Home
Show Map

China: Shànghăi Municipal Province

Contents: Districts and Townships

The population of all districts (qū), urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) of Shànghăi Municipal Province by census years.

The Details icon links to further information about a selected division including its population structure (gender, age groups).

NameNativeStatusPopulation
Census
2000-11-01
Population
Census
2010-11-01
Băoshān Qū宝山区District1,227,9781,904,886
Băoshān Chéngshì Gōngyè Yuánqū [Baoshan City Industrial Park]宝山城市工业园区Township-like Area7,90418,567
Dàchăng Zhèn大场镇Town177,739371,856
Gāojìng Zhèn高境镇Town78,398127,512
Gùcūn Zhèn顾村镇Town84,016240,185
Luódiàn Zhèn罗店镇Town76,879118,323
Luójīng Zhèn罗泾镇Town27,35454,329
Miàoxíng Zhèn庙行镇Town48,79089,615
Sōngnán Zhèn淞南镇Town79,739127,347
Wúsōng Jiēdào吴淞街道Urban Subdistrict...104,162
Yángxíng Zhèn杨行镇Town70,386204,564
Yŏuyìlù Jiēdào友谊路街道Urban Subdistrict87,806136,814
Yuèpŭ Zhèn月浦镇Town105,321139,328
Zhāngmiào Jiēdào张庙街道Urban Subdistrict...172,284
Chángníng Qū长宁区District702,239690,571
Bĕixīnjīng Jiēdào北新泾街道Urban Subdistrict52,81746,865
Chéngjiāqiáo Jiēdào程家桥街道Urban Subdistrict24,80924,487
Hóngqiáo Jiēdào虹桥街道Urban Subdistrict67,16059,551
Huáyánglù Jiēdào华阳路街道Urban Subdistrict82,58772,730
Jiāngsūlù Jiēdào江苏路街道Urban Subdistrict53,49851,883
Tiānshānlù Jiēdào天山路街道Urban Subdistrict86,53073,757
Xiānxiá Xīncūn Jiēdào仙霞新村街道Urban Subdistrict86,82984,664
Xīnhuálù Jiēdào新华路街道Urban Subdistrict65,14773,230
Xīnjīng Zhèn新泾镇Town129,492146,776
Zhōujiāqiáo Jiēdào周家桥街道Urban Subdistrict53,37056,628
Chóngmíng Qū崇明区District649,812703,722
Băo Zhèn堡镇Town65,44360,111
Chángxīng Zhèn长兴镇Town...99,134
Chéngqiáo Zhèn城桥镇Town75,688113,442
Chénjiā Zhèn陈家镇Town58,69953,996
Dōngpíng Línchăng [Dongping Forest]东平林场Township-like Area...35
Dōngpíng Zhèn东平镇Town...15,112
Găngxī Zhèn港西镇Town28,99923,416
Găngyán Zhèn港沿镇Town50,80540,741
Héngshā Xiāng横沙乡Rural Township...27,916
Jiànshè Zhèn建设镇Town31,86927,466
Lǜhuá Zhèn绿华镇Town8,4687,061
Miào Zhèn庙镇Town15,53145,926
Qiánwèi Nóngchăng前卫农场Township-like Area...1,695
Sānxīng Zhèn三星镇Town37,63829,894
Shàngshíxiàn Dàinóngyè Yuánqū 上实现代农业园区Township-like Area...1,451
Shùxīn Zhèn竖新镇Town43,80440,823
Xiànghuà Zhèn向化镇Town30,25226,265
Xīncūn Xiāng新村乡Rural Township10,1089,581
Xīnhăi Zhèn新海镇Town14,21911,646
Xīnhé Zhèn新河镇Town46,38442,737
Zhōngxīng Zhèn中兴镇Town30,93525,274
Fèngxián Qū奉贤区District624,2851,083,463
Fèngchéng Zhèn奉城镇Town...176,938
Hăiwān Zhèn海湾镇Town12,03428,457
Jīnhǎi Shèqū 金海社区Township-like Area...16,710
Jīnhuì Zhèn金汇镇Town68,294108,264
Línhăi Shèqū 临海社区Township-like Area...15,413
Nánqiáo Zhèn [→ Xīdù Jiēdào, Fèngpǔ Jiēdào]南桥镇Town133,469361,185
Qīngcūn Zhèn青村镇Town67,31689,163
Shànghăi Gōngyè Zōnghé Kāifāqū [Shanghai Integrated Industrial Development Zone]上海工业综合开发区Township-like Area39,20357,341
Shànghăi Hăigăng Zōnghé Jīngjì Kāifāqū [Shanghai Seaport Integrated Economic Development Zone]上海海港综合经济开发区Township-like Area...10,475
Shànghăishì Fèngxiánqū Hăiwān Lǚyóuqū [Shanghai City Fengxian Touristic Area]上海市奉贤区海湾旅游区Township-like Area10,53029,151
Sìtuán Zhèn四团镇Town63,22165,389
Zhèlín Zhèn柘林镇Town54,20062,589
Zhuāngxíng Zhèn庄行镇Town48,91662,388
Hóngkŏu Qū虹口区District860,726852,476
Běiwàitān Jiēdào [Tílánqiáo Jiēdào]北外滩街道Urban Subdistrict91,568113,751
Guăngzhōnglù Jiēdào广中路街道Urban Subdistrict112,639122,669
Jiāngwānzhèn Jiēdào江湾镇街道Urban Subdistrict95,700129,035
Jiāxīnglù Jiēdào嘉兴路街道Urban Subdistrict64,301125,634
Liángchéng Xīncūn Jiēdào凉城新村街道Urban Subdistrict80,16298,094
Ōuyánglù Jiēdào欧阳路街道Urban Subdistrict74,44273,328
Qŭyánglù Jiēdào曲阳路街道Urban Subdistrict103,014102,564
Sìchuān Bĕilù Jiēdào四川北路街道Urban Subdistrict74,09787,401
Huángpŭ Qū [incl. Nánshì Qū, Lúwān Qū]黄浦区District903,451678,670
Bànsōng Yuánlù Jiēdào半淞园路街道Urban Subdistrict71,09989,776
Dăpŭqiáo Jiēdào打浦桥街道Urban Subdistrict70,53759,085
Huáihăi Zhōnglù Jiēdào淮海中路街道Urban Subdistrict...57,931
Lăoxīmén Jiēdào老西门街道Urban Subdistrict...72,898
Nánjīng Dōnglù Jiēdào南京东路街道Urban Subdistrict...66,285
Ruìjīn'èrlù Jiēdào瑞金二路街道Urban Subdistrict...49,360
Wàitān Jiēdào外滩街道Urban Subdistrict...64,896
Wŭlĭqiáo Jiēdào五里桥街道Urban Subdistrict83,29382,403
Xiăodōngmén Jiēdào小东门街道Urban Subdistrict...74,994
Yùyuán Jiēdào豫园街道Urban Subdistrict49,33361,042
Jiādìng Qū嘉定区District753,0701,471,231
Āntíng Zhèn安亭镇Town106,050232,503
Huátíng Zhèn华亭镇Town27,72546,355
Jiādìng Gōngyèqū [Ding Industrial Zone]嘉定工业区Township-like Area...72,933
Jiādìngzhèn Jiēdào嘉定镇街道Urban Subdistrict...81,854
Jiāngqiáo Zhèn江桥镇Town97,342256,218
Júyuán Xīnqū Guănwĕihuì菊园新区管委会Urban Subdistrict...60,924
Mălù Zhèn马陆镇Town75,583172,864
Nánxiáng Zhèn南翔镇Town74,748139,845
Wàigāng Zhèn外冈镇Town37,94980,896
Xīnchénglù Jiēdào新成路街道Urban Subdistrict35,07955,223
Xúxíng Zhèn徐行镇Town83,751165,452
Zhēnxīn Jiēdào真新街道Urban Subdistrict79,140106,164
Jìng'ān Qū [incl. Zháběi Qū]静安区District1,103,9491,077,284
Băoshānlù Jiēdào宝山路街道Urban Subdistrict102,28580,726
Bĕizhàn Jiēdào北站街道Urban Subdistrict...77,968
Cáojiādù Jiēdào曹家渡街道Urban Subdistrict63,37571,511
Dànínglù Jiēdào大宁路街道Urban Subdistrict58,23477,710
Gònghé Xīnlù Jiēdào共和新路街道Urban Subdistrict82,06997,630
Jiāngnínglù Jiēdào江宁路街道Urban Subdistrict79,30275,272
Jìng'ānsì Jiēdào静安寺街道Urban Subdistrict...29,173
Línfénlù Jiēdào临汾路街道Urban Subdistrict69,32378,079
Nánjīng Xīlù Jiēdào南京西路街道Urban Subdistrict...36,544
Péngpŭ Xīncūn Jiēdào彭浦新村街道Urban Subdistrict150,886156,276
Péngpŭ Zhèn彭浦镇Town94,248152,725
Shímén'èrlù Jiēdào石门二路街道Urban Subdistrict...34,288
Tiānmù Xīlù Jiēdào天目西路街道Urban Subdistrict...34,749
Zhĭjiāng Xīlù Jiēdào芷江西路街道Urban Subdistrict79,93274,633
Jīnshān Qū金山区District580,377732,438
Cáojīng Zhèn漕泾镇Town31,59640,722
Fēngjīng Zhèn枫泾镇Town64,79782,477
Jīnshānwèi Zhèn金山卫镇Town55,59070,819
Lángxià Zhèn廊下镇Town25,03733,658
Lǚxiàng Zhèn吕巷镇Town50,75352,808
Shānyáng Zhèn山阳镇Town47,02984,640
Shíhuà Jiēdào石化街道Urban Subdistrict92,05087,901
Tínglín Zhèn亭林镇Town88,245122,272
Zhāngyàn Zhèn张堰镇Town31,88837,057
Zhūjīng Zhèn朱泾镇Town93,392120,084
Mĭnháng Qū闵行区District1,217,3092,429,372
Gŭmĕi Jiēdào古美街道Urban Subdistrict60,941149,141
Hóngqiáo Zhèn虹桥镇Town84,976165,877
Huácáo Zhèn华漕镇Town106,264193,777
Jiāngchuānlù Jiēdào江川路街道Urban Subdistrict...185,991
Măqiáo Zhèn马桥镇Town40,126103,989
Méilŏng Zhèn梅陇镇Town139,699344,434
Pŭjiāng Zhèn [incl. Pǔjǐn Jiēdào]浦江镇Town...292,750
Qībăo Zhèn七宝镇Town179,716283,352
Wújīng Zhèn吴泾镇Town76,128121,164
Xīnhóng Jiēdào新虹街道Urban Subdistrict41,46465,256
Xīnzhuāng Gōngyèqū [Shenzhuang Industrial Zone]莘庄工业区Township-like Area25,48856,103
Xīnzhuāng Zhèn莘庄镇Town116,021277,934
Zhuānqiáo Zhèn颛桥镇Town87,892189,604
Pŭdōngxīn Qū [incl. Nánhuì Qū]浦东新区District3,187,4455,044,430
Bĕicài Zhèn北蔡镇Town177,783276,547
Cáolù Zhèn曹路镇Town66,010186,012
Cháoyáng Nóngchăng朝阳农场Township-like Area...862
Chuānshāxīn Zhèn [incl. Liùzào Zhèn]川沙新镇Town254,405420,045
Dàtuán Zhèn大团镇Town65,39471,162
Dōnghăi Nóngchăng东海农场Township-like Area...508
Dōngmínglù Jiēdào东明路街道Urban Subdistrict56,462121,449
Gāodōng Zhèn高东镇Town50,611110,552
Gāoqiáo Zhèn高桥镇Town116,630184,486
Gāoxíng Zhèn高行镇Town69,182137,625
Hángtóu Zhèn航头镇Town60,656110,060
Héqìng Zhèn合庆镇Town73,371132,038
Huāmù Jiēdào花木街道Urban Subdistrict101,575221,327
Hùdōng Xīncūn Jiēdào沪东新村街道Urban Subdistrict68,714112,031
Huìnán Zhèn惠南镇Town117,002213,845
Jīnqiáo Jīngjì Jìshù Kāifāqū [Jinqiao Economic and Technological Development Zone]金桥经济技术开发区Township-like Area...5,514
Jīnqiáo Zhèn金桥镇Town70,79681,537
Jīnyáng Xīncūn Jiēdào金杨新村街道Urban Subdistrict171,885206,017
Kāngqiáo Zhèn康桥镇Town62,887174,672
Lăogăng Zhèn老港镇Town29,25537,408
Lúcháogăng Nóngchăng芦潮港农场Township-like Area...688
Lùjiāzuĭ Jiēdào陆家嘴街道Urban Subdistrict120,121112,507
Nánhuì Xīnchéng Zhèn [Nanhui New City; incl. Shēngăng Jiēdào, Lúcháogăng Zhèn]南汇新城镇Town...47,381
Nánmă Tóulù Jiēdào南码头路街道Urban Subdistrict75,571107,130
Níchéng Zhèn泥城镇Town51,32762,519
Pŭxīnglù Jiēdào浦兴路街道Urban Subdistrict77,417177,468
Sānlín Zhèn三林镇Town143,742360,516
Shànggāng Xīncūn Jiēdào上钢新村街道Urban Subdistrict126,423104,932
Shànghăi Wàigāoqiáo Băoshuìqū [Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone]上海外高桥保税区Township-like Area...1,349
Shūyuàn Zhèn书院镇Town48,70159,323
Tángqiáo Jiēdào塘桥街道Urban Subdistrict68,75776,916
Táng Zhèn唐镇Town53,617129,267
Wànxiáng Zhèn万祥镇Town21,13724,346
Wéifāng Xīncūn Jiēdào潍坊新村街道Urban Subdistrict123,398100,548
Xīnchăng Zhèn新场镇Town56,04884,183
Xuānqiáo Zhèn宣桥镇Town42,36059,567
Yángjīng Jiēdào洋泾街道Urban Subdistrict137,111146,237
Zhāngjiāng Gāokējì Yuánqū [Zhangjiang Hi-Tech Park]张江高科技园区Township-like Area...23,617
Zhāngjiāng Zhèn张江镇Town90,508165,297
Zhōujiādù Jiēdào周家渡街道Urban Subdistrict141,311144,668
Zhōupŭ Zhèn周浦镇Town81,209147,329
Zhùqiáo Zhèn祝桥镇Town81,636104,945
Pŭtuó Qū普陀区District1,051,6721,288,881
Cáoyáng Xīncūn Jiēdào曹杨新村街道Urban Subdistrict97,26498,267
Chángfēng Xīncūn Jiēdào长风新村街道Urban Subdistrict120,675120,920
Chángshòulù Jiēdào长寿路街道Urban Subdistrict101,646128,647
Chángzhēng Zhèn [incl. Wànlǐ Jiēdào]长征镇Town124,315229,925
Gānquánlù Jiēdào甘泉路街道Urban Subdistrict122,162112,498
Shíquánlù Jiēdào石泉路街道Urban Subdistrict119,296120,217
Táopŭ Zhèn桃浦镇Town133,419194,825
Yíchuānlù Jiēdào宜川路街道Urban Subdistrict99,765111,185
Zhēnrú Zhèn Jiēdào真如镇街道Urban Subdistrict133,130172,397
Qīngpŭ Qū青浦区District595,8631,081,022
Báihè Zhèn白鹤镇Town56,00792,288
Chónggù Zhèn重固镇Town23,83839,756
Huáxīn Zhèn华新镇Town55,895153,203
Jīnzé Zhèn金泽镇Town66,47567,735
Liàntáng Zhèn练塘镇Town56,71468,485
Xiānghuāqiáo Jiēdào香花桥街道Urban Subdistrict...106,830
Xiàyáng Jiēdào夏阳街道Urban Subdistrict...137,321
Xújīng Zhèn徐泾镇Town49,816127,936
Yíngpŭ Jiēdào盈浦街道Urban Subdistrict...118,708
Zhàoxiàng Zhèn赵巷镇Town43,59174,409
Zhūjiājiăo Zhèn朱家角镇Town67,82194,351
Sōngjiāng Qū松江区District641,1561,582,398
Chēdūn Zhèn车墩镇Town...167,687
Dòngjīng Zhèn洞泾镇Town23,74957,861
Fāngsōng Jiēdào [incl. Guǎngfùlín Jiēdào]方松街道Urban Subdistrict...161,438
Jiŭtíng Zhèn [incl. Jiǔlǐtíng Jiēdào]九亭镇Town...253,110
Măogăng Zhèn泖港镇Town37,99441,626
Shéshān Zhèn佘山镇Town33,74075,507
Shíhúdàng Zhèn石湖荡镇Town29,08344,011
Sìjīng Zhèn泗泾镇Town...94,279
Sōngjiāng Gōngyèqū [Songjiang Industrial Zone]松江工业区Township-like Area...60,797
Xiăokūnshān Zhèn小昆山镇Town35,15951,606
Xīnbāng Zhèn新浜镇Town27,16933,627
Xīnqiáo Zhèn新桥镇Town...155,856
Yèxiè Zhèn叶榭镇Town73,78280,104
Yŏngfēng Jiēdào永丰街道Urban Subdistrict...93,330
Yuèyáng Jiēdào岳阳街道Urban Subdistrict...112,671
Zhōngshān Jiēdào中山街道Urban Subdistrict...98,888
Xúhuì Qū徐汇区District1,064,6451,085,130
Cáohéjīng Jiēdào漕河泾街道Urban Subdistrict98,18997,917
Cáohéjīng Xīnxīng Jìshù Kāifāqū漕河泾新兴技术开发区Township-like Area...2,244
Chángqiáo Jiēdào长桥街道Urban Subdistrict119,946118,872
Fēnglínlù Jiēdào枫林路街道Urban Subdistrict112,491112,400
Hóngméilù Jiēdào虹梅路街道Urban Subdistrict40,34434,877
Huájīng Zhèn华泾镇Town40,46267,415
Húnánlù Jiēdào湖南路街道Urban Subdistrict...36,281
Kāngjiàn Xīncūn Jiēdào康健新村街道Urban Subdistrict60,473100,444
Língyúnlù Jiēdào凌云路街道Urban Subdistrict96,534108,582
Lónghuá Jiēdào龙华街道Urban Subdistrict88,94185,769
Tiánlín Jiēdào田林街道Urban Subdistrict102,66197,171
Tiānpínglù Jiēdào天平路街道Urban Subdistrict78,90360,533
Xiétŭlù Jiēdào斜土路街道Urban Subdistrict77,02769,710
Xújiāhuì Jiēdào徐家汇街道Urban Subdistrict97,26392,915
Yángpŭ Qū杨浦区District1,243,7571,313,222
Chángbái Xīncūn Jiēdào长白新村街道Urban Subdistrict...70,195
Dàqiáo Jiēdào大桥街道Urban Subdistrict114,762124,954
Dìnghăilù Jiēdào定海路街道Urban Subdistrict91,853100,480
Jiāngpŭlù Jiēdào江浦路街道Urban Subdistrict86,69995,382
Kòngjiānglù Jiēdào控江路街道Urban Subdistrict98,373105,613
Píngliánglù Jiēdào平凉路街道Urban Subdistrict103,48885,870
Sìpínglù Jiēdào四平路街道Urban Subdistrict104,60792,505
Wŭjiăochăng Jiēdào五角场街道Urban Subdistrict142,639149,090
Wŭjiăochăng Zhèn五角场镇Town108,146178,994
Xīnjiāng Wānchéng Jiēdào新江湾城街道Urban Subdistrict...27,251
Yánjí Xīncūn Jiēdào延吉新村街道Urban Subdistrict98,79790,334
Yīnxíng Jiēdào殷行街道Urban Subdistrict191,625192,554
Shànghăi Shì上海市Province-level City16,407,73423,019,196

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Townships, districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available). Area figures are computed by using geospatial data.