Home
Show Map

China: Yă'ān Shì / 雅安市

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Yă'ān Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Băoxīng Xiàn宝兴县County56,060
Hànyuán Xiàn汉源县County324,408
Lúshān Xiàn芦山县County109,027
Míngshān Qū名山区District256,484
Shímián Xiàn石棉县County123,600
Tiānquán Xiàn天全县County134,152
Yíngjīng Xiàn荥经县County147,955
Yŭchéng Qū雨城区District355,572
Yă'ān Shì雅安市Prefecture-level City1,507,258

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Yă'ān Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ānjìng Xiāng安靖乡Rural TownshipYíngjīng Xiàn4,412
Ānlè Xiāng安乐乡Rural TownshipHànyuán Xiàn7,959
Ānshùn Yízú Xiāng安顺彝族乡Rural TownshipShímián Xiàn8,762
Bābù Xiāng八步乡Rural TownshipYŭchéng Qū8,049
Báiyán Xiāng白岩乡Rural TownshipHànyuán Xiàn7,145
Băizhàng Zhèn百丈镇TownMíngshān Qū18,307
Băofēng Yízú Xiāng宝峰彝族乡Rural TownshipYíngjīng Xiàn1,733
Băoshèng Xiāng宝盛乡Rural TownshipLúshān Xiàn5,526
Bĕijiāo Zhèn北郊镇TownYŭchéng Qū23,971
Bìfēngxiá Zhèn碧峰峡镇TownYŭchéng Qū8,538
Cāluó Yízú Xiāng擦罗彝族乡Rural TownshipShímián Xiàn4,207
Căobà Zhèn草坝镇TownYŭchéng Qū22,401
Căokē Zàngzú Xiāng草科藏族乡Rural TownshipShímián Xiàn2,443
Chēlĭng Zhèn车岭镇TownMíngshān Qū18,973
Chéngdōng Xiāng城东乡Rural TownshipMíngshān Qū8,390
Chéngxiāng Zhèn城厢镇TownTiānquán Xiàn39,361
Dàchuān Zhèn大川镇TownLúshān Xiàn6,029
Dàlĭng Xiāng大岭乡Rural TownshipHànyuán Xiàn4,779
Dàpíng Xiāng大坪乡Rural TownshipTiānquán Xiàn4,199
Dàshù Zhèn大树镇TownHànyuán Xiàn5,363
Dàtiánbà Xiāng大田坝乡Rural TownshipYíngjīng Xiàn5,578
Dàtián Xiāng大田乡Rural TownshipHànyuán Xiàn13,142
Dàxīng Zhèn大兴镇TownYŭchéng Qū19,206
Dàxī Xiāng大溪乡Rural TownshipBăoxīng Xiàn3,284
Dàyàn Xiāng大堰乡Rural TownshipHànyuán Xiàn7,798
Dōngchéng Jiēdào东城街道Urban SubdistrictYŭchéng Qū77,596
Duìyán Zhèn对岩镇TownYŭchéng Qū14,155
Duōgōng Xiāng多功乡Rural TownshipTiānquán Xiàn3,965
Duōyíng Zhèn多营镇TownYŭchéng Qū7,861
Fēixiānguān Zhèn飞仙关镇TownLúshān Xiàn9,629
Fēnglè Xiāng丰乐乡Rural TownshipShímián Xiàn2,686
Fèngmíng Xiāng凤鸣乡Rural TownshipYŭchéng Qū6,856
Fēngyŏngzhài Xiāng蜂蛹寨乡Rural TownshipBăoxīng Xiàn4,703
Fùchéng Xiāng附城乡Rural TownshipYíngjīng Xiàn5,935
Fùchūn Xiāng富春乡Rural TownshipHànyuán Xiàn8,234
Fùlín Zhèn富林镇TownHànyuán Xiàn28,827
Fùquán Zhèn富泉镇TownHànyuán Xiàn6,326
Fùxiāng Xiāng富乡乡Rural TownshipHànyuán Xiàn2,928
Fùzhuāng Zhèn富庄镇TownHànyuán Xiàn9,710
Guānhuà Xiāng观化乡Rural TownshipYŭchéng Qū4,214
Guìxián Xiāng桂贤乡Rural TownshipHànyuán Xiàn9,152
Hébĕi Jiēdào河北街道Urban SubdistrictYŭchéng Qū40,997
Hēizhú Zhèn黑竹镇TownMíngshān Qū10,302
Héjiāng Zhèn合江镇TownYŭchéng Qū7,929
Hénán Xiāng河南乡Rural TownshipHànyuán Xiàn5,436
Héxī Xiāng河西乡Rural TownshipHànyuán Xiàn9,756
Hóngxīng Zhèn红星镇TownMíngshān Qū12,322
Hóngyán Xiāng红岩乡Rural TownshipMíngshān Qū5,613
Hòuyù Xiāng后域乡Rural TownshipHànyuán Xiàn3,680
Huángmù Zhèn皇木镇TownHànyuán Xiàn6,847
Huātān Zhèn花滩镇TownYíngjīng Xiàn10,619
Huílóng Yízú Xiāng回隆彝族乡Rural TownshipShímián Xiàn8,777
Jiànlí Xiāng建黎乡Rural TownshipHànyuán Xiàn4,200
Jiànshān Xiāng建山乡Rural TownshipMíngshān Qū5,806
Jiĕfàng Xiāng解放乡Rural TownshipMíngshān Qū8,465
Jiŭxiāng Zhèn九襄镇TownHànyuán Xiàn53,380
Kŏngpíng Xiāng孔坪乡Rural TownshipYŭchéng Qū8,603
Lăochăng Xiāng老场乡Rural TownshipTiānquán Xiàn6,049
Lèyīng Xiāng乐英乡Rural TownshipTiānquán Xiàn7,550
Liănghé Xiāng两河乡Rural TownshipHànyuán Xiàn3,283
Liănglù Xiāng两路乡Rural TownshipTiānquán Xiàn1,773
Liánjiāng Xiāng联江乡Rural TownshipMíngshān Qū10,153
Liàochăng Xiāng廖场乡Rural TownshipMíngshān Qū9,303
Liàolín Xiāng料林乡Rural TownshipHànyuán Xiàn5,581
Lièshì Xiāng烈士乡Rural TownshipYíngjīng Xiàn4,382
Liètài Xiāng烈太乡Rural TownshipYíngjīng Xiàn6,699
Língguān Zhèn灵关镇TownBăoxīng Xiàn16,644
Liùhé Xiāng六合乡Rural TownshipYíngjīng Xiàn9,783
Líyuán Xiāng梨园乡Rural TownshipHànyuán Xiàn4,282
Lìzipíng Yízú Xiāng栗子坪彝族乡Rural TownshipShímián Xiàn5,207
Lóngcānggōu Zhèn龙苍沟镇TownYíngjīng Xiàn8,972
Lŏngdōng Zhèn陇东镇TownBăoxīng Xiàn5,420
Lóngmén Zhèn龙门镇TownLúshān Xiàn19,713
Lúyáng Jiēdào芦阳街道办事处Urban SubdistrictLúshān Xiàn28,218
Măliè Xiāng马烈乡Rural TownshipHànyuán Xiàn6,074
Mălĭng Zhèn马岭镇TownMíngshān Qū10,705
Máohé Xiāng茅河乡Rural TownshipMíngshān Qū7,257
Mĕiluó Xiāng美罗乡Rural TownshipShímián Xiàn8,484
Mĕngdĭngshān Zhèn蒙顶山镇TownMíngshān Qū12,589
Mĕngyáng Zhèn蒙阳镇TownMíngshān Qū36,126
Miánchéng Jiēdào棉城街道办事处Urban SubdistrictShímián Xiàn32,627
Mínglĭ Xiāng明礼乡Rural TownshipBăoxīng Xiàn1,379
Mínjiàn Yízú Xiāng民建彝族乡Rural TownshipYíngjīng Xiàn4,112
Mùpíng Zhèn穆坪镇TownBăoxīng Xiàn12,690
Nánjiāo Xiāng南郊乡Rural TownshipYŭchéng Qū14,120
Nímĕi Yízú Xiāng坭美彝族乡Rural TownshipHànyuán Xiàn1,805
Piànmă Yízú Xiāng片马彝族乡Rural TownshipHànyuán Xiàn4,364
Qiánjìn Xiāng前进乡Rural TownshipMíngshān Qū13,563
Qiányù Xiāng前域乡Rural TownshipHànyuán Xiàn10,386
Qiāoqì Xiāng硗碛乡Rural TownshipBăoxīng Xiàn4,563
Qīngfù Xiāng青富乡Rural TownshipHànyuán Xiàn1,640
Qīngjiāng Jiēdào青江街道Urban SubdistrictYŭchéng Qū21,069
Qīnglóng Xiāng青龙乡Rural TownshipYíngjīng Xiàn6,705
Qīngrén Xiāng清仁乡Rural TownshipLúshān Xiàn12,198
Qīngxī Zhèn清溪镇TownHànyuán Xiàn4,885
Rényì Xiāng仁义乡Rural TownshipTiānquán Xiàn7,537
Sānhé Xiāng三合乡Rural TownshipYíngjīng Xiàn2,502
Sānjiāo Xiāng三交乡Rural TownshipHànyuán Xiàn4,589
Shàijīng Xiāng晒经乡Rural TownshipHànyuán Xiàn4,057
Shànglĭ Zhèn上里镇TownYŭchéng Qū10,207
Shāpíng Zhèn沙坪镇TownYŭchéng Qū3,834
Shìróng Xiāng市荣乡Rural TownshipHànyuán Xiàn13,708
Shĭyáng Zhèn始阳镇TownTiānquán Xiàn19,251
Shuānghé Xiāng双河乡Rural TownshipMíngshān Qū9,980
Shuāngshí Zhèn双石镇TownLúshān Xiàn7,253
Shuāngxī Xiāng双溪乡Rural TownshipHànyuán Xiàn6,964
Shùnhé Yízú Xiāng顺河彝族乡Rural TownshipHànyuán Xiàn1,437
Sījīng Xiāng思经乡Rural TownshipTiānquán Xiàn8,495
Sìpíng Xiāng泗坪乡Rural TownshipYíngjīng Xiàn4,245
Sīyán Zhèn思延镇TownLúshān Xiàn9,455
Tàipíng Zhèn太平镇TownLúshān Xiàn11,006
Tángjiā Zhèn唐家镇TownHànyuán Xiàn15,425
Tiānfèng Xiāng天凤乡Rural TownshipYíngjīng Xiàn2,815
Tiánwān Yízú Xiāng田湾彝族乡Rural TownshipShímián Xiàn3,054
Wājiăo Yízú Zàngzú Xiāng挖角彝族藏族乡Rural TownshipShímián Xiàn4,130
Wàngōng Xiāng万工乡Rural TownshipHànyuán Xiàn3,454
Wàngŭ Xiāng万古乡Rural TownshipMíngshān Qū8,884
Wàngyú Xiāng望鱼乡Rural TownshipYŭchéng Qū5,552
Wànlĭ Xiāng万里乡Rural TownshipHànyuán Xiàn4,147
Wŭlóng Xiāng五龙乡Rural TownshipBăoxīng Xiàn5,735
Wūsīhé Zhèn乌斯河镇TownHànyuán Xiàn8,647
Wŭxiàn Xiāng五宪乡Rural TownshipYíngjīng Xiàn5,711
Xiānfēng Zàngzú Xiāng先锋藏族乡Rural TownshipShímián Xiàn6,531
Xiăobăo Zàngzú Yízú Xiāng小堡藏族彝族乡Rural TownshipHànyuán Xiàn2,226
Xiăohé Xiāng小河乡Rural TownshipTiānquán Xiàn9,754
Xīchéng Jiēdào西城街道Urban SubdistrictYŭchéng Qū22,099
Xièluó Zàngzú Xiāng蟹螺藏族乡Rural TownshipShímián Xiàn3,566
Xīnchăng Xiāng新场乡Rural TownshipTiānquán Xiàn9,242
Xīndiàn Zhèn新店镇TownMíngshān Qū19,191
Xīngyè Xiāng兴业乡Rural TownshipTiānquán Xiàn6,560
Xīnhuá Xiāng新华乡Rural TownshipTiānquán Xiàn5,272
Xīnjiàn Xiāng新建乡Rural TownshipYíngjīng Xiàn2,323
Xīnmián Zhèn新棉镇TownShímián Xiàn9,959
Xīnmiào Xiāng新庙乡Rural TownshipYíngjīng Xiàn2,773
Xīnmín Zàngzú Yízú Xiāng新民藏族彝族乡Rural TownshipShímián Xiàn7,314
Xīntiān Zhèn新添镇TownYíngjīng Xiàn9,536
Xīxī Xiāng西溪乡Rural TownshipHànyuán Xiàn3,789
Yànchăng Zhèn晏场镇TownYŭchéng Qū7,294
Yándào Zhèn严道镇TownYíngjīng Xiàn40,461
Yánqiáo Zhèn严桥镇TownYŭchéng Qū9,474
Yānzhú Xiāng烟竹乡Rural TownshipYíngjīng Xiàn3,007
Yídōng Zhèn宜东镇TownHànyuán Xiàn15,969
Yínghé Xiāng荥河乡Rural TownshipYíngjīng Xiàn5,652
Yíngzhèng Xiāng迎政乡Rural TownshipShímián Xiàn6,228
Yŏngfù Xiāng永富乡Rural TownshipBăoxīng Xiàn1,642
Yŏnghé Xiāng永和乡Rural TownshipShímián Xiàn4,739
Yŏnglì Yízú Xiāng永利彝族乡Rural TownshipHànyuán Xiàn3,034
Yŏngxīng Zhèn永兴镇TownMíngshān Qū18,005
Yúquán Xiāng鱼泉乡Rural TownshipTiānquán Xiàn2,109
Zăiyáng Xiāng宰羊乡Rural TownshipShímián Xiàn4,886
Zhōngfēng Xiāng中峰乡Rural TownshipMíngshān Qū12,550
Zhōnglĭ Zhèn中里镇TownYŭchéng Qū11,547
Zĭshí Xiāng紫石乡Rural TownshipTiānquán Xiàn3,035

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).