Home
Show Map

China: Tiānjīn Shì / 天津市

Districts and Counties

The population of all city districts (qū) and counties (xiàn) in Tiānjīn Shì (province-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Băodí Qū宝坻区District799,157
Bĕichén Qū北辰区District669,121
Bīnhăixīn Qū [incl. Dagang, Hangu, Tanggu]滨海新区District2,423,204
Dōnglì Qū东丽区District598,966
Hébĕi Qū河北区District788,451
Hédōng Qū河东区District860,852
Hépíng Qū和平区District273,477
Héxī Qū河西区District870,632
Hóngqiáo Qū红桥区District531,526
Jìnghăi Qū静海区District646,978
Jīnnán Qū津南区District593,063
Jìzhōu Qū蓟州区District784,789
Nánkāi Qū南开区District1,018,196
Nínghé Qū宁河区District416,143
Wŭqīng Qū武清区District951,078
Xīqīng Qū西青区District713,060
Tiānjīn Shì天津市Province-level City12,938,693

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Tiānjīn Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusDistrict / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Báigŭtún Xiāng白古屯乡Rural TownshipWŭqīng Qū21,443
Báijiàn Zhèn白涧镇TownJìzhōu Qū18,646
Bālĭtái Zhèn八里台镇TownJīnnán Qū59,177
Bāménchéng Zhèn八门城镇TownBăodí Qū25,325
Bāngjūn Zhèn邦均镇TownJìzhōu Qū31,343
Bănqiáo Zhèn板桥镇TownNínghé Qū10,152
Băopíng Jiēdào宝平街道Urban SubdistrictBăodí Qū97,164
Băoshuìqū [Free Trade Zone]保税区Township-like AreaBīnhăixīn Qū4,751
Băoshuìqū Kōnggăng Guójì Wùliújīngjìqū [Free Trade Zone / Airport International Logistics Processing Zone]保税区空港国际物流经济区Township-like AreaDōnglì Qū21,580
Băoshuìqū Kōnggăng Guójì Wùliúqū [Free Trade Zone / Airport International Logistics Zone]保税区空港国际物流区Township-like AreaDōnglì Qū108
Bĕicāng Zhèn北仓镇TownBĕichén Qū46,921
Bĕihuáidiàn Xiāng北淮淀乡Rural TownshipNínghé Qū20,936
Bĕitáng Jiēdào北塘街道Urban SubdistrictBīnhăixīn Qū16,406
Bĕizhákŏu Zhèn北闸口镇TownJīnnán Qū45,741
Biàokŏu Xiāng俵口乡Rural TownshipNínghé Qū20,501
Biéshān Zhèn别山镇TownJìzhōu Qū43,848
Bīnhăi Lǚyóuqū [Binhai Tourist Area]滨海旅游区Township-like AreaBīnhăixīn Qū91,078
Bóhăishíyóu Jiēdào渤海石油街道Urban SubdistrictBīnhăixīn Qū30,975
Càigōngzhuāng Zhèn蔡公庄镇TownJìnghăi Qū21,498
Cáozilĭ Xiāng曹子里乡Rural TownshipWŭqīng Qū27,133
Chádiàn Zhèn茶淀镇TownBīnhăixīn Qū28,050
Chàgūgăng Zhèn汊沽港镇TownWŭqīng Qū44,843
Chánghóng Jiēdào长虹街道Urban SubdistrictNánkāi Qū73,346
Chángzhōudào Jiēdào常州道街道Urban SubdistrictHédōng Qū51,447
Chéngguān Zhèn城关镇TownWŭqīng Qū27,050
Chénguāntún Zhèn陈官屯镇TownJìnghăi Qū29,237
Chénjŭ Zhèn陈咀镇TownWŭqīng Qū30,193
Chéntángzhuāng Jiēdào陈塘庄街道Urban SubdistrictHéxī Qū59,256
Chuānfāngyù Zhèn穿芳峪镇TownJìzhōu Qū14,548
Chūnhuá Jiēdào春华街道Urban SubdistrictHédōng Qū69,829
Chūtóulĭng Zhèn出头岭镇TownJìzhōu Qū34,362
Cuīhuángkŏu Zhèn崔黄口镇TownWŭqīng Qū51,541
Dàbáizhuāng Zhèn大白庄镇TownBăodí Qū18,139
Dàbĕijiàngū Zhèn大北涧沽镇TownNínghé Qū14,846
Dàfēngduī Zhèn大丰堆镇TownJìnghăi Qū16,105
Dàgū Jiēdào大沽街道Urban SubdistrictBīnhăixīn Qū43,425
Dàhuángbăo Xiāng大黄堡乡Rural TownshipWŭqīng Qū18,432
Dàhútóng Jiēdào大胡同街道Urban SubdistrictHóngqiáo Qū8,239
Dàjiănchăng Zhèn大碱厂镇TownWŭqīng Qū22,323
Dàkŏutún Zhèn大口屯镇TownBăodí Qū56,526
Dàliáng Zhèn大良镇TownWŭqīng Qū39,379
Dàmèngzhuāng Zhèn大孟庄镇TownWŭqīng Qū22,162
Dàqiūzhuāng Zhèn大邱庄镇TownJìnghăi Qū72,194
Dàsì Zhèn大寺镇TownXīqīng Qū113,290
Dàtángzhuāng Zhèn大唐庄镇TownBăodí Qū13,512
Dàtián Zhèn大田镇TownBīnhăixīn Qū11,974
Dàwánggŭzhuāng Zhèn大王古庄镇TownWŭqīng Qū25,061
Dàwángzhuāng Jiēdào大王庄街道Urban SubdistrictHédōng Qū65,614
Dàyíngmén Jiēdào大营门街道Urban SubdistrictHéxī Qū28,358
Dàzhāngzhuāng Zhèn大张庄镇TownBĕichén Qū29,900
Dàzhígū Jiēdào大直沽街道Urban SubdistrictHédōng Qū88,860
Dàzhōng Nóngchăng大钟农场Township-like AreaBăodí Qū660
Dàzhōngzhuāng Zhèn大钟庄镇TownBăodí Qū36,406
Dīngzìgū Jiēdào丁字沽街道Urban SubdistrictHóngqiáo Qū98,652
Dōng'èryíng Zhèn东二营镇TownJìzhōu Qū16,961
Dōnghăi Jiēdào东海街道Urban SubdistrictHéxī Qū80,013
Dōngjiāng Băoshuìgăngqū [Dongjiang Port Free Trade Zone]东疆保税港区Township-like AreaBīnhăixīn Qū40,495
Dōngjítuó Zhèn东棘坨镇TownNínghé Qū29,769
Dōnglìhú [Dongli Lake]东丽湖Township-like AreaDōnglì Qū3,650
Dōnglìqū Kāifāqū [Dongli Development Zone]东丽区开发区Township-like AreaDōnglì Qū5,142
Dōngmăquān Zhèn东马圈镇TownWŭqīng Qū15,850
Dōngpúwā Jiēdào东蒲洼街道Urban SubdistrictWŭqīng Qū44,808
Dōngshīgŭ Zhèn东施古镇TownJìzhōu Qū15,994
Dōngxīn Jiēdào东新街道Urban SubdistrictHédōng Qū90,809
Dōngzhàogèzhuāng Zhèn东赵各庄镇TownJìzhōu Qū19,633
Dòuzhāngzhuāng Xiāng豆张庄乡Rural TownshipWŭqīng Qū23,421
Dúliú Zhèn独流镇TownJìnghăi Qū36,490
Èrhàoqiáo Jiēdào二号桥街道Urban SubdistrictHédōng Qū61,547
Ĕrwángzhuāng Zhèn尔王庄镇TownBăodí Qū13,120
Fāngjiāzhuāng Zhèn方家庄镇TownBăodí Qū30,338
Fēngniáncūn Jiēdào丰年村街道Urban SubdistrictDōnglì Qū19,075
Fēngtái Zhèn丰台镇TownNínghé Qū23,790
Fùmínlù Jiēdào富民路街道Urban SubdistrictHédōng Qū45,419
Găngxī Jiēdào港西街道Urban SubdistrictBīnhăixīn Qū31,125
Gāocūn Xiāng高村乡Rural TownshipWŭqīng Qū18,210
Gāojiāzhuāng Zhèn高家庄镇TownBăodí Qū39,941
Gĕgū Zhèn葛沽镇TownJīnnán Qū69,023
Guàjiăsì Jiēdào挂甲寺街道Urban SubdistrictHéxī Qū88,190
Guāngfùdào Jiēdào光复道街道Urban SubdistrictHébĕi Qū53,407
Guăngkāi Jiēdào广开街道Urban SubdistrictNánkāi Qū73,299
Guānzhuāng Zhèn官庄镇TownJìzhōu Qū30,640
Gŭlín Jiēdào古林街道Urban SubdistrictBīnhăixīn Qū47,050
Gŭlóu Jiēdào鼓楼街道Urban SubdistrictNánkāi Qū28,788
Guŏyuánxīncūn Jiēdào果园新村街道Urban SubdistrictBĕichén Qū39,607
Hăibīn Jiēdào海滨街道Urban SubdistrictBăodí Qū55,821
Hăibīn Jiēdào海滨街道Urban SubdistrictBīnhăixīn Qū146,009
Hángkōngxīnchéng 航空新城Township-like AreaDōnglì Qū2,862
Hàngū Jiēdào汉沽街道Urban SubdistrictBīnhăixīn Qū50,685
Hángzhōudào Jiēdào杭州道街道Urban SubdistrictBīnhăixīn Qū112,173
Hăogèzhuāng Zhèn郝各庄镇TownBăodí Qū18,752
Hébĕitún Zhèn河北屯镇TownWŭqīng Qū30,418
Héxī Jiēdào河西街道Urban SubdistrictBīnhăixīn Qū38,329
Héxīwù Zhèn河西务镇TownWŭqīng Qū45,814
Héyuàn Xīnchéng Xiăoqū和苑新城小区Township-like AreaHóngqiáo Qū592
Hóngqí Nóngchăng红旗农场Township-like AreaBĕichén Qū1,413
Hóngshùnlĭ Jiēdào鸿顺里街道Urban SubdistrictHébĕi Qū94,411
Hòujiāyíng Zhèn侯家营镇TownJìzhōu Qū37,346
Huámíng Jiēdào华明街道Urban SubdistrictDōnglì Qū64,138
Huánghuādiàn Zhèn黄花店镇TownWŭqīng Qū24,100
Huángzhuāng Jiēdào黄庄街道Urban SubdistrictWŭqīng Qū16,881
Huángzhuāng Nóngchăng黄庄农场Township-like AreaBăodí Qū104
Huángzhuāng Zhèn黄庄镇TownBăodí Qū11,475
Huáyuàn Jiēdào华苑街道Urban SubdistrictNánkāi Qū52,948
Hújiāyuán Jiēdào胡家园街道Urban SubdistrictBīnhăixīn Qū117,235
Huògèzhuāng Zhèn霍各庄镇TownBăodí Qū26,607
Jiālíngdào Jiēdào嘉陵道街道Urban SubdistrictNánkāi Qū102,405
Jiànchāngdào Jiēdào建昌道街道Urban SubdistrictHébĕi Qū90,362
Jiāngdūlù Jiēdào江都路街道Urban SubdistrictHébĕi Qū60,561
Jiānshān Jiēdào尖山街道Urban SubdistrictHéxī Qū91,767
Jièyuán Jiēdào芥园街道Urban SubdistrictHóngqiáo Qū33,212
Jìnghăi Zhèn静海镇TownJìnghăi Qū154,325
Jīngjīn Xīnchéng京津新城Township-like AreaBăodí Qū20,038
Jīngwŭ Zhèn精武镇TownXīqīng Qū49,176
Jīnnán Guójiā Nóngyè Yuánqū [Jinnan National Agricultural Park]津南国家农业园区Township-like AreaJīnnán Qū182
Jīnnán Kāifāqū Dōngqū [Jinnan Development Zone East]津南开发区东区Township-like AreaJīnnán Qū1,908
Jīnnán Kāifāqū Xīqū [Jinnan Development Zone West]津南开发区西区Township-like AreaJīnnán Qū2,147
Jīnqiáo (Meliùqiáo) Jiēdào金桥街道办事处Urban SubdistrictDōnglì Qū14,252
Jīnzhōng Jiēdào金钟街道Urban SubdistrictDōnglì Qū73,732
Jiŭyuán Gōngyèyuánqū九园工业园区Township-like AreaBăodí Qū2,063
Jíxiánlĭ Jiēdào集贤里街道Urban SubdistrictBĕichén Qū17,472
Jūnliángchéng Jiēdào军粮城街道Urban SubdistrictDōnglì Qū52,112
Kāifāqū [Deleopment Area]开发区Township-like AreaBīnhăixīn Qū130,088
Kāifāqū Wŭqīngyìxiānyuán Xiăoqū开发区武清逸仙园小区Township-like AreaWŭqīng Qū1,575
Kāifāqū Xīqīng Wēidiànzi Xiăoqū [Xiqing Microelectronics Development Zone]开发区西青微电子小区Township-like AreaXīqīng Qū11,133
Kāifāqū Xīqū [Development Zone West]开发区西区Township-like AreaDōnglì Qū7,174
Kējìyuánqūbĕiqū 科技园区北区Township-like AreaBĕichén Qū1,571
Kējìyuánqūnánqū 科技园区南区Township-like AreaBĕichén Qū1,859
Kŏudōng Zhèn口东镇TownBăodí Qū29,181
Liángtóu Zhèn梁头镇TownJìnghăi Qū24,832
Liángwángzhuāng Xiāng良王庄乡Rural TownshipJìnghăi Qū20,706
Liánzhuāngzi Xiāng廉庄子乡Rural TownshipNínghé Qū17,315
Lĭmíngzhuāng Zhèn礼明庄镇TownJìzhōu Qū23,582
Língăng Chănyèyuánqū'èr [Lingang Industrial Park 2]临港产业园区二Township-like AreaBīnhăixīn Qū91,988
Língăng Chănyèyuánqūyī [Lingang Industrial Park 1]临港产业园区一Township-like AreaBīnhăixīn Qū89,968
Língăng Gōngyèqū [Lingang Industrial Zone]临港工业区Township-like AreaBīnhăixīn Qū97,895
Língdānggé Jiēdào铃铛阁街道Urban SubdistrictHóngqiáo Qū39,157
Líntíngkŏu Zhèn林亭口镇TownBăodí Qū31,810
Lĭqīzhuāng Jiēdào李七庄街道Urban SubdistrictXīqīng Qū74,762
Liŭlín Jiēdào柳林街道Urban SubdistrictHéxī Qū101,679
Lĭzìgū Nóngchăng里自沽农场Township-like AreaBăodí Qū505
Luózhuāngzi Zhèn罗庄子镇TownJìzhōu Qū12,253
Lŭshāndào Jiēdào鲁山道街道Urban SubdistrictHédōng Qū43,109
Lútái Zhèn芦台镇TownNínghé Qū136,379
Măchăng Jiēdào马场街道Urban SubdistrictHéxī Qū54,949
Măjiādiàn Zhèn马家店镇TownBăodí Qū30,090
Măshēnqiáo Zhèn马伸桥镇TownJìzhōu Qū34,763
Méichăng Zhèn梅厂镇TownWŭqīng Qū35,033
Méijiāng Jiēdào梅江街道Urban SubdistrictHéxī Qū27,547
Miáozhuāng Zhèn苗庄镇TownNínghé Qū17,296
Náncàicūn Zhèn南蔡村镇TownWŭqīng Qū47,091
Nángăng Gōngyèqū [Nangang Industrial Zone]南港工业区Township-like AreaBīnhăixīn Qū92,852
Nánshì Jiēdào南市街道Urban SubdistrictHépíng Qū33,874
Nányíngmén Shèqū Jiēdào南营门社区街道Urban SubdistrictHépíng Qū47,306
Nínghé Zhèn宁河镇TownNínghé Qū21,689
Níngyuán Jiēdào宁园街道Urban SubdistrictHébĕi Qū47,253
Niúdàokŏu Zhèn牛道口镇TownBăodí Qū47,168
Niújiāpái Zhèn牛家牌镇TownBăodí Qū16,755
Pānzhuāng Nóngchăng潘庄农场Township-like AreaNínghé Qū700
Pānzhuāng Zhèn潘庄镇TownNínghé Qū30,213
Pŭdōng Jiēdào普东街道Urban SubdistrictBĕichén Qū57,621
Qīlĭhăi Zhèn七里海镇TownNínghé Qū28,007
Qīngguāng Zhèn青光镇TownBĕichén Qū43,280
Quànyèchăng Jiēdào劝业场街道Urban SubdistrictHépíng Qū59,551
Ruìjĭng Jiēdào瑞景街道Urban SubdistrictBĕichén Qū72,842
Sāngzĭ Zhèn桑梓镇TownJìzhōu Qū36,586
Sāntiáoshí Jiēdào三条石街道Urban SubdistrictHóngqiáo Qū19,255
Shàngcāng Zhèn上仓镇TownJìzhōu Qū33,380
Shànghánglù Jiēdào上杭路街道Urban SubdistrictHédōng Qū66,164
Shàngmătái Zhèn上马台镇TownWŭqīng Qū22,081
Shàogōngzhuāng Jiēdào邵公庄街道Urban SubdistrictHóngqiáo Qū54,413
Shènglì Jiēdào胜利街道Urban SubdistrictBīnhăixīn Qū49,335
Shígèzhuāng Zhèn石各庄镇TownWŭqīng Qū23,309
Shĭgèzhuāng Zhèn史各庄镇TownBăodí Qū25,783
Shuānggăng Zhèn双港镇TownJīnnán Qū103,185
Shuānghuáncūn Jiēdào双环村街道Urban SubdistrictHóngqiáo Qū35,348
Shuāngjiē Zhèn双街镇TownBĕichén Qū54,564
Shuāngkŏu Zhèn双口镇TownBĕichén Qū63,999
Shuānglín Nóngchăng双林农场Township-like AreaJīnnán Qū247
Shuāngqiáohé Zhèn双桥河镇TownJīnnán Qū37,193
Shuāngtáng Zhèn双塘镇TownJìnghăi Qū16,656
Shŭguāng Nóngchăng曙光农场Township-like AreaBĕichén Qū84
Shuĭshàng Gōngyuán Jiēdào水上公园街道Urban SubdistrictNánkāi Qū64,853
Sìcūndiàn Zhèn泗村店镇TownWŭqīng Qū17,247
Sūngèzhuāng Xiāng孙各庄乡Rural TownshipJìzhōu Qū6,717
Tàidá (Jīnnán) Wēidiànzi Gōngyèqū [Taida (Jinnan) Microelectronics Industrial Zone]泰达(津南)微电子工业区Township-like AreaJīnnán Qū650
Tàipíng Zhèn太平镇TownBīnhăixīn Qū37,074
Táitóu Zhèn台头镇TownJìnghăi Qū22,794
Tángguāntún Zhèn唐官屯镇TownJìnghăi Qū44,167
Tángjiākŏu Jiēdào唐家口街道Urban SubdistrictHédōng Qū72,845
Táoyuán Jiēdào桃园街道Urban SubdistrictHéxī Qū51,061
Tiānbăo Gōngyèyuánqū天宝工业园区Township-like AreaBăodí Qū2,073
Tiānjīn Bīnhăi Xīnqūgāoxīnqū [Tianjin Binhai New Area High-tech Industrial Development Zone]天津滨海新区高新区Township-like AreaBīnhăixīn Qū7,583
Tiānjīn Fēngdiànchănyèyuán 天津风电产业园Township-like AreaBĕichén Qū...
Tiānjīn Jìnghăi Jīngjì Kāifāqū天津静海经济开发区Township-like AreaJìnghăi Qū2,387
Tiānjīn Lùlùgăngwùliúzhuāngbèichănyèyuán 天津陆路港物流装备产业园Township-like AreaBĕichén Qū...
Tiānjīntiĕchăng Jiēdào天津铁厂街道Urban SubdistrictHédōng Qū29,769
Tiānjīn Yīyàoyīliáoqìxiè Gōngyèyuán天津医药医疗器械工业园Township-like AreaBĕichén Qū...
Tiānjīn Ziyá Gōngyèyuánqū天津子牙工业园区Township-like AreaJìnghăi Qū303
Tiānmù Zhèn天穆镇TownBĕichén Qū116,084
Tiāntă Jiēdào天塔街道Urban SubdistrictHéxī Qū83,753
Tiĕdōnglù Jiēdào铁东路街道Urban SubdistrictHébĕi Qū73,722
Tiĕlù Shíbājú [Railway 18th Bureau]铁路十八局Township-like AreaJīnnán Qū3,760
Tĭyùguăn Jiēdào体育馆街道Urban SubdistrictHépíng Qū41,421
Tĭyùzhōngxīn Jiēdào体育中心街道Urban SubdistrictNánkāi Qū66,948
Tuánbó Zhèn团泊镇TownJìnghăi Qū18,299
Wángbŭzhuāng Zhèn王卜庄镇TownBăodí Qū32,301
Wángchuànchăng Jiēdào王串场街道Urban SubdistrictHébĕi Qū114,109
Wángdĭngdī Jiēdào王顶堤街道Urban SubdistrictNánkāi Qū122,599
Wànghăilóu Jiēdào望海楼街道Urban SubdistrictHébĕi Qū86,401
Wángkŏu Zhèn王口镇TownJìnghăi Qū32,622
Wángqìngtuó Zhèn王庆坨镇TownWŭqīng Qū45,016
Wángwĕnzhuāng Zhèn王稳庄镇TownXīqīng Qū41,363
Wànxīng Jiēdào万兴街道Urban SubdistrictNánkāi Qū140,684
Wànxīn Jiēdào万新街道Urban SubdistrictDōnglì Qū98,673
Wénchāng Jiēdào文昌街道办事处Urban SubdistrictJìzhōu Qū89,207
Wŭbăihù Zhèn五百户镇TownJìzhōu Qū22,692
Wŭqīng Nóngchăng武清农场Township-like AreaWŭqīng Qū1,900
Wŭqīngqū Kāifāqū [Wuqing Development Zone]武清区开发区Township-like AreaWŭqīng Qū28,991
Wúxiá Jiēdào无瑕街道Urban SubdistrictDōnglì Qū54,126
Xiàcāng Zhèn下仓镇TownJìzhōu Qū41,717
Xiàngyáng Jiēdào向阳街道Urban SubdistrictBīnhăixīn Qū88,362
Xiàngyánglóu Jiēdào向阳楼街道Urban SubdistrictHédōng Qū80,678
Xiàngyánglù Jiēdào向阳路街道Urban SubdistrictNánkāi Qū145,263
Xiánshuĭgū Zhèn咸水沽镇TownJīnnán Qū148,602
Xiányángbĕilù Jiēdào咸阳北路街道Urban SubdistrictHóngqiáo Qū74,799
Xiăobáilóu Jiēdào小白楼街道Urban SubdistrictHépíng Qū30,982
Xiăodiàn Zhèn小淀镇TownBĕichén Qū34,512
Xiăowángzhuāng Zhèn小王庄镇TownBīnhăixīn Qū23,084
Xiăozhàn Zhèn小站镇TownJīnnán Qū82,582
Xiàwăfáng Jiēdào下瓦房街道Urban SubdistrictHéxī Qū49,767
Xiàwōtóu Zhèn下窝头镇TownJìzhōu Qū26,769
Xiàwŭqí Zhèn下伍旗镇TownWŭqīng Qū23,889
Xiàyíng Zhèn下营镇TownJìzhōu Qū18,759
Xiàzhūzhuāng Jiēdào下朱庄街道Urban SubdistrictWŭqīng Qū24,295
Xīdītóu Zhèn西堤头镇TownBĕichén Qū45,407
Xīgū Jiēdào西沽街道Urban SubdistrictHóngqiáo Qū86,971
Xīlónghŭyù Zhèn西龙虎峪镇TownJìzhōu Qū25,196
Xīn'ān Zhèn新安镇TownBăodí Qū30,783
Xīnbĕi Jiēdào新北街道Urban SubdistrictBīnhăixīn Qū80,702
Xīnchéng Zhèn新城镇TownBīnhăixīn Qū43,128
Xīncūn Jiēdào新村街道Urban SubdistrictBīnhăixīn Qū72,831
Xīngăng Jiēdào新港街道Urban SubdistrictBīnhăixīn Qū91,776
Xīngnán Jiēdào兴南街道Urban SubdistrictNánkāi Qū43,744
Xīnhé Jiēdào新河街道Urban SubdistrictBīnhăixīn Qū73,160
Xīnjìshù Chănyè Yuánqū [New Technology Industrial Park]新技术产业园区Township-like AreaXīqīng Qū17,237
Xīnkāihé Jiēdào新开河街道Urban SubdistrictHébĕi Qū82,661
Xīnkāikŏu Zhèn新开口镇TownBăodí Qū25,748
Xīnkŏu Zhèn辛口镇TownXīqīng Qū42,274
Xīnlì Jiēdào新立街道Urban SubdistrictDōnglì Qū136,357
Xīnxīng Jiēdào新兴街道Urban SubdistrictHépíng Qū60,343
Xīnzhuāng Zhèn辛庄镇TownJīnnán Qū38,666
Xīqīnggāo Xiàoqū [Xiqing College and University Area]西青高校区Township-like AreaXīqīng Qū66,494
Xīqīngqū Kāifāqū [Xiqing Development Zone]西青区开发区Township-like AreaXīqīng Qū8,224
Xīyíngmén Jiēdào西营门街道Urban SubdistrictXīqīng Qū30,216
Xīyúzhuāng Jiēdào西于庄街道Urban SubdistrictHóngqiáo Qū80,888
Xīzháizhuāng Zhèn西翟庄镇TownJìnghăi Qū13,310
Xuéfŭ Jiēdào学府街道Urban SubdistrictNánkāi Qū103,319
Xúguāntún Jiēdào徐官屯街道Urban SubdistrictWŭqīng Qū16,981
Xŭjiātái Zhèn许家台镇TownJìzhōu Qū10,634
Yángchéngzhuāng Xiāng杨成庄乡Rural TownshipJìnghăi Qū24,987
Yángcūn Jiēdào杨村街道Urban SubdistrictWŭqīng Qū45,947
Yángjiābó Zhèn杨家泊镇TownBīnhăixīn Qū21,559
Yángjīnzhuāng Zhèn杨津庄镇TownJìzhōu Qū33,028
Yángliŭqīng Zhèn杨柳青镇TownXīqīng Qū118,291
Yánzhuāng Zhèn沿庄镇TownJìnghăi Qū33,181
Yíngbīn Jiēdào迎宾街道Urban SubdistrictBīnhăixīn Qū133,881
Yīnliū Zhèn洇溜镇TownJìzhōu Qū23,915
Yíxīngbù Zhèn宜兴埠镇TownBĕichén Qū41,985
Yóugŭzhuāng Zhèn尤古庄镇TownJìzhōu Qū24,601
Yŏuyìlù Jiēdào友谊路街道Urban SubdistrictHéxī Qū77,883
Yuèlóng Zhèn岳龙镇TownNínghé Qū15,014
Yuèxiùlù Jiēdào越秀路街道Urban SubdistrictHéxī Qū76,409
Yuèyáhé Jiēdào月牙河街道Urban SubdistrictHébĕi Qū85,564
Yùhuá Jiēdào钰华街道Urban SubdistrictBăodí Qū48,825
Yújiābăo Jiēdào于家堡街道Urban SubdistrictBīnhăixīn Qū80,801
Yùnhéxī Jiēdào运河西街道Urban SubdistrictWŭqīng Qū68,661
Yúyáng Zhèn渔阳镇TownJìzhōu Qū57,669
Zàojiăchéng Zhèn造甲城镇TownNínghé Qū29,536
Zhàishàng Jiēdào寨上街道Urban SubdistrictBīnhăixīn Qū66,510
Zhāngguìzhuāng Jiēdào张贵庄街道Urban SubdistrictDōnglì Qū45,931
Zhāngjiāwō Zhèn张家窝镇TownXīqīng Qū47,786
Zhōngbĕi Zhèn中北镇TownXīqīng Qū92,814
Zhōngshānmén Jiēdào中山门街道Urban SubdistrictHédōng Qū94,762
Zhōngtáng Zhèn中塘镇TownBīnhăixīn Qū55,586
Zhōngwàng Zhèn中旺镇TownJìnghăi Qū31,128
Zhōngxīn Shāngwùqū [Zhongqui Business Zone]中心商务区Township-like AreaBīnhăixīn Qū94,001
Zhōngxīn Tiānjīn Shēngtài Chéng [Tianjin Eco-City]中新天津生态城Township-like AreaBīnhăixīn Qū91,280
Zhōuliángzhuāng Zhèn周良庄镇TownBăodí Qū12,144
Ziyá Zhèn子牙镇TownJìnghăi Qū31,757
Zōnghébăoshuìqū [Zonghe Free Trade Zone]综合保税区Township-like AreaDōnglì Qū54

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).