Home
Show Map

China: Shàoxīng Shì / 绍兴市

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Shàoxīng Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Kēqiáo Qū [← Shàoxīng Xiàn]柯桥区District1,030,847
Shàngyú Qū上虞区District779,412
Shèngzhōu Shì嵊州市County-level City679,762
Xīnchāng Xiàn新昌县County380,444
Yuèchéng Qū越城区District883,836
Zhūjì Shì诸暨市County-level City1,157,938
Shàoxīng Shì绍兴市Prefecture-level City4,912,239

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Shàoxīng Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ānchāng Zhèn安昌镇TownKēqiáo Qū60,936
Ānhuá Zhèn安华镇TownZhūjì Shì33,076
Băiguān Jiēdào百官街道Urban SubdistrictShàngyú Qū148,769
Bĕihăi Jiēdào北海街道Urban SubdistrictYuèchéng Qū49,212
Bĕizhāng Zhèn北漳镇TownShèngzhōu Shì11,586
Cáo'é Jiēdào曹娥街道Urban SubdistrictShàngyú Qū78,652
Căotă Zhèn草塔镇TownZhūjì Shì54,323
Chánglè Zhèn长乐镇TownShèngzhōu Shì59,174
Chángtáng Zhèn长塘镇TownShàngyú Qū12,191
Chéngnán Jiēdào城南街道Urban SubdistrictYuèchéng Qū93,003
Chéngnán Xiāng城南乡Rural TownshipXīnchāng Xiàn12,123
Chéngtán Zhèn澄潭镇TownXīnchāng Xiàn17,503
Chénxī Xiāng陈溪乡Rural TownshipShàngyú Qū4,860
Chénzhái Zhèn陈宅镇TownZhūjì Shì12,129
Chóngrén Zhèn崇仁镇TownShèngzhōu Shì64,387
Cìwù Zhèn次坞镇TownZhūjì Shì36,227
Dàoxū Zhèn道墟镇TownShàngyú Qū44,501
Dàshìjù Zhèn大市聚镇TownXīnchāng Xiàn23,730
Dàtáng Zhèn大唐镇TownZhūjì Shì79,638
Diànkŏu Zhèn店口镇TownZhūjì Shì88,561
Dídàng Jiēdào迪荡街道Urban SubdistrictYuèchéng Qū18,372
Dīngzhái Xiāng丁宅乡Rural TownshipShàngyú Qū8,112
Dōngbáihú Zhèn东白湖镇TownZhūjì Shì23,399
Dōngguān Jiēdào东关街道Urban SubdistrictShàngyú Qū39,659
Dōnghé Xiāng东和乡Rural TownshipZhūjì Shì12,192
Dōnghú Jiēdào东湖街道Urban SubdistrictYuèchéng Qū52,494
Dōngmíng Xiāng东茗乡Rural TownshipXīnchāng Xiàn7,933
Dōngpŭ Jiēdào东浦街道Urban SubdistrictYuèchéng Qū63,739
Dòumén Jiēdào斗门街道Urban SubdistrictYuèchéng Qū78,986
Fēnghuì Zhèn丰惠镇TownShàngyú Qū51,764
Fēngqiáo Zhèn枫桥镇TownZhūjì Shì74,641
Fúquán Zhèn福全镇TownKēqiáo Qū56,346
Fŭshān Jiēdào府山街道Urban SubdistrictYuèchéng Qū97,690
Fùshèng Zhèn富盛镇TownKēqiáo Qū19,012
Gàibĕi Zhèn盖北镇TownShàngyú Qū31,157
Gānlín Zhèn甘霖镇TownShèngzhōu Shì72,345
Gāobù Zhèn皋埠镇TownYuèchéng Qū59,233
Guìmén Xiāng贵门乡Rural TownshipShèngzhōu Shì7,123
Gŭlái Zhèn谷来镇TownShèngzhōu Shì18,501
Huàndōng Jiēdào浣东街道Urban SubdistrictZhūjì Shì56,281
Huángshān Zhèn璜山镇TownZhūjì Shì28,245
Huángzé Zhèn黄泽镇TownShèngzhōu Shì39,927
Huáshè Jiēdào华舍街道Urban SubdistrictKēqiáo Qū88,343
Huíshān Zhèn回山镇TownXīnchāng Xiàn13,053
Hútáng Jiēdào湖塘街道Urban SubdistrictKēqiáo Qū39,477
Jiāngzăo Zhèn江藻镇TownZhūjì Shì22,387
Jiànhú Jiēdào鉴湖街道Urban SubdistrictYuèchéng Qū27,455
Jīdōng Zhèn稽东镇TownKēqiáo Qū19,923
Jiētíng Zhèn街亭镇TownZhūjì Shì18,015
Jìnglĭng Zhèn镜岭镇TownXīnchāng Xiàn16,731
Jīntíng Zhèn金庭镇TownShèngzhōu Shì20,571
Jíshān Jiēdào蕺山街道Urban SubdistrictYuèchéng Qū57,513
Jīshān Jiēdào稽山街道Urban SubdistrictYuèchéng Qū81,048
Jìyáng Jiēdào暨阳街道Urban SubdistrictZhūjì Shì249,192
Kēqiáo Jiēdào柯桥街道Urban SubdistrictKēqiáo Qū123,230
Kēyán Jiēdào柯岩街道Urban SubdistrictKēqiáo Qū88,665
Lántíng Zhèn兰亭镇TownKēqiáo Qū37,880
Liánghú Zhèn梁湖镇TownShàngyú Qū26,900
Lìhăi Zhèn沥海镇TownShàngyú Qū51,818
Lĭnán Xiāng里南乡Rural TownshipShèngzhōu Shì9,137
Lĭngbĕi Zhèn岭北镇TownZhūjì Shì7,751
Lĭngnán Xiāng岭南乡Rural TownshipShàngyú Qū6,904
Língzhī Jiēdào灵芝街道Urban SubdistrictYuèchéng Qū79,923
Lĭpŭ Zhèn浬浦镇TownZhūjì Shì17,448
Lízhŭ Zhèn漓渚镇TownKēqiáo Qū23,463
Lùshān Jiēdào鹿山街道Urban SubdistrictShèngzhōu Shì62,618
Mă'ān Zhèn马鞍镇TownKēqiáo Qū72,043
Măjiàn Zhèn马剑镇TownZhūjì Shì12,372
Măshān Zhèn马山镇TownYuèchéng Qū72,317
Méizhŭ Zhèn梅渚镇TownXīnchāng Xiàn13,040
Nánmíng Jiēdào南明街道Urban SubdistrictXīnchāng Xiàn91,598
Páitóu Zhèn牌头镇TownZhūjì Shì42,189
Píngshuĭ Zhèn平水镇TownKēqiáo Qū48,263
Pŭkŏu Jiēdào浦口街道Urban SubdistrictShèngzhōu Shì28,061
Qiánqīng Zhèn钱清镇TownKēqiáo Qū107,821
Qiăoyīng Xiāng巧英乡Rural TownshipXīnchāng Xiàn7,445
Qíxián Zhèn齐贤镇TownKēqiáo Qū83,978
Qīxīng Jiēdào七星街道Urban SubdistrictXīnchāng Xiàn74,923
Ruănshì Zhèn阮市镇TownZhūjì Shì33,424
Rú'ào Zhèn儒岙镇TownXīnchāng Xiàn24,530
Sānjiāng Jiēdào三江街道Urban SubdistrictShèngzhōu Shì65,711
Sānjiè Zhèn三界镇TownShèngzhōu Shì38,955
Shàngpŭ Zhèn上浦镇TownShàngyú Qū20,717
Shānxiàhú Zhèn山下湖镇TownZhūjì Shì27,995
Shāxī Zhèn沙溪镇TownXīnchāng Xiàn8,174
Shèngzhōu Jīngjì Kāifāqū嵊州经济开发区Township-like AreaShèngzhōu Shì43,035
Shíhuáng Zhèn石璜镇TownShèngzhōu Shì22,292
Shuāngcăi Xiāng双彩乡Rural TownshipXīnchāng Xiàn8,587
Sōngxià Zhèn崧厦镇TownShàngyú Qū98,832
Sūnduān Zhèn孙端镇TownKēqiáo Qū29,399
Tāngpŭ Zhèn汤浦镇TownShàngyú Qū15,333
Táoyàn Zhèn陶堰镇TownKēqiáo Qū21,685
Táozhū Jiēdào陶朱街道Urban SubdistrictZhūjì Shì80,926
Tăshān Jiēdào塔山街道Urban SubdistrictYuèchéng Qū52,851
Tóngshān Zhèn同山镇TownZhūjì Shì13,447
Tōngyuán Xiāng通源乡Rural TownshipShèngzhōu Shì4,527
Wángjiājĭng Zhèn王家井镇TownZhūjì Shì28,448
Wángtán Zhèn王坛镇TownKēqiáo Qū20,239
Wángyuàn Xiāng王院乡Rural TownshipShèngzhōu Shì3,652
Wŭxiè Zhèn五泄镇TownZhūjì Shì12,861
Xiàguăn Zhèn下管镇TownShàngyú Qū8,255
Xiàlǚ Zhèn夏履镇TownKēqiáo Qū22,738
Xiānyán Zhèn仙岩镇TownShèngzhōu Shì10,474
Xiăojiāng Zhèn小将镇TownXīnchāng Xiàn10,633
Xiăoyuè Zhèn小越镇TownShàngyú Qū35,282
Xiàwáng Zhèn下王镇TownShèngzhōu Shì7,648
Xiètáng Zhèn谢塘镇TownShàngyú Qū27,317
Xīnlín Xiāng新林乡Rural TownshipXīnchāng Xiàn8,743
Yăhuáng Xiāng雅璜乡Rural TownshipShèngzhōu Shì2,233
Yángxùnqiáo Zhèn杨汛桥镇TownKēqiáo Qū67,406
Yănhú Jiēdào剡湖街道Urban SubdistrictShèngzhōu Shì84,778
Yīngdiànjiē Zhèn应店街镇TownZhūjì Shì41,209
Yìtíng Zhèn驿亭镇TownShàngyú Qū21,507
Yŏnghé Zhèn永和镇TownShàngyú Qū14,091
Yŭlín Jiēdào羽林街道Urban SubdistrictXīnchāng Xiàn41,698
Zhāngzhèn Zhèn章镇镇TownShàngyú Qū32,791
Zhàojiā Zhèn赵家镇TownZhūjì Shì26,670
Zhíbù Zhèn直埠镇TownZhūjì Shì24,892
Zhúxī Xiāng竹溪乡Rural TownshipShèngzhōu Shì3,027

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).