Home
Show Map

China: Xŭchāng Shì / 许昌市

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Xŭchāng Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Chánggĕ Shì长葛市County-level City687,130
Jiàn'ān Qū [← Xŭchāng Xiàn]建安区District767,449
Wèidū Qū魏都区District498,087
Xiāngchéng Xiàn襄城县County671,315
Yānlíng Xiàn鄢陵县County551,611
Yŭzhōu Shì禹州市County-level City1,131,896
Xŭchāng Shì许昌市Prefecture-level City4,307,488

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Xŭchāng Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Àizhuāng Huízú Xiāng艾庄回族乡Rural TownshipJiàn'ān Qū11,901
Ānlíng Zhèn安陵镇TownYānlíng Xiàn70,522
Bǎiliáng Zhèn柏梁镇TownYānlíng Xiàn56,156
Bànjiéhé Jiēdào半截河街道办事处Urban SubdistrictWèidū Qū61,426
Bĕidà Jiēdào北大街道办事处Urban SubdistrictWèidū Qū44,799
Chángcūnzhāng Xiāng长村张乡Rural TownshipJiàn'ān Qū42,848
Chángshèlù Jiēdào长社路街道办事处Urban SubdistrictChánggĕ Shì38,552
Chángxīnglù Jiēdào长兴路街道办事处Urban SubdistrictChánggĕ Shì23,732
Chángzhuāng Xiāng苌庄乡Rural TownshipYŭzhōu Shì30,842
Chéncáo Xiāng陈曹乡Rural TownshipJiàn'ān Qū60,804
Chéngguān Zhèn城关镇TownXiāngchéng Xiàn52,567
Chénhuàdiàn Zhèn陈化店镇TownYānlíng Xiàn33,095
Chŭhé Xiāng褚河乡Rural TownshipYŭzhōu Shì64,276
Cígōu Xiāng茨沟乡Rural TownshipXiāngchéng Xiàn65,409
Dàmă Xiāng大马乡Rural TownshipYānlíng Xiàn34,244
Dàzhōu Zhèn大周镇TownChánggĕ Shì68,348
Dèngzhuāng Xiāng邓庄乡Rural TownshipJiàn'ān Qū51,522
Dīngyíng Xiāng丁营乡Rural TownshipXiāngchéng Xiàn36,420
Dīngzhuāng Jiēdào丁庄街道办事处Urban SubdistrictWèidū Qū21,424
Dōngchéngqū Guănwĕihuì东城区管委会Township-like AreaWèidū Qū162
Dŏngcūn Zhèn董村镇TownChánggĕ Shì52,138
Dōngdà Jiēdào东大街道办事处Urban SubdistrictWèidū Qū18,435
Fānggăng Xiāng方岗乡Rural TownshipYŭzhōu Shì33,852
Fāngshān Zhèn方山镇TownYŭzhōu Shì38,442
Fànhú Xiāng范湖乡Rural TownshipXiāngchéng Xiàn59,066
Fànpō Xiāng范坡乡Rural TownshipYŭzhōu Shì49,422
Fénchén Xiāng汾陈乡Rural TownshipXiāngchéng Xiàn35,443
Gāoqiáoyíng Jiēdào高桥营街道办事处Urban SubdistrictWèidū Qū18,289
Guāntíng Xiāng官亭乡Rural TownshipChánggĕ Shì41,251
Gŭchéng Zhèn古城镇TownYŭzhōu Shì43,904
Guìcūn Xiāng桂村乡Rural TownshipJiàn'ān Qū29,263
Guōlián Xiāng郭连乡Rural TownshipYŭzhōu Shì50,285
Gŭqiáo Xiāng古桥乡Rural TownshipChánggĕ Shì43,021
Hánchéng Jiēdào韩城街道办事处Urban SubdistrictYŭzhōu Shì26,259
Héjiē Xiāng河街乡Rural TownshipJiàn'ān Qū42,043
Héshàngqiáo Zhèn和尚桥镇TownChánggĕ Shì44,448
Hóngchàng Zhèn鸿畅镇TownYŭzhōu Shì50,107
Hòuhé Zhèn后河镇TownChánggĕ Shì47,237
Huāshí Xiāng花石乡Rural TownshipYŭzhōu Shì53,569
Huŏlóng Zhèn火龙镇TownYŭzhōu Shì51,321
Jiāngguānchí Zhèn将官池镇TownJiàn'ān Qū83,159
Jiănglĭjí Zhèn蒋李集镇TownJiàn'ān Qū50,419
Jiāngzhuāng Xiāng姜庄乡Rural TownshipXiāngchéng Xiàn37,478
Jiànshèlù Jiēdào建设路街道办事处Urban SubdistrictChánggĕ Shì44,912
Jīnqiáolù Jiēdào金桥路街道办事处Urban SubdistrictChánggĕ Shì23,851
Jiūshān Zhèn鸠山镇TownYŭzhōu Shì31,826
Jūntái Jiēdào钧台街道办事处Urban SubdistrictYŭzhōu Shì58,821
Kùzhuāng Xiāng库庄乡Rural TownshipXiāngchéng Xiàn59,690
Lăochéng Zhèn老城镇TownChánggĕ Shì54,254
Liángbĕi Zhèn梁北镇TownYŭzhōu Shì44,927
Língjĭng Zhèn灵井镇TownJiàn'ān Qū54,854
Măfāng Xiāng马坊乡Rural TownshipYānlíng Xiàn47,215
Màilĭng Zhèn麦岭镇TownXiāngchéng Xiàn36,785
Mălán Zhèn马栏镇TownYānlíng Xiàn63,989
Mójiē Xiāng磨街乡Rural TownshipYŭzhōu Shì23,577
Nánguān Jiēdào南关街道办事处Urban SubdistrictWèidū Qū36,739
Nánwù Xiāng南坞乡Rural TownshipYānlíng Xiàn28,923
Nánxí Zhèn南席镇TownChánggĕ Shì41,616
Péngdiàn Xiāng彭店乡Rural TownshipYānlíng Xiàn45,432
Pōhú Zhèn坡胡镇TownChánggĕ Shì50,162
Qiănjĭng Xiāng浅井乡Rural TownshipYŭzhōu Shì28,111
Qīlĭdiàn Jiēdào七里店街道办事处Urban SubdistrictWèidū Qū47,843
Shàngjí Zhèn尚集镇TownJiàn'ān Qū47,183
Shānhuò Huízú Xiāng山货回族乡Rural TownshipYŭzhōu Shì9,730
Shāntóudiàn Xiāng山头店乡Rural TownshipXiāngchéng Xiàn45,540
Shénhòu Zhèn神垕镇TownYŭzhōu Shì40,336
Shènjiàn Xiāng椹涧乡Rural TownshipJiàn'ān Qū59,667
Shígù Zhèn石固镇TownChánggĕ Shì40,311
Shílĭpū Xiāng十里铺乡Rural TownshipXiāngchéng Xiàn51,441
Shíxiàng Xiāng石象乡Rural TownshipChánggĕ Shì45,933
Shuāngmiào Xiāng双庙乡Rural TownshipXiāngchéng Xiàn35,616
Shùndiàn Zhèn顺店镇TownYŭzhōu Shì71,135
Sūqiáo Zhèn苏桥镇TownJiàn'ān Qū52,617
Táochéng Xiāng陶城乡Rural TownshipYānlíng Xiàn44,854
Wángluò Zhèn王洛镇TownXiāngchéng Xiàn44,001
Wàngtián Zhèn望田镇TownYānlíng Xiàn36,524
Wénfēng Jiēdào文峰街道办事处Urban SubdistrictWèidū Qū62,195
Wénshū Zhèn文殊镇TownYŭzhōu Shì44,652
Wúliáng Zhèn无梁镇TownYŭzhōu Shì35,521
Wŭnǚdiàn Zhèn五女店镇TownJiàn'ān Qū45,232
Wŭyīlù Jiēdào五一路街道办事处Urban SubdistrictWèidū Qū56,619
Xiàdū Jiēdào夏都街道办事处Urban SubdistrictYŭzhōu Shì59,704
Xiăolǚ Xiāng小吕乡Rural TownshipYŭzhōu Shì36,750
Xiăozhào Xiāng小召乡Rural TownshipJiàn'ān Qū47,489
Xīdà Jiēdào西大街道办事处Urban SubdistrictWèidū Qū22,492
Xīguān Jiēdào西关街道办事处Urban SubdistrictWèidū Qū41,003
Xīnxīng Jiēdào新兴街道办事处Urban SubdistrictWèidū Qū54,573
Xŭchāng Jīngjì Kāifāqū许昌经济开发区Township-like AreaWèidū Qū12,088
Yĭngchuān Jiēdào颍川街道办事处Urban SubdistrictYŭzhōu Shì68,613
Yĭngqiáo Huízú Zhèn颍桥回族镇TownXiāngchéng Xiàn6,616
Yĭngyáng Zhèn颍阳镇TownXiāngchéng Xiàn41,341
Yúlín Xiāng榆林乡Rural TownshipJiàn'ān Qū46,958
Zēngfúmiào Xiāng增福庙乡Rural TownshipChánggĕ Shì27,364
Zhànbĕi Xiāng湛北乡Rural TownshipXiāngchéng Xiàn25,373
Zhāngdé Xiāng张得乡Rural TownshipYŭzhōu Shì47,144
Zhāngpān Zhèn张潘镇TownJiàn'ān Qū41,490
Zhāngqiáo Xiāng张桥乡Rural TownshipYānlíng Xiàn46,740
Zhĭlè Xiāng只乐乡Rural TownshipYānlíng Xiàn43,917
Zhūgé Xiāng朱阁乡Rural TownshipYŭzhōu Shì38,770
Zĭyún Zhèn紫云镇TownXiāngchéng Xiàn38,529

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).