Home
Show Map

China: Yángzhōu Shì / 扬州市

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Yángzhōu Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Băoyīng Xiàn宝应县County752,425
Gāoyóu Shì高邮市County-level City744,685
Guănglíng Qū广陵区District341,043
Hánjiāng Qū [incl. Jiao]邗江区District1,051,520
Jiāngdū Qū江都区District1,006,372
Yízhēng Shì仪征市County-level City564,021
Yángzhōu Shì扬州市Prefecture-level City4,460,066

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Yángzhōu Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ānyí Zhèn安宜镇TownBăoyīng Xiàn248,543
Bālĭ Zhèn八里镇TownHánjiāng Qū25,576
Bāqiáo Zhèn八桥镇TownGāoyóu Shì17,447
Cáodiàn Zhèn曹甸镇TownBăoyīng Xiàn44,309
Chàhé Jiēdào汊河街道Urban SubdistrictHánjiāng Qū56,464
Chănyèyuán 产业园Township-like AreaGuănglíng Qū28,554
Chēluó Zhèn车逻镇TownGāoyóu Shì29,458
Chéngbĕi Xiāng城北乡Rural TownshipHánjiāng Qū38,196
Chéngnánjīngjìxīnqū 城南经济新区Township-like AreaGāoyóu Shì15,533
Chénjí Zhèn陈集镇TownYízhēng Shì35,640
Dàqiáo Zhèn大桥镇TownJiāngdū Qū128,966
Dàyí Zhèn大仪镇TownYízhēng Shì44,710
Dīnggōu Zhèn丁沟镇TownJiāngdū Qū55,239
Dīnghuŏ Zhèn丁伙镇TownJiāngdū Qū38,778
Dōngguān Jiēdào东关街道Urban SubdistrictGuănglíng Qū42,835
Fánchuān Zhèn樊川镇TownJiāngdū Qū53,790
Fāngxiàng Zhèn方巷镇TownHánjiāng Qū43,761
Fànshuĭ Zhèn范水镇TownBăoyīng Xiàn62,491
Gānduŏ Zhèn甘垛镇TownGāoyóu Shì29,555
Gānquán Jiēdào甘泉街道Urban SubdistrictHánjiāng Qū30,494
Gāoyóu Jiēdào高邮街道Urban SubdistrictGāoyóu Shì162,476
Gōngdào Zhèn公道镇TownHánjiāng Qū33,966
Guăngyánghú Zhèn广洋湖镇TownBăoyīng Xiàn22,365
Guāzhōu Zhèn瓜洲镇TownHánjiāng Qū40,169
Guōcūn Zhèn郭村镇TownJiāngdū Qū73,882
Guōjí Zhèn郭集镇TownGāoyóu Shì23,093
Hángjí Zhèn杭集镇TownHánjiāng Qū41,205
Hánjiāng Gōngyèyuán邗江工业园Township-like AreaHánjiāng Qū1,581
Hànliú Zhèn汉留镇TownGāoyóu Shì24,164
Hánshàng Jiēdào邗上街道Urban SubdistrictHánjiāng Qū74,526
Héngjīng Zhèn横泾镇TownGāoyóu Shì15,936
Huáisì Zhèn槐泗镇TownHánjiāng Qū47,999
Huángchéng Zhèn黄塍镇TownBăoyīng Xiàn20,364
Jiăngwáng Jiēdào蒋王街道Urban SubdistrictHánjiāng Qū19,279
Jièshŏu Zhèn界首镇TownGāoyóu Shì29,417
Jīnghé Zhèn泾河镇TownBăoyīng Xiàn41,623
Jīngjì Kāifāqū经济开发区Township-like AreaGāoyóu Shì53,267
Kāifāqū Guănwĕihuì开发区管委会Township-like AreaBăoyīng Xiàn14,269
Lĭdiăn Zhèn李典镇TownHánjiāng Qū44,965
Língtáng Huízú Xiāng菱塘回族乡Rural TownshipGāoyóu Shì21,901
Línzé Zhèn临泽镇TownGāoyóu Shì44,254
Liŭbăo Zhèn柳堡镇TownBăoyīng Xiàn36,589
Liújí Zhèn刘集镇TownYízhēng Shì46,150
Lóngqiú Zhèn龙虬镇TownGāoyóu Shì31,355
Lŭduŏ Zhèn鲁垛镇TownBăoyīng Xiàn21,783
Măjí Zhèn马集镇TownYízhēng Shì27,744
Măpéng Zhèn马棚镇TownGāoyóu Shì14,855
Méilĭng Jiēdào梅岭街道Urban SubdistrictHánjiāng Qū52,314
Píngshān Xiāng平山乡Rural TownshipHánjiāng Qū18,767
Pòxí Zhèn朴席镇TownHánjiāng Qū22,078
Pŭtóu Zhèn浦头镇TownJiāngdū Qū42,321
Qīngshān Zhèn青山镇TownYízhēng Shì28,927
Qŭjiāng Jiēdào曲江街道Urban SubdistrictGuănglíng Qū122,954
Sānduŏ Zhèn三垛镇TownGāoyóu Shì49,473
Shānyáng Zhèn山阳镇TownBăoyīng Xiàn40,441
Shàobó Zhèn邵伯镇TownJiāngdū Qū77,726
Shātóu Zhèn沙头镇TownHánjiāng Qū37,377
Shèyánghú Zhèn射阳湖镇TownBăoyīng Xiàn62,212
Shí'èrwéi十二圩办事处Township-like AreaYízhēng Shì35,170
Shīqiáo Zhèn施桥镇TownHánjiāng Qū42,696
Shòuxīhú Jiēdào瘦西湖街道Urban SubdistrictHánjiāng Qū19,842
Shuāngqiáo Jiēdào双桥街道Urban SubdistrictHánjiāng Qū82,178
Sītú Zhèn司徒镇TownGāoyóu Shì16,652
Sòngqiáo Zhèn送桥镇TownGāoyóu Shì25,222
Tài'ān Zhèn泰安镇TownHánjiāng Qū18,866
Tāngwāng Xiāng汤汪乡Rural TownshipGuănglíng Qū23,791
Tāngzhuāng Zhèn汤庄镇TownGāoyóu Shì26,793
Tiānshān Zhèn天山镇TownGāoyóu Shì20,069
Tóngshān铜山办事处Township-like AreaYízhēng Shì24,357
Tóuqiáo Zhèn头桥镇TownHánjiāng Qū40,420
Wàngzhígăng Zhèn望直港镇TownBăoyīng Xiàn44,472
Wāntóu Zhèn湾头镇TownGuănglíng Qū28,681
Wénfēng Jiēdào文峰街道Urban SubdistrictGuănglíng Qū57,205
Wènhé Jiēdào汶河街道Urban SubdistrictGuănglíng Qū37,023
Wénhuì Jiēdào文汇街道Urban SubdistrictHánjiāng Qū52,111
Wŭjiān Zhèn武坚镇TownJiāngdū Qū36,526
Wúqiáo Zhèn吴桥镇TownJiāngdū Qū40,620
Xiàjí Zhèn夏集镇TownBăoyīng Xiàn45,153
Xī'ānfēng Zhèn西安丰镇TownBăoyīng Xiàn26,587
Xiānnǚ Zhèn仙女镇TownJiāngdū Qū283,429
Xiăoguānzhuāng Zhèn小官庄镇TownBăoyīng Xiàn21,224
Xiăojì Zhèn小纪镇TownJiāngdū Qū81,761
Xièjiă Zhèn卸甲镇TownGāoyóu Shì49,758
Xièjí Xiāng谢集乡Rural TownshipYízhēng Shì25,400
Xīhú Zhèn西湖镇TownHánjiāng Qū39,339
Xīnchéng Zhèn新城镇TownYízhēng Shì43,463
Xīnjí Zhèn新集镇TownYízhēng Shì40,901
Xīnshèng Jiēdào新盛街道Urban SubdistrictHánjiāng Qū33,063
Yángmiào Zhèn杨庙镇TownHánjiāng Qū22,338
Yángshòu Zhèn杨寿镇TownHánjiāng Qū20,930
Yángzijīn Jiēdào扬子津街道Urban SubdistrictHánjiāng Qū51,020
Yílíng Zhèn宜陵镇TownJiāngdū Qū46,778
Yuètáng Zhèn月塘镇TownYízhēng Shì26,076
Zhēnwŭ Zhèn真武镇TownJiāngdū Qū46,556
Zhēnzhōu Zhèn真州镇TownYízhēng Shì185,483
Zhōushān Zhèn周山镇TownGāoyóu Shì19,945
Zhōuxiàng Zhèn周巷镇TownGāoyóu Shì24,062

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).