngchí Kāifāqū龙池开发区Township-like AreaLónghăi Shì25,919
Lóngjiào Shēzú Xiāng隆教畲族乡Rural TownshipLónghăi Shì21,596
Shímă Zhèn石码镇TownLónghăi Shì63,880
Shuāngdìhuáqiáo Nóngchăng双第华侨农场Township-like AreaLónghăi Shì3,093
Yáncuò Zhèn颜厝镇TownLónghăi Shì56,877
Zhāoshāngjúzhāngzhōu Kāifāqū招商局漳州开发区Township-like AreaLónghăi Shì45,286
Zĭní Zhèn紫泥镇TownLónghăi Shì55,783

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).