Home
Show Map

China: Qŭjìng Shì / 曲靖市

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Qŭjìng Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Fùyuán Xiàn富源县County722,640
Huìzé Xiàn会泽县County908,292
Lùliáng Xiàn陆良县County622,397
Luópíng Xiàn罗平县County549,680
Mălóng Qū [← Mălóng Xiàn]马龙区District184,989
Qílín Qū麒麟区District740,747
Shīzōng Xiàn师宗县County392,361
Xuānwēi Shì宣威市County-level City1,302,891
Zhānyì Qū沾益区District431,058
Qŭjìng Shì曲靖市Prefecture-level City5,855,055

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Qŭjìng Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ādū Xiāng阿都乡Rural TownshipXuānwēi Shì29,730
Āgăng Zhèn阿岗镇TownLuópíng Xiàn70,288
Báishíjiāng Jiēdào白石江街道办事处Urban SubdistrictQílín Qū91,952
Báishuĭ Zhèn白水镇TownZhānyì Qū38,740
Bănqiáo Jiēdào板桥街道办事处Urban SubdistrictXuānwēi Shì63,947
Bănqiáo Zhèn板桥镇TownLùliáng Xiàn86,975
Bănqiáo Zhèn板桥镇TownLuópíng Xiàn43,825
Băoshān Zhèn宝山镇TownXuānwēi Shì55,388
Bōlè Xiāng播乐乡Rural TownshipZhānyì Qū36,268
Căiyún Zhèn彩云镇TownShīzōng Xiàn39,191
Chángdĭ Xiāng长底乡Rural TownshipLuópíng Xiàn13,164
Cíyíng Zhèn茨营镇TownQílín Qū29,060
Dàhăi Xiāng大海乡Rural TownshipHuìzé Xiàn24,106
Dàhé Zhèn大河镇TownFùyuán Xiàn77,198
Dàibŭ Zhèn待补镇TownHuìzé Xiàn40,779
Dàjĭng Zhèn大井镇TownHuìzé Xiàn38,243
Dàmògŭ Zhèn大莫古镇TownLùliáng Xiàn45,807
Dānfèng Jiēdào丹凤街道办事处Urban SubdistrictShīzōng Xiàn118,696
Dàpō Xiāng大坡乡Rural TownshipZhānyì Qū46,737
Dàqiáo Xiāng大桥乡Rural TownshipHuìzé Xiàn30,816
Dàshuĭjĭng Xiāng大水井乡Rural TownshipLuópíng Xiàn21,606
Dàzhuāng Xiāng大庄乡Rural TownshipMălóng Qū12,043
Délù Xiāng得禄乡Rural TownshipXuānwēi Shì32,828
Dézé Xiāng德泽乡Rural TownshipZhānyì Qū17,529
Dōngshān Zhèn东山镇TownQílín Qū81,489
Dōngshān Zhèn东山镇TownXuānwēi Shì47,987
Fānghuá Zhèn芳华镇TownLùliáng Xiàn35,483
Fùcūn Zhèn富村镇TownFùyuán Xiàn88,230
Fùlè Zhèn富乐镇TownLuópíng Xiàn42,001
Gāoliáng Xiāng高良乡Rural TownshipShīzōng Xiàn27,119
Géyí Zhèn格宜镇TownXuānwēi Shì48,124
Gŭgăn Xiāng古敢乡Rural TownshipFùyuán Xiàn11,619
Hăidài Zhèn海岱镇TownXuānwēi Shì53,861
Hóngqiáo Jiēdào虹桥街道办事处Urban SubdistrictXuānwēi Shì15,999
Hòusuŏ Zhèn后所镇TownFùyuán Xiàn68,322
Huángníhé Zhèn黄泥河镇TownFùyuán Xiàn56,551
Huŏhóng Xiāng火红乡Rural TownshipHuìzé Xiàn32,223
Huóshuĭ Xiāng活水乡Rural TownshipLùliáng Xiàn21,867
Jiàchē Xiāng驾车乡Rural TownshipHuìzé Xiàn22,373
Jiànníng Jiēdào建宁街道办事处Urban SubdistrictQílín Qū80,925
Jīnzhōng Jiēdào金钟街道办事处Urban SubdistrictHuìzé Xiàn154,328
Jiŭlóng Jiēdào九龙街道办事处Urban SubdistrictLuópíng Xiàn75,615
Jiùwūjī Xiāng旧屋基乡Rural TownshipLuópíng Xiàn10,530
Jiùxiàn Jiēdào旧县街道办事处Urban SubdistrictMălóng Qū26,219
Kuàngshān Zhèn矿山镇TownHuìzé Xiàn23,559
Kuíshān Zhèn葵山镇TownShīzōng Xiàn36,632
Láibīn Jiēdào来宾街道办事处Urban SubdistrictXuānwēi Shì69,055
Lăochăng Xiāng老厂乡Rural TownshipLuópíng Xiàn33,885
Lăochăng Xiāng老厂乡Rural TownshipHuìzé Xiàn19,925
Lăochăng Zhèn老厂镇TownFùyuán Xiàn48,533
Lèfēng Xiāng乐丰乡Rural TownshipXuānwēi Shì47,421
Lèyè Zhèn乐业镇TownHuìzé Xiàn70,209
Liáokuò Jiēdào寥廓街道办事处Urban SubdistrictQílín Qū102,639
Língjiăo Xiāng菱角乡Rural TownshipZhānyì Qū48,694
Lóngchăng Zhèn龙场镇TownXuānwēi Shì50,996
Lónghăi Xiāng龙海乡Rural TownshipLùliáng Xiàn25,014
Lóngqìng Xiāng龙庆乡Rural TownshipShīzōng Xiàn37,165
Lóngtán Zhèn龙潭镇TownXuānwēi Shì51,721
Lŭbùgé Xiāng鲁布革乡Rural TownshipLuópíng Xiàn17,609
Lùliánghuáqiáo (Zhèn) Guănlĭqū陆良华侨管理区(镇)Township-like AreaLùliáng Xiàn3,193
Lŭnà Xiāng鲁纳乡Rural TownshipHuìzé Xiàn18,065
Luòshuĭ Zhèn落水镇TownXuānwēi Shì36,910
Luóxióng Jiēdào罗雄街道办事处Urban SubdistrictLuópíng Xiàn136,431
Măguòhé Zhèn马过河镇TownMălóng Qū12,967
Măjiē Zhèn马街镇TownLùliáng Xiàn100,428
Măjiē Zhèn马街镇TownLuópíng Xiàn56,894
Mălù Xiāng马路乡Rural TownshipHuìzé Xiàn26,128
Mămíng Xiāng马鸣乡Rural TownshipMălóng Qū12,169
Mòhóng Zhèn墨红镇TownFùyuán Xiàn58,840
Nàgū Zhèn娜姑镇TownHuìzé Xiàn61,124
Nánníng Jiēdào南宁街道办事处Urban SubdistrictQílín Qū90,975
Nàzhāng Zhèn纳章镇TownMălóng Qū12,868
Pánjiāng Zhèn盘江镇TownZhānyì Qū76,483
Pŭlì Xiāng普立乡Rural TownshipXuānwēi Shì29,092
Rèshuĭ Zhèn热水镇TownXuānwēi Shì76,135
Sānbăo Jiēdào三宝街道办事处Urban SubdistrictQílín Qū59,301
Sānchàhé Zhèn三岔河镇TownLùliáng Xiàn107,623
Shàngcūn Xiāng上村乡Rural TownshipHuìzé Xiàn33,721
Shíbāliánshān Zhèn十八连山镇TownFùyuán Xiàn68,522
Shuānghé Xiāng双河乡Rural TownshipXuānwēi Shì27,042
Shuānglóng Jiēdào双龙街道办事处Urban SubdistrictXuānwēi Shì69,853
Tăngtáng Zhèn倘塘镇TownXuānwēi Shì79,641
Tiánbà Xiāng田坝乡Rural TownshipHuìzé Xiàn31,148
Tiánbà Zhèn田坝镇TownXuānwēi Shì63,139
Tōngquán Jiēdào通泉街道办事处Urban SubdistrictMălóng Qū55,268
Wángjiāzhuāng Jiēdào王家庄街道办事处Urban SubdistrictMălóng Qū28,662
Wănshuĭ Jiēdào宛水街道办事处Urban SubdistrictXuānwēi Shì80,106
Wénxīng Xiāng文兴乡Rural TownshipXuānwēi Shì48,949
Wùdé Zhèn务德镇TownXuānwēi Shì40,155
Wŭlóng Xiāng五龙乡Rural TownshipShīzōng Xiàn30,249
Wŭxīng Xiāng五星乡Rural TownshipHuìzé Xiàn29,498
Xiăobăihù Zhèn小百户镇TownLùliáng Xiàn39,139
Xīchéng Jiēdào西城街道办事处Urban SubdistrictQílín Qū47,177
Xīníng Jiēdào西宁街道办事处Urban SubdistrictXuānwēi Shì57,452
Xīnjiē Xiāng新街乡Rural TownshipHuìzé Xiàn26,948
Xióngbì Zhèn雄壁镇TownShīzōng Xiàn54,312
Xīpíng Jiēdào西平街道办事处Urban SubdistrictZhānyì Qū124,670
Xīzé Xiāng西泽乡Rural TownshipXuānwēi Shì35,524
Yánfāng Xiāng炎方乡Rural TownshipZhānyì Qū41,937
Yángchăng Zhèn羊场镇TownXuānwēi Shì53,588
Yángliŭ Zhèn杨柳镇TownXuānwēi Shì38,248
Yánjiāng Xiāng沿江乡Rural TownshipQílín Qū40,209
Yĭchē Zhèn迤车镇TownHuìzé Xiàn81,784
Yíngshàng Zhèn营上镇TownFùyuán Xiàn73,541
Yuèwàng Xiāng月望乡Rural TownshipMălóng Qū24,793
Yuèzhōu Zhèn越州镇TownQílín Qū71,451
Yŭlù Xiāng雨碌乡Rural TownshipHuìzé Xiàn34,478
Zhàokuā Zhèn召夸镇TownLùliáng Xiàn31,347
Zhĕhăi Zhèn者海镇TownHuìzé Xiàn92,108
Zhĭchăng Xiāng纸厂乡Rural TownshipHuìzé Xiàn16,729
Zhōng'ān Jiēdào中安街道办事处Urban SubdistrictFùyuán Xiàn125,701
Zhōngshān Xiāng钟山乡Rural TownshipLuópíng Xiàn27,832
Zhōngshū Jiēdào中枢街道办事处Urban SubdistrictLùliáng Xiàn125,521
Zhūjiē Xiāng珠街乡Rural TownshipQílín Qū45,569
Zhújī Zhèn竹基镇TownShīzōng Xiàn48,997
Zhúyuán Zhèn竹园镇TownFùyuán Xiàn45,583

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).