Home
Show Map

Jìng'ān Xiàn

County in Yíchūn Shì / 宜春市

County

The population of Jìng'ān Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Jìng'ān Xiàn靖安县County144,800
Yíchūn Shì宜春市Prefecture-level City5,419,591

Contents: Townships

The population of the townships in Jìng'ān Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Băofēng Zhèn宝峰镇TownJìng'ān Xiàn7,765
Gāohú Zhèn高湖镇TownJìng'ān Xiàn12,058
Jìng'ānxiàn Gōngyè Yuánqū靖安县工业园区Township-like AreaJìng'ān Xiàn566
Léigōngjiān Xiāng雷公尖乡Rural TownshipJìng'ān Xiàn4,108
Luówān Xiāng罗湾乡Rural TownshipJìng'ān Xiàn11,299
Rénshŏu Zhèn仁首镇TownJìng'ān Xiàn19,985
Sānzhuălún Xiāng三爪仑乡Rural TownshipJìng'ān Xiàn2,635
Shuāngxī Zhèn双溪镇TownJìng'ān Xiàn44,430
Shuĭkŏu Xiāng水口乡Rural TownshipJìng'ān Xiàn11,644
Xiāngtián Xiāng香田乡Rural TownshipJìng'ān Xiàn13,460
Zàodū Zhèn躁都镇TownJìng'ān Xiàn5,615
Zhōngyuán Xiāng中源乡Rural TownshipJìng'ān Xiàn11,235

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).