Home
Show Map

China: Shigatse, Xigazê / 日喀则市

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Shigatse (Xigazê, Rìkāzé).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Ángrén Xiàn [Ngamring]昂仁县County51,472
Báilăng Xiàn [Bainang]白朗县County42,551
Dìngjié Xiàn [Dinggyê]定结县County20,319
Dìngrì Xiàn [Tingri]定日县County50,818
Găngbā Xiàn [Gamba]岗巴县County10,464
Jiāngzī Xiàn [Gyangzê]江孜县County63,503
Jílóng Xiàn [Gyirong]吉隆县County14,972
Kāngmă Xiàn [Kangmar]康马县County20,522
Lāzī Xiàn [Lhatse]拉孜县County49,286
Nánmùlín Xiàn [Namling]南木林县County74,930
Nièlāmù Xiàn [Nyalam]聂拉木县County17,568
Rénbù Xiàn [Rinbung]仁布县County27,826
Sàgā Xiàn萨嘎县County14,036
Sàjiā Xiàn [Sa'gya]萨迦县County47,304
Sāngzhūzī Qū [Samzhubzê]桑珠孜区District120,374
Xiètōngmén Xiàn [Xaitongmoin]谢通门县County42,280
Yàdōng Xiàn亚东县County12,920
Zhòngbā Xiàn仲巴县County22,147
Rìkāzé Shì [Shigatse, Xigazê]日喀则市Prefecture-level City703,292

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Shigatse (Xigazê, Rìkāzé).

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Àimă Xiāng艾玛乡Rural TownshipNánmùlín Xiàn9,612
Āmùxióng Xiāng阿木雄乡Rural TownshipÁngrén Xiàn857
Bāzhā Xiāng巴扎乡Rural TownshipBáilăng Xiàn5,134
Biānxióng Xiāng边雄乡Rural TownshipSāngzhūzī Qū4,106
Bōróng Xiāng波绒乡Rural TownshipNièlāmù Xiàn2,370
Bùduō Xiāng布多乡Rural TownshipZhòngbā Xiàn630
Chábā Xiāng茶巴乡Rural TownshipRénbù Xiàn3,876
Chábù Xiāng查布乡Rural TownshipXiètōngmén Xiàn1,666
Chá'ĕr Xiāng茶尔乡Rural TownshipNánmùlín Xiàn2,404
Chānèi Xiāng差那乡Rural TownshipJílóng Xiàn2,691
Chāngguŏ Xiāng昌果乡Rural TownshipSàgā Xiàn1,384
Chānglóng Xiāng昌龙乡Rural TownshipGăngbā Xiàn2,113
Chángsuŏ Xiāng长所乡Rural TownshipDìngrì Xiàn3,601
Cháróng Xiāng查荣乡Rural TownshipSàjiā Xiàn4,002
Cháwù Xiāng查务乡Rural TownshipLāzī Xiàn3,692
Cházī Xiāng查孜乡Rural TownshipÁngrén Xiàn1,187
Chéngbĕi城北办事处Urban SubdistrictSāngzhūzī Qū13,110
Chéngnán城南办事处Urban SubdistrictSāngzhūzī Qū50,857
Chéntáng Zhèn陈塘镇TownDìngjié Xiàn2,043
Chērén Xiāng车仁乡Rural TownshipJiāngzī Xiàn2,603
Chĕxiū Xiāng扯休乡Rural TownshipSàjiā Xiàn5,111
Chóngzī Xiāng重孜乡Rural TownshipJiāngzī Xiàn4,232
Chūnzhé Xiāng春哲乡Rural TownshipXiètōngmén Xiàn1,222
Cuòbùxī Xiāng措布西乡Rural TownshipXiètōngmén Xiàn1,720
Cuòguŏ Xiāng措果乡Rural TownshipDìngrì Xiàn3,556
Cuòmài Xiāng措迈乡Rural TownshipÁngrén Xiàn1,508
Dájílĭng Xiāng达吉岭乡Rural TownshipSàgā Xiàn1,169
Dájū Xiāng达居乡Rural TownshipÁngrén Xiàn4,407
Dámùxià Xiāng达木夏乡Rural TownshipXiètōngmén Xiàn4,237
Dánàpŭ Xiāng达那普乡Rural TownshipXiètōngmén Xiàn2,216
Dánàtă Xiāng达那塔乡Rural TownshipXiètōngmén Xiàn3,631
Dánèi Xiāng达那乡Rural TownshipNánmùlín Xiàn2,448
Dàngā Xiāng旦嘎乡Rural TownshipSàgā Xiàn1,505
Dáruò Xiāng达若乡Rural TownshipÁngrén Xiàn612
Dázī Xiāng达孜乡Rural TownshipNánmùlín Xiàn4,231
Dázī Xiāng达孜乡Rural TownshipJiāngzī Xiàn2,483
Déjílín Zhèn德吉林镇TownRénbù Xiàn4,722
Dìngjié Xiāng定结乡Rural TownshipDìngjié Xiàn1,586
Dōnggā Xiāng东嘎乡Rural TownshipSāngzhūzī Qū8,625
Dōngxĭ Xiāng东喜乡Rural TownshipBáilăng Xiàn1,144
Duīnà Xiāng堆纳乡Rural TownshipYàdōng Xiàn2,746
Duōbái Xiāng多白乡Rural TownshipÁngrén Xiàn5,830
Duōbùzhā Xiāng多布扎乡Rural TownshipDìngjié Xiàn1,606
Duōjiăo Xiāng多角乡Rural TownshipNánmùlín Xiàn4,860
Dùqióng Xiāng杜琼乡Rural TownshipBáilăng Xiàn3,192
Gādōng Zhèn嘎东镇TownBáilăng Xiàn7,601
Gālā Xiāng嘎拉乡Rural TownshipKāngmă Xiàn3,404
Găngbā Zhèn岗巴镇TownGăngbā Xiàn3,417
Gănggā Zhèn岗嘎镇TownDìngrì Xiàn6,850
Gāpŭ Xiāng嘎普乡Rural TownshipBáilăng Xiàn1,989
Gòngdāng Xiāng贡当乡Rural TownshipJílóng Xiàn1,047
Gòngjiŭbù Xiāng贡久布乡Rural TownshipÁngrén Xiàn1,147
Guōjiā Xiāng郭加乡Rural TownshipDìngjié Xiàn800
Huò'ĕrbā Xiāng霍尔巴乡Rural TownshipZhòngbā Xiàn1,341
Jiăcuò Xiāng甲措乡Rural TownshipNánmùlín Xiàn4,654
Jiācuò Xiāng加措乡Rural TownshipDìngrì Xiàn1,319
Jiăcuòxióng Xiāng甲措雄乡Rural TownshipSāngzhūzī Qū11,946
Jiājiā Zhèn加加镇TownSàgā Xiàn3,242
Jiākèxī Xiāng加克西乡Rural TownshipJiāngzī Xiàn624
Jiāngdāng Xiāng江当乡Rural TownshipSāngzhūzī Qū4,951
Jiānggā Zhèn江嘎镇TownDìngjié Xiàn4,428
Jiāngrè Xiāng江热乡Rural TownshipJiāngzī Xiàn4,242
Jiāngzī Zhèn江孜镇TownJiāngzī Xiàn11,039
Jídìng Zhèn吉定镇TownSàjiā Xiàn6,182
Jílā Xiāng吉拉乡Rural TownshipZhòngbā Xiàn907
Jílóng Zhèn吉隆镇TownJílóng Xiàn4,863
Jímă Xiāng吉玛乡Rural TownshipZhòngbā Xiàn1,873
Jīngā Xiāng金嘎乡Rural TownshipJiāngzī Xiàn2,507
Jírŭ Xiāng吉汝乡Rural TownshipYàdōng Xiàn828
Kăduī Xiāng卡堆乡Rural TownshipJiāngzī Xiàn5,042
Kăgā Zhèn卡嘎镇TownÁngrén Xiàn8,567
Kăgā Zhèn卡嘎镇TownXiètōngmén Xiàn7,023
Kămài Xiāng卡麦乡Rural TownshipJiāngzī Xiàn5,174
Kāngbù Xiāng康布乡Rural TownshipYàdōng Xiàn1,078
Kāngmă Zhèn康马镇TownKāngmă Xiàn3,085
Kāngrú Xiāng康如乡Rural TownshipKāngmă Xiàn1,888
Kāngxióng Xiāng康雄乡Rural TownshipRénbù Xiàn3,353
Kāngzhuó Xiāng康卓乡Rural TownshipJiāngzī Xiàn2,198
Kăzī Xiāng卡孜乡Rural TownshipNánmùlín Xiàn5,473
Kèmă Xiāng克玛乡Rural TownshipDìngrì Xiàn3,958
Kŏnglóng Xiāng孔隆乡Rural TownshipÁngrén Xiàn728
Kŏngmă Xiāng孔玛乡Rural TownshipGăngbā Xiàn1,364
Lābùpŭ Xiāng拉布普乡Rural TownshipNánmùlín Xiàn2,061
Lāluò Xiāng拉洛乡Rural TownshipSàjiā Xiàn3,627
Lāràng Xiāng拉让乡Rural TownshipZhòngbā Xiàn1,966
Lāzàng Xiāng拉藏乡Rural TownshipSàgā Xiàn1,495
Lāzī Zhèn拉孜镇TownLāzī Xiàn5,870
Lián Xiāng联乡Rural TownshipSāngzhūzī Qū4,823
Lièbā Xiāng列巴乡Rural TownshipXiètōngmén Xiàn1,509
Liŭ Xiāng柳乡Rural TownshipLāzī Xiàn3,543
Lónggā'ĕr Xiāng隆嘎尔乡Rural TownshipZhòngbā Xiàn3,275
Lóngmă Xiāng龙马乡Rural TownshipJiāngzī Xiàn1,732
Lóngzhōng Xiāng龙中乡Rural TownshipGăngbā Xiàn2,344
Luòjiāng Zhèn洛江镇TownBáilăng Xiàn7,243
Mábùjiā Xiāng麻布加乡Rural TownshipSàjiā Xiàn4,296
Mángpŭ Xiāng芒普乡Rural TownshipLāzī Xiàn3,393
Mángrè Xiāng芒热乡Rural TownshipNánmùlín Xiàn2,956
Mă Xiāng玛乡Rural TownshipBáilăng Xiàn4,632
Mĕibāqièqín Xiāng美巴切勤乡Rural TownshipXiètōngmén Xiàn1,135
Ménbù Xiāng门布乡Rural TownshipNièlāmù Xiàn2,678
Mùlā Xiāng木拉乡Rural TownshipSàjiā Xiàn3,184
Mŭ Xiāng姆乡Rural TownshipRénbù Xiàn3,067
Nàdāng Xiāng纳当乡Rural TownshipXiètōngmén Xiàn1,410
Nà'ĕr Xiāng纳尔乡Rural TownshipSāngzhūzī Qū2,064
Năilóng Xiāng乃龙乡Rural TownshipNièlāmù Xiàn1,344
Nàjiŭ Xiāng纳久乡Rural TownshipZhòngbā Xiàn1,202
Nánmùlín Zhèn南木林镇TownNánmùlín Xiàn10,028
Nánmùqiè Xiāng南木切乡Rural TownshipXiètōngmén Xiàn1,114
Nánní Xiāng南尼乡Rural TownshipKāngmă Xiàn2,232
Nàrú Xiāng纳如乡Rural TownshipJiāngzī Xiàn3,998
Niánduī Xiāng年堆乡Rural TownshipJiāngzī Xiàn3,314
Niángrè Xiāng娘热乡Rural TownshipXiètōngmén Xiàn1,308
Niánmù Xiāng年木乡Rural TownshipSāngzhūzī Qū3,347
Nièlāmù Zhèn聂拉木镇TownNièlāmù Xiàn2,986
Nièrìxióng Xiāng聂日雄乡Rural TownshipSāngzhūzī Qū5,119
Nièrúduī Xiāng涅如堆乡Rural TownshipKāngmă Xiàn2,075
Nièrúmài Xiāng涅如麦乡Rural TownshipKāngmă Xiàn1,658
Níguŏ Xiāng尼果乡Rural TownshipÁngrén Xiàn1,437
Níxiá Xiāng尼辖乡Rural TownshipDìngrì Xiàn1,827
Númă Xiāng奴玛乡Rural TownshipNánmùlín Xiàn2,967
Pàdāng Xiāng帕当乡Rural TownshipRénbù Xiàn2,947
Pàjiāng Xiāng帕江乡Rural TownshipZhòngbā Xiàn2,485
Pàlĭ Zhèn帕里镇TownYàdōng Xiàn2,554
Pàyáng Zhèn帕羊镇TownZhòngbā Xiàn2,118
Péngcuòlín Xiāng彭措林乡Rural TownshipLāzī Xiàn3,714
Péngŭ Xiāng盆古乡Rural TownshipDìngrì Xiàn1,453
Piānjí Xiāng偏吉乡Rural TownshipZhòngbā Xiàn1,706
Pŭdāng Xiāng普当乡Rural TownshipNánmùlín Xiàn3,227
Pŭsōng Xiāng普松乡Rural TownshipRénbù Xiàn1,763
Qiángduī Xiāng强堆乡Rural TownshipBáilăng Xiàn2,369
Qièqióng Xiāng切琼乡Rural TownshipXiètōngmén Xiàn620
Qièrè Xiāng切热乡Rural TownshipÁngrén Xiàn1,316
Qièwā Xiāng切洼乡Rural TownshipRénbù Xiàn3,605
Qīngdū Xiāng青都乡Rural TownshipXiètōngmén Xiàn656
Qióngguŏ Xiāng琼果乡Rural TownshipZhòngbā Xiàn1,315
Qióngzī Xiāng琼孜乡Rural TownshipDìngjié Xiàn2,704
Qiūmù Xiāng秋木乡Rural TownshipNánmùlín Xiàn2,302
Qiūwō Xiāng秋窝乡Rural TownshipÁngrén Xiàn6,707
Qŭbùxióng Xiāng曲布雄乡Rural TownshipSāngzhūzī Qū5,428
Qŭdāng Xiāng曲当乡Rural TownshipDìngrì Xiàn5,903
Quèbù Xiāng确布乡Rural TownshipDìngjié Xiàn1,609
Qŭluò Xiāng曲洛乡Rural TownshipDìngrì Xiàn3,033
Qŭmă Xiāng曲玛乡Rural TownshipLāzī Xiàn4,541
Qŭmĕi Xiāng曲美乡Rural TownshipSāngzhūzī Qū5,998
Qŭnú Xiāng曲奴乡Rural TownshipBáilăng Xiàn3,305
Qŭxià Zhèn曲下镇TownLāzī Xiàn6,263
Ránbā Xiāng然巴乡Rural TownshipRénbù Xiàn2,009
Rèdāng Xiāng热当乡Rural TownshipNánmùlín Xiàn7,310
Rèlóng Xiāng热龙乡Rural TownshipJiāngzī Xiàn2,043
Rénbù Xiāng仁布乡Rural TownshipRénbù Xiàn2,484
Rénduī Xiāng仁堆乡Rural TownshipNánmùlín Xiàn1,356
Rénduō Xiāng仁多乡Rural TownshipZhòngbā Xiàn1,987
Rénqīnzé Xiāng仁钦则乡Rural TownshipXiètōngmén Xiàn5,213
Rèshā Xiāng热莎乡Rural TownshipLāzī Xiàn3,445
Rèsuŏ Xiāng热索乡Rural TownshipJiāngzī Xiàn3,244
Rìlăng Xiāng日朗乡Rural TownshipJiāngzī Xiàn1,069
Rìwúqí Xiāng日吾其乡Rural TownshipÁngrén Xiàn4,970
Rìwū Zhèn日屋镇TownDìngjié Xiàn1,135
Rìxīng Xiāng日星乡Rural TownshipJiāngzī Xiàn2,226
Róngmă Xiāng荣玛乡Rural TownshipXiètōngmén Xiàn2,306
Róngxiá Xiāng绒辖乡Rural TownshipDìngrì Xiàn783
Rújiăo Xiāng如角乡Rural TownshipSàgā Xiàn851
Rúsà Xiāng如萨乡Rural TownshipÁngrén Xiàn721
Sà'ĕr Xiāng萨尔乡Rural TownshipDìngjié Xiàn2,360
Sài Xiāng赛乡Rural TownshipSàjiā Xiàn3,457
Sàjiā Zhèn萨迦镇TownSàjiā Xiàn4,758
Sàmădá Xiāng萨玛达乡Rural TownshipKāngmă Xiàn1,944
Sāngsāng Zhèn桑桑镇TownÁngrén Xiàn4,379
Shàngyàdōng Xiāng上亚东乡Rural TownshipYàdōng Xiàn1,276
Shăogăng Xiāng少岗乡Rural TownshipKāngmă Xiàn2,344
Suŏjīn Xiāng索金乡Rural TownshipNánmùlín Xiàn3,434
Suŏzuò Xiāng锁作乡Rural TownshipNièlāmù Xiàn3,166
Tădìng Xiāng塔定乡Rural TownshipXiètōngmén Xiàn1,824
Tōngmén Xiāng通门乡Rural TownshipXiètōngmén Xiàn2,770
Tŭbùjiā Xiāng土布加乡Rural TownshipNánmùlín Xiàn5,607
Wàngdān Xiāng旺丹乡Rural TownshipBáilăng Xiàn4,036
Xiàrú Xiāng夏如乡Rural TownshipSàgā Xiàn2,490
Xiàsīmă Zhèn下司马镇TownYàdōng Xiàn3,341
Xiàyàdōng Xiāng下亚东乡Rural TownshipYàdōng Xiàn1,097
Xiégé'ĕr Zhèn协格尔镇TownDìngrì Xiàn9,528
Xióngbā Xiāng雄巴乡Rural TownshipÁngrén Xiàn786
Xióngmài Xiāng雄麦乡Rural TownshipSàjiā Xiàn2,382
Xióngmă Xiāng雄玛乡Rural TownshipSàjiā Xiàn5,796
Xióngrú Xiāng雄如乡Rural TownshipSàgā Xiàn1,900
Xióngzhāng Xiāng雄章乡Rural TownshipKāngmă Xiàn1,892
Xīqīn Xiāng锡钦乡Rural TownshipLāzī Xiàn5,730
Yàlái Xiāng亚来乡Rural TownshipNièlāmù Xiàn1,555
Yàmù Xiāng亚木乡Rural TownshipÁngrén Xiàn6,313
Yàrè Xiāng亚热乡Rural TownshipZhòngbā Xiàn1,342
Zànggăi Xiāng藏改乡Rural TownshipJiāngzī Xiàn2,309
Zéxŭ Xiāng则许乡Rural TownshipXiètōngmén Xiàn700
Zhāguŏ Xiāng扎果乡Rural TownshipDìngrì Xiàn2,285
Zhāngmù Zhèn樟木镇TownNièlāmù Xiàn3,469
Zhāxīgăng Xiāng扎西岗乡Rural TownshipSàjiā Xiàn4,509
Zhāxīgăng Xiāng扎西岗乡Rural TownshipLāzī Xiàn6,358
Zhāxīgăng Xiāng扎西岗乡Rural TownshipDìngjié Xiàn2,048
Zhāxīzōng Xiāng扎西宗乡Rural TownshipDìngrì Xiàn6,722
Zhāxīzōng Xiāng扎西宗乡Rural TownshipLāzī Xiàn2,737
Zhébā Xiāng折巴乡Rural TownshipJílóng Xiàn2,324
Zhĕxià Xiāng者下乡Rural TownshipBáilăng Xiàn1,906
Zhíkè Xiāng直克乡Rural TownshipGăngbā Xiàn1,226
Zĭjīn Xiāng紫金乡Rural TownshipJiāngzī Xiàn3,424
Zōnggā Zhèn宗嘎镇TownJílóng Xiàn4,047

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).