Home
Show Map

China: Sìpíng Shì / 四平市

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Sìpíng Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Gōngzhŭlĭng Shì公主岭市County-level City1,092,936
Líshù Xiàn梨树县County782,630
Shuāngliáo Shì双辽市County-level City420,720
Tiĕdōng Qū铁东区District334,884
Tiĕxī Qū铁西区District278,741
Yītōng Mănzú Zìzhìxiàn伊通满族自治县Autonomous County475,245
Sìpíng Shì四平市Prefecture-level City3,385,156

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Sìpíng Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Báishān Xiāng白山乡Rural TownshipLíshù Xiàn27,946
Bāwū Zhèn八屋镇TownGōngzhŭlĭng Shì31,991
Bĕigōu Jiēdào北沟街道办事处Urban SubdistrictTiĕxī Qū33,641
Bĕimén Jiēdào北门街道办事处Urban SubdistrictTiĕdōng Qū34,985
Bĕishìchăng Jiēdào北市场街道办事处Urban SubdistrictTiĕdōng Qū18,862
Bōlíchéngzi Zhèn玻璃城子镇TownGōngzhŭlĭng Shì29,703
Bōlíshān Zhèn玻璃山镇TownShuāngliáo Shì8,167
Càijiā Zhèn蔡家镇TownLíshù Xiàn27,941
Cháoyángpō Zhèn朝阳坡镇TownGōngzhŭlĭng Shì30,969
Chéngdōng Xiāng城东乡Rural TownshipTiĕdōng Qū21,728
Chuàngyè Nóngchăng创业农场Township-like AreaGōngzhŭlĭng Shì912
Dàgūshān Zhèn大孤山镇TownYītōng Mănzú Zìzhìxiàn40,609
Dàlĭng Zhèn大岭镇TownGōngzhŭlĭng Shì36,457
Dàyúshù Zhèn大榆树镇TownGōngzhŭlĭng Shì25,782
Dìzhí Jiēdào地直街道办事处Urban SubdistrictTiĕxī Qū55,560
Dōnghé Zhèn东河镇TownLíshù Xiàn28,155
Dōngmíng Zhèn东明镇TownShuāngliáo Shì18,776
Dōngsān Jiēdào东三街道办事处Urban SubdistrictGōngzhŭlĭng Shì32,627
Èrdào Zhèn二道镇TownYītōng Mănzú Zìzhìxiàn19,820
Èrshíjiāzi Zhèn二十家子镇TownGōngzhŭlĭng Shì23,708
Fànjiātún Jīngjì Kāifāqū范家屯经济开发区Township-like AreaGōngzhŭlĭng Shì218
Fànjiātún Zhèn范家屯镇TownGōngzhŭlĭng Shì92,008
Fúxiān Zhèn服先镇TownShuāngliáo Shì28,079
Gōngzhŭlĭngshìlùchăng 公主岭市鹿场Township-like AreaGōngzhŭlĭng Shì240
Gōngzhŭlĭngshìzhŏngzhūchăng 公主岭市种猪场Township-like AreaGōngzhŭlĭng Shì751
Gūjiāzi Zhèn (Sìpíng Liáohé Nóngkĕn Guănlĭ Qū) 孤家子镇(四平辽河农垦管理区)TownLíshù Xiàn48,256
Guōjiādiàn Zhèn郭家店镇TownLíshù Xiàn65,953
Guóyíng Líshù Nóngchăng (Sìpíng Liáohé Nóngkĕn Guănlĭ Qū) 国营梨树农场(四平辽河农垦管理区)Township-like AreaLíshù Xiàn24,005
Hébĕi Jiēdào河北街道办事处Urban SubdistrictGōngzhŭlĭng Shì19,985
Hēilínzi Zhèn黑林子镇TownGōngzhŭlĭng Shì57,511
Hénán Jiēdào河南街道办事处Urban SubdistrictGōngzhŭlĭng Shì19,753
Héyuán Zhèn河源镇TownYītōng Mănzú Zìzhìxiàn18,980
Hóngqí Jiēdào红旗街道办事处Urban SubdistrictShuāngliáo Shì11,249
Hóngzuĭgāoxīnjìshù Kāifāqū红嘴高新技术开发区Township-like AreaTiĕxī Qū3,004
Huáidé Zhèn怀德镇TownGōngzhŭlĭng Shì101,234
Huánglĭngzi Zhèn黄岭子镇TownYītōng Mănzú Zìzhìxiàn16,379
Huángtŭkēng Jiēdào黄土坑街道办事处Urban SubdistrictTiĕdōng Qū21,369
Huánlĭng Jiēdào环岭街道办事处Urban SubdistrictGōngzhŭlĭng Shì20,234
Jiĕfàng Jiēdào解放街道办事处Urban SubdistrictTiĕdōng Qū13,782
Jĭngtái Zhèn景台镇TownYītōng Mănzú Zìzhìxiàn35,031
Jīnshān Xiāng金山乡Rural TownshipLíshù Xiàn20,706
Kàoshān Zhèn靠山镇TownYītōng Mănzú Zìzhìxiàn28,679
Lămadiàn Zhèn喇嘛甸镇TownLíshù Xiàn30,202
Liáobĕi Jiēdào辽北街道办事处Urban SubdistrictShuāngliáo Shì24,257
Liáodōng Jiēdào辽东街道办事处Urban SubdistrictShuāngliáo Shì13,026
Liáonán Jiēdào辽南街道办事处Urban SubdistrictShuāngliáo Shì30,177
Liáoxī Jiēdào辽西街道办事处Urban SubdistrictShuāngliáo Shì21,966
Lĭngdōng Jiēdào岭东街道办事处Urban SubdistrictGōngzhŭlĭng Shì45,221
Lĭngxī Jiēdào岭西街道办事处Urban SubdistrictGōngzhŭlĭng Shì27,940
Línhăi Zhèn林海镇TownLíshù Xiàn29,667
Líshù Zhèn梨树镇TownLíshù Xiàn147,076
Liúfángzi Jiēdào刘房子街道办事处Urban SubdistrictGōngzhŭlĭng Shì35,658
Liújiāguănzi Zhèn刘家馆子镇TownLíshù Xiàn26,848
Liŭtiáo Xiāng柳条乡Rural TownshipShuāngliáo Shì17,235
Lóngshān Xiāng龙山乡Rural TownshipGōngzhŭlĭng Shì14,496
Mă'ān Zhèn马鞍镇TownYītōng Mănzú Zìzhìxiàn28,674
Máochéngzi Zhèn毛城子镇TownGōngzhŭlĭng Shì23,904
Màolín Zhèn茂林镇TownShuāngliáo Shì42,824
Mèngjiālĭng Zhèn孟家岭镇TownLíshù Xiàn18,044
Mòlĭqīng Xiāng莫里青乡Rural TownshipYītōng Mănzú Zìzhìxiàn15,576
Nàmù Xiāng那木乡Rural TownshipShuāngliáo Shì19,672
Nánwēizi Jiēdào南崴子街道办事处Urban SubdistrictGōngzhŭlĭng Shì30,707
Píngdōng Jiēdào平东街道办事处Urban SubdistrictTiĕdōng Qū32,787
Píngnán Jiēdào平南街道办事处Urban SubdistrictTiĕdōng Qū23,391
Píngxī Xiāng平西乡Rural TownshipTiĕxī Qū51,079
Qīmălù Jiēdào七马路街道办事处Urban SubdistrictTiĕdōng Qū35,699
Qínjiātún Zhèn秦家屯镇TownGōngzhŭlĭng Shì48,787
Quányănlĭng Xiāng泉眼岭乡Rural TownshipLíshù Xiàn21,162
Rénxīng Jiēdào仁兴街道办事处Urban SubdistrictTiĕxī Qū39,037
Sāndào Xiāng三道乡Rural TownshipYītōng Mănzú Zìzhìxiàn20,132
Sāngshùtái Zhèn桑树台镇TownGōngzhŭlĭng Shì23,286
Shānmén Zhèn山门镇TownTiĕdōng Qū26,839
Shènglì Xiāng胜利乡Rural TownshipLíshù Xiàn21,837
Shĕngyuánzhŏngfánzhíchăng 省原种繁殖场Township-like AreaGōngzhŭlĭng Shì3,477
Shĕnyáng Zhèn沈洋镇TownLíshù Xiàn19,945
Shíjiābăo Zhèn十家堡镇TownLíshù Xiàn30,657
Shílĭng Zhèn石岭镇TownTiĕdōng Qū32,453
Shíwū Nóngchăng十屋农场Township-like AreaGōngzhŭlĭng Shì2,428
Shíwū Zhèn十屋镇TownGōngzhŭlĭng Shì23,205
Shíwūzhŏngniúchăng 十屋种牛场Township-like AreaGōngzhŭlĭng Shì404
Shuāngchéngbăo Zhèn双城堡镇TownGōngzhŭlĭng Shì72,630
Shuānghé Xiāng双河乡Rural TownshipLíshù Xiàn25,651
Shuāngliáo Jīngjì Kāifāqū双辽经济开发区Township-like AreaShuāngliáo Shì19
Shuāngliáo Nóngchăng (Sìpíng Liáohé Nóngkĕn Guănlĭ Qū) 双辽农场(四平辽河农垦管理区)Township-like AreaShuāngliáo Shì11,726
Shuāngliáozhŏngyángchăng (Sìpíngliáohénóngkĕn Guănlĭqū) 双辽种羊场(四平辽河农垦管理区)Township-like AreaShuāngliáo Shì11,049
Shuānglóng Zhèn双龙镇TownGōngzhŭlĭng Shì23,718
Shuāngshān Zhèn双山镇TownShuāngliáo Shì34,284
Sìkēshù Xiāng四棵树乡Rural TownshipLíshù Xiàn26,576
Sìmălù Jiēdào四马路街道办事处Urban SubdistrictTiĕdōng Qū33,860
Sìpíng Jīngjì Kāifāqū (Shĕngjí) (Tèshūxiāng Zhèn) 四平经济开发区(省级)(特殊乡镇)TownTiĕdōng Qū14,988
Sìpíngnóngkēyuàn 四平农科院Township-like AreaGōngzhŭlĭng Shì119
Táojiātún Zhèn陶家屯镇TownGōngzhŭlĭng Shì31,462
Tiĕbĕi Jiēdào铁北街道办事处Urban SubdistrictGōngzhŭlĭng Shì36,623
Wànfā Zhèn万发镇TownLíshù Xiàn38,675
Wángbēn Zhèn王奔镇TownShuāngliáo Shì23,106
Wĕizigōu Jiēdào苇子沟街道办事处Urban SubdistrictGōngzhŭlĭng Shì13,244
Wòhŭ Zhèn卧虎镇TownShuāngliáo Shì28,399
Xiăngshuĭ Zhèn响水镇TownGōngzhŭlĭng Shì38,336
Xiăochéngzi Zhèn小城子镇TownLíshù Xiàn43,214
Xiăogūshān Zhèn小孤山镇TownYītōng Mănzú Zìzhìxiàn29,179
Xiăokuān Zhèn小宽镇TownLíshù Xiàn21,613
Xīnglóng Zhèn兴隆镇TownShuāngliáo Shì13,996
Xīnlì Xiāng新立乡Rural TownshipShuāngliáo Shì16,037
Xīnxīng Xiāng新兴乡Rural TownshipYītōng Mănzú Zìzhìxiàn16,708
Xīwĕi Zhèn西苇镇TownYītōng Mănzú Zìzhìxiàn16,259
Yángdàchéngzi Zhèn杨大城子镇TownGōngzhŭlĭng Shì51,208
Yèhè Mănzú Zhèn叶赫满族镇TownTiĕdōng Qū24,141
Yīdān Zhèn伊丹镇TownYītōng Mănzú Zìzhìxiàn29,077
Yíngchéngzi Zhèn营城子镇TownYītōng Mănzú Zìzhìxiàn37,397
Yīngxióng Jiēdào英雄街道办事处Urban SubdistrictTiĕxī Qū61,264
Yītōng Zhèn伊通镇TownYītōng Mănzú Zìzhìxiàn122,745
Yŏngfā Xiāng永发乡Rural TownshipGōngzhŭlĭng Shì22,000
Yŏngjiā Xiāng永加乡Rural TownshipShuāngliáo Shì11,646
Yúshùtái Zhèn榆树台镇TownLíshù Xiàn38,501
Zhànqián Jiēdào站前街道办事处Urban SubdistrictTiĕxī Qū35,156
Zhèngjiātún Jiēdào郑家屯街道办事处Urban SubdistrictShuāngliáo Shì35,030

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).