Home
Show Map

Lĕngshuĭtān Qū

District in Yŏngzhōu Shì / 永州市

District

The population of Lĕngshuĭtān Qū.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Lĕngshuĭtān Qū冷水滩区District488,010
Yŏngzhōu Shì永州市Prefecture-level City5,194,275

Contents: Townships

The population of the townships in Lĕngshuĭtān Qū.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Càishì Zhèn蔡市镇TownLĕngshuĭtān Qū12,750
Fènghuáng Jiēdào凤凰街道Urban SubdistrictLĕngshuĭtān Qū33,696
Gāoxīshì Zhèn高溪市镇TownLĕngshuĭtān Qū13,543
Gōngyèyuánqū 工业园区Township-like AreaLĕngshuĭtān Qū5,691
Huángyángsī Zhèn黄阳司镇TownLĕngshuĭtān Qū28,748
Huāqiáojiē Zhèn花桥街镇TownLĕngshuĭtān Qū13,223
Lánjiăoshān Zhèn岚角山镇TownLĕngshuĭtān Qū22,279
Língjiăoshān Jiēdào菱角山街道Urban SubdistrictLĕngshuĭtān Qū35,471
Măpíngnóngyè Kāifāqū马坪农业开发区Township-like AreaLĕngshuĭtān Qū3,671
Méiwān Jiēdào梅湾街道Urban SubdistrictLĕngshuĭtān Qū60,265
Niújiăobà Zhèn牛角坝镇TownLĕngshuĭtān Qū19,701
Pŭlìqiáo Zhèn普利桥镇TownLĕngshuĭtān Qū36,850
Rénwān Zhèn仁湾镇TownLĕngshuĭtān Qū20,687
Shànglĭngqiáo Zhèn上岭桥镇TownLĕngshuĭtān Qū23,168
Shānhú Xiāng珊瑚乡Rural TownshipLĕngshuĭtān Qū10,746
Wútóng Jiēdào梧桐街道Urban SubdistrictLĕngshuĭtān Qū43,699
Xiàojiāyuán Jiēdào肖家园街道Urban SubdistrictLĕngshuĭtān Qū18,274
Yángcūndiàn Xiāng杨村甸乡Rural TownshipLĕngshuĭtān Qū13,784
Yángjiāqiáo Jiēdào杨家桥街道Urban SubdistrictLĕngshuĭtān Qū40,362
Yītáng Zhèn伊塘镇TownLĕngshuĭtān Qū16,729
Zhúshānqiáo Zhèn竹山桥镇TownLĕngshuĭtān Qū14,673

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).