Home
Show Map

China: Xiàogăn Shì / 孝感市

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Xiàogăn Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Ānlù Shì安陆市County-level City568,590
Dàwù Xiàn大悟县County614,902
Hànchuān Shì汉川市County-level City1,015,507
Xiàochāng Xiàn孝昌县County588,666
Xiàonán Qū孝南区District908,266
Yīngchéng Shì应城市County-level City593,812
Yúnmèng Xiàn云梦县County524,799
Xiàogăn Shì孝感市Prefecture-level City4,814,542

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Xiàogăn Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ānlù Kāifāqū安陆开发区Township-like AreaĀnlù Shì51,086
Báishā Zhèn白沙镇TownXiàochāng Xiàn43,094
Bèifàn Zhèn孛畈镇TownĀnlù Shì24,765
Chángjiāngbù Jiēdào长江埠街道办事处Urban SubdistrictYīngchéng Shì23,504
Chéndiàn Xiāng陈店乡Rural TownshipĀnlù Shì28,808
Chéngbĕi Jiēdào城北街道办事处Urban SubdistrictYīngchéng Shì43,785
Chéngguān Zhèn城关镇TownDàwù Xiàn133,788
Chéngguān Zhèn城关镇TownYúnmèng Xiàn137,873
Chénghuáng Zhèn城隍镇TownHànchuān Shì52,412
Chéngzhōng Jiēdào城中街道办事处Urban SubdistrictYīngchéng Shì134,010
Chénhé Zhèn陈河镇TownYīngchéng Shì43,200
Chénhújīdìkāifāzŏng Gōngsī沉湖基地开发总公司Township-like AreaHànchuān Shì16
Chénhú Zhèn沉湖镇TownHànchuān Shì60,342
Chēzhàn Jiēdào车站街道办事处Urban SubdistrictXiàonán Qū40,221
Dăodiàn Xiāng倒店乡Rural TownshipYúnmèng Xiàn27,222
Dàoqiáo Zhèn道桥镇TownYúnmèng Xiàn21,978
Dàxīn Zhèn大新镇TownDàwù Xiàn32,148
Diāochàhúyăngzhíchăng 汈汊湖养殖场Township-like AreaHànchuān Shì9,809
Diāodōngmiánhuā Yuánzhŏngchăng汈东棉花原种场Township-like AreaHànchuān Shì9,012
Dōngmăfāng Jiēdào东马坊街道办事处Urban SubdistrictYīngchéng Shì40,684
Dōngxīn Xiāng东新乡Rural TownshipDàwù Xiàn30,551
Dŏugăng Zhèn陡岗镇TownXiàonán Qū37,314
Dŏushān Xiāng陡山乡Rural TownshipXiàochāng Xiàn48,179
Fāngfàn Zhèn芳畈镇TownDàwù Xiàn32,899
Fēngdiàn Zhèn丰店镇TownDàwù Xiàn30,259
Fēngshān Zhèn丰山镇TownXiàochāng Xiàn23,100
Fēnshuĭ Zhèn分水镇TownHànchuān Shì61,045
Fŭchéng Jiēdào府城街道办事处Urban SubdistrictĀnlù Shì132,486
Fúshuĭ Zhèn袱水镇TownĀnlù Shì29,112
Gāodiàn Xiāng高店乡Rural TownshipDàwù Xiàn36,754
Gépútán Zhèn隔蒲潭镇TownYúnmèng Xiàn51,137
Guăngchăng Jiēdào广场街道Urban SubdistrictXiàonán Qū157,648
Guānyīn Húshēngtàiwénhuà Lǚyóudùjiăqū 观音湖生态文化旅游渡假区Township-like AreaXiàochāng Xiàn13,060
Guóyíngzhōngzhōu Nóngchăng国营中洲农场Township-like AreaHànchuān Shì13,219
Hànchuān Shì Jīngjì Jìshù Kāifāqū汉川市经济技术开发区Township-like AreaHànchuān Shì7,647
Hánjí Xiāng韩集乡Rural TownshipHànchuān Shì35,046
Hékŏu Zhèn河口镇TownDàwù Xiàn23,993
Huángtān Zhèn黄滩镇TownYīngchéng Shì45,325
Huángzhàn Zhèn黄站镇TownDàwù Xiàn15,134
Huāxī Xiāng花西乡Rural TownshipXiàochāng Xiàn42,493
Huáyán Nóngchăng华严农场Township-like AreaHànchuān Shì11,368
Huāyuán Zhèn花园镇TownXiàochāng Xiàn107,709
Huílóng Zhèn回龙镇TownHànchuān Shì33,077
Hújīndiàn Zhèn胡金店镇TownYúnmèng Xiàn27,439
Jìdiàn Xiāng季店乡Rural TownshipXiàochāng Xiàn44,994
Jiēguān Xiāng接官乡Rural TownshipĀnlù Shì22,057
Lángjūn Zhèn郎君镇TownYīngchéng Shì50,520
Léigōng Zhèn雷公镇TownĀnlù Shì30,400
Lĭdiàn Zhèn李店镇TownĀnlù Shì22,166
Lĭtán Xiāng里潭乡Rural TownshipHànchuān Shì24,924
Liújiāgé Zhèn刘家隔镇TownHànchuān Shì40,442
Liújí Zhèn刘集镇TownDàwù Xiàn26,582
Lǚwáng Zhèn吕王镇TownDàwù Xiàn26,319
Mă'ān Xiāng马鞍乡Rural TownshipHànchuān Shì27,965
Máhé Zhèn麻河镇TownHànchuān Shì32,101
Màiwàng Zhèn脉旺镇TownHànchuān Shì32,414
Măkŏu Zhèn马口镇TownHànchuān Shì79,833
Máochén Zhèn毛陈镇TownXiàonán Qū35,438
Miàotóu Zhèn庙头镇TownHànchuān Shì30,254
Mĭnjí Xiāng闵集乡Rural TownshipXiàonán Qū22,201
Mùzĭ Xiāng木梓乡Rural TownshipĀnlù Shì19,661
Nánchéng Jiēdào南城街道办事处Urban SubdistrictĀnlù Shì21,735
Nánhé Xiāng南河乡Rural TownshipHànchuān Shì37,918
Nánhuàn Liángzhŏngchăng南垸良种场Township-like AreaYīngchéng Shì3,657
Péngdiàn Xiāng彭店乡Rural TownshipDàwù Xiàn32,013
Péngxīng Xiāng朋兴乡Rural TownshipXiàonán Qū35,544
Qīngmínghé Xiāng清明河乡Rural TownshipYúnmèng Xiàn24,697
Sānchà Zhèn三汊镇TownXiàonán Qū35,633
Sānhé Zhèn三合镇TownYīngchéng Shì28,568
Sānlĭ Zhèn三里镇TownDàwù Xiàn23,173
Sānxīnghuàn Yuánzhŏngchăng三星垸原种场Township-like AreaHànchuān Shì3,978
Shāhé Xiāng沙河乡Rural TownshipYúnmèng Xiàn31,241
Shuāngfēngshānlǚyóudùjiăqū 双峰山旅游渡假区Township-like AreaXiàochāng Xiàn8,923
Shūyuàn Jiēdào书院街道Urban SubdistrictXiàonán Qū74,012
Sìgū Zhèn四姑镇TownDàwù Xiàn22,858
Sìlĭpéng Jiēdào四里棚街道办事处Urban SubdistrictYīngchéng Shì24,438
Tāngchí Zhèn汤池镇TownYīngchéng Shì13,354
Tángdì Zhèn棠棣镇TownĀnlù Shì25,578
Tiándiàn Zhèn田店镇TownYīngchéng Shì14,570
Tián'èrhé Zhèn田二河镇TownHànchuān Shì39,415
Tiān'é Zhèn天鹅镇TownYīngchéng Shì26,812
Tóngzhŏng Zhèn垌塚镇TownHànchuān Shì18,587
Wángdiàn Zhèn王店镇TownXiàochāng Xiàn39,985
Wángyìzhēn Zhèn王义贞镇TownĀnlù Shì25,927
Wāntán Xiāng湾潭乡Rural TownshipHànchuān Shì19,534
Wèidiàn Zhèn卫店镇TownXiàochāng Xiàn27,584
Wòlóng Xiāng卧龙乡Rural TownshipXiàonán Qū43,584
Wŭluò Zhèn伍洛镇TownYúnmèng Xiàn35,006
Wúpū Zhèn吴铺镇TownYúnmèng Xiàn28,399
Xiàdiàn Zhèn夏店镇TownDàwù Xiàn29,459
Xiānnǚshān Jiēdào仙女山街道办事处Urban SubdistrictHànchuān Shì165,230
Xiàochāngxiàn Kāifāqū孝昌县开发区Township-like AreaXiàochāng Xiàn22,225
Xiàogăng Zhèn肖港镇TownXiàonán Qū70,304
Xiàogănkāifāqūdānyáng孝感开发区丹阳办事处Township-like AreaXiàonán Qū85,345
Xiàogănkāifāqūhuáiyìn孝感开发区槐荫办事处Township-like AreaXiàonán Qū10,722
Xiàogănkāifāqūxiàotiān孝感开发区孝天办事处Township-like AreaXiàonán Qū21,396
Xiăohé Zhèn小河镇TownXiàochāng Xiàn38,981
Xiàonánqūdōngshāntóu Yuánzhŏngchăng孝南区东山头原种场Township-like AreaXiàonán Qū5,443
Xiàonánqū Jīngjì Kāifāqū孝南区经济开发区Township-like AreaXiàonán Qū23,265
Xiàonánqūzhūhú Nóngchăng孝南区朱胡农场Township-like AreaXiàonán Qū16,919
Xiăowù Xiāng小悟乡Rural TownshipXiàochāng Xiàn16,023
Xiàxīndiàn Zhèn下辛店镇TownYúnmèng Xiàn47,870
Xīhé Zhèn西河镇TownXiàonán Qū20,285
Xījiāng Xiāng西江乡Rural TownshipHànchuān Shì39,861
Xīnchéng Zhèn新城镇TownDàwù Xiàn44,031
Xīnhé Zhèn新河镇TownHànchuān Shì62,096
Xīnhuá Jiēdào新华街道Urban SubdistrictXiàonán Qū72,659
Xīnpū Zhèn新铺镇TownXiàonán Qū26,990
Xīnyàn Zhèn新堰镇TownHànchuān Shì32,455
Xīnzhà Xiāng辛榨乡Rural TownshipĀnlù Shì28,791
Xuānhuàdiàn Zhèn宣化店镇TownDàwù Xiàn55,113
Xúndiàn Zhèn巡店镇TownĀnlù Shì40,338
Yāndiàn Zhèn烟店镇TownĀnlù Shì36,269
Yángdiàn Zhèn杨店镇TownXiàonán Qū48,580
Yánghé Zhèn杨河镇TownYīngchéng Shì37,398
Yánglíngōu Zhèn杨林沟镇TownHànchuān Shì35,507
Yánglĭng Zhèn杨岭镇TownYīngchéng Shì27,861
Yángpíng Zhèn阳平镇TownDàwù Xiàn19,828
Yìhé Zhèn义和镇TownYīngchéng Shì18,922
Yīngchéng Shì Jīngjì Jìshù Kāifāqū应城市经济技术开发区Township-like AreaYīngchéng Shì17,204
Yìtáng Zhèn义堂镇TownYúnmèng Xiàn40,180
Yúnmèngxiàn Jīngjì Kāifāqū云梦县经济开发区Township-like AreaYúnmèng Xiàn20,698
Zēngdiàn Zhèn曾店镇TownYúnmèng Xiàn31,059
Zhàopéng Zhèn赵棚镇TownĀnlù Shì29,411
Zhōuxiàng Zhèn周巷镇TownXiàochāng Xiàn54,161
Zhùzhàn Zhèn祝站镇TownXiàonán Qū24,763
Zōugăng Zhèn邹岗镇TownXiàochāng Xiàn58,155

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).