Home
Show Map

China: Qiánnán Bùyīzú Miáozú Zìzhìzhōu / 黔南布依族苗族自治州

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Qiánnán Bùyīzú Miáozú Zìzhìzhōu (Buyei and Miao autonomous prefecture).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Chángshùn Xiàn长顺县County191,129
Dúshān Xiàn独山县County265,212
Dūyún Shì都匀市County-level City443,721
Fúquán Shì福泉市County-level City283,904
Guìdìng Xiàn贵定县County231,118
Huìshuĭ Xiàn惠水县County342,647
Lìbō Xiàn荔波县County144,865
Lónglĭ Xiàn龙里县County180,865
Luódiàn Xiàn罗甸县County257,236
Píngtáng Xiàn平塘县County228,560
Sāndū Shuĭzú Zìzhìxiàn三都水族自治县Autonomous County283,139
Wèng'ān Xiàn瓮安县County380,318
Qiánnán Bùyīzú Miáozú Zìzhìzhōu黔南布依族苗族自治州Buyei and Miao Autonomous Prefecture3,232,714

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Qiánnán Bùyīzú Miáozú Zìzhìzhōu.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Bàgù Zhèn坝固镇TownDūyún Shì16,025
Băibăng Xiāng摆榜乡Rural TownshipHuìshuĭ Xiàn7,383
Băijīn Zhèn摆金镇TownHuìshuĭ Xiàn19,640
Báilóng Xiāng白龙乡Rural TownshipPíngtáng Xiàn8,743
Băimáng Xiāng摆忙乡Rural TownshipDūyún Shì6,460
Băirú Zhèn摆茹镇TownPíngtáng Xiàn11,047
Báishā Xiāng白沙乡Rural TownshipWèng'ān Xiàn10,479
Băishĕng Xiāng摆省乡Rural TownshipLónglĭ Xiàn9,345
Băisuŏ Zhèn摆所镇TownChángshùn Xiàn9,548
Băitáng Xiāng摆塘乡Rural TownshipChángshùn Xiàn6,746
Báiyúnshān Zhèn白云山镇TownChángshùn Xiàn16,330
Bājiāng Xiāng巴江乡Rural TownshipLónglĭ Xiàn6,434
Bàjiē Xiāng坝街乡Rural TownshipSāndū Shuĭzú Zìzhìxiàn9,892
Băngēng Xiāng板庚乡Rural TownshipLuódiàn Xiàn10,400
Bānrén Xiāng班仁乡Rural TownshipLuódiàn Xiàn3,624
Bàoguăn Xiāng抱管乡Rural TownshipGuìdìng Xiàn5,368
Bāzŏng Xiāng八总乡Rural TownshipLuódiàn Xiàn5,772
Bĕnzhài Shuĭzú Xiāng本寨水族乡Rural TownshipDúshān Xiàn18,032
Biānyáng Zhèn边阳镇TownLuódiàn Xiàn18,560
Bōyáo Xiāng播尧乡Rural TownshipLìbō Xiàn14,916
Căotáng Zhèn草塘镇TownWèng'ān Xiàn31,283
Căoyuán Xiāng草原乡Rural TownshipLónglĭ Xiàn11,039
Chàhé Xiāng岔河乡Rural TownshipFúquán Shì3,232
Cháng'ān Xiāng长安乡Rural TownshipHuìshuĭ Xiàn5,602
Chāngmíng Zhèn昌明镇TownGuìdìng Xiàn16,139
Chángtián Xiāng长田乡Rural TownshipHuìshuĭ Xiàn9,638
Chángzhài Zhèn长寨镇TownChángshùn Xiàn31,148
Cháoyáng Zhèn朝阳镇TownLìbō Xiàn9,333
Chéngguān Zhèn城关镇TownGuìdìng Xiàn58,779
Chéngguān Zhèn城关镇TownDúshān Xiàn56,683
Chéngxiāng Zhèn城厢镇TownFúquán Shì14,909
Dàbà Xiāng大坝乡Rural TownshipHuìshuĭ Xiàn7,381
Dàhé Zhèn大河镇TownSāndū Shuĭzú Zìzhìxiàn10,401
Dàihuà Zhèn代化镇TownChángshùn Xiàn10,093
Dàlóng Xiāng大龙乡Rural TownshipHuìshuĭ Xiàn11,613
Dàopíng Zhèn道坪镇TownFúquán Shì19,781
Dàpíng Zhèn大坪镇TownDūyún Shì21,337
Dàtáng Zhèn大塘镇TownPíngtáng Xiàn12,346
Dàtíng Xiāng大亭乡Rural TownshipLuódiàn Xiàn7,284
Dăyáng Xiāng打羊乡Rural TownshipDúshān Xiàn9,817
Dăyĭn Xiāng打引乡Rural TownshipHuìshuĭ Xiàn6,033
Dăyú Xiāng打鱼乡Rural TownshipSāndū Shuĭzú Zìzhìxiàn10,231
Déxīn Zhèn德新镇TownGuìdìng Xiàn10,217
Dĭjì Xiāng抵季乡Rural TownshipHuìshuĭ Xiàn14,081
Dĭmá Xiāng抵麻乡Rural TownshipHuìshuĭ Xiàn7,028
Dìngdōng Xiāng定东乡Rural TownshipGuìdìng Xiàn5,017
Dìngnán Xiāng定南乡Rural TownshipGuìdìng Xiàn10,713
Dìsōng Zhèn地松镇TownFúquán Shì10,349
Dŏngdāng Xiāng董当乡Rural TownshipLuódiàn Xiàn10,687
Dŏngjià Xiāng董架乡Rural TownshipLuódiàn Xiàn6,255
Dŏnglĭng Xiāng董岭乡Rural TownshipDúshān Xiàn6,349
Dòngtáng Xiāng洞塘乡Rural TownshipLìbō Xiàn6,359
Dŏngwáng Xiāng董王乡Rural TownshipLuódiàn Xiàn7,277
Dòudĭ Xiāng斗底乡Rural TownshipHuìshuĭ Xiàn4,218
Duànshān Zhèn断杉镇TownHuìshuĭ Xiàn17,122
Dūjiāng Zhèn都江镇TownSāndū Shuĭzú Zìzhìxiàn14,553
Dūliù Xiāng都六乡Rural TownshipGuìdìng Xiàn7,992
Dūncāo Xiāng敦操乡Rural TownshipChángshùn Xiàn5,288
Fāngcūn Xiāng方村乡Rural TownshipLìbō Xiàn6,711
Fènghé Shuĭzú Xiāng奉合水族乡Rural TownshipDūyún Shì5,838
Fēnglè Zhèn丰乐镇TownSāndū Shuĭzú Zìzhìxiàn17,972
Fèngshān Zhèn凤山镇TownFúquán Shì17,182
Fèngtíng Xiāng凤亭乡Rural TownshipLuódiàn Xiàn6,233
Féngtíng Zhèn逢亭镇TownLuódiàn Xiàn12,806
Găngdù Xiāng岗度乡Rural TownshipHuìshuĭ Xiàn9,241
Gāntáng Zhèn甘塘镇TownDūyún Shì21,271
Gānzhài Xiāng甘寨乡Rural TownshipPíngtáng Xiàn6,396
Gāopíng Zhèn高坪镇TownFúquán Shì11,705
Gāoshí Xiāng高石乡Rural TownshipFúquán Shì11,699
Gāoshuĭ Xiāng高水乡Rural TownshipWèng'ān Xiàn12,124
Gāozhèn Zhèn高镇镇TownHuìshuĭ Xiàn25,975
Gŏnggù Xiāng巩固乡Rural TownshipGuìdìng Xiàn7,967
Gōutíng Xiāng沟亭乡Rural TownshipLuódiàn Xiàn4,941
Guănghuì广惠办事处Urban SubdistrictDūyún Shì45,713
Guăngshùncháyèguŏshùchăng 广顺茶叶果树场Township-like AreaChángshùn Xiàn2,597
Guăngshùn Zhèn广顺镇TownChángshùn Xiàn20,993
Gŭdòng Xiāng谷硐乡Rural TownshipPíngtáng Xiàn5,420
Gŭjiăo Zhèn谷脚镇TownLónglĭ Xiàn15,677
Gŭlóng Xiāng谷龙乡Rural TownshipLónglĭ Xiàn9,753
Gŭwāng Xiāng谷汪乡Rural TownshipFúquán Shì7,643
Gŭyáng Zhèn鼓扬镇TownChángshùn Xiàn14,551
Hăohuāhóng Xiāng好花红乡Rural TownshipHuìshuĭ Xiàn16,833
Héjiāng Zhèn合江镇TownSāndū Shuĭzú Zìzhìxiàn14,520
Héngfēng Xiāng恒丰乡Rural TownshipSāndū Shuĭzú Zìzhìxiàn7,172
Hépíng Zhèn和平镇TownHuìshuĭ Xiàn63,353
Héyáng Xiāng河阳乡Rural TownshipDūyún Shì13,152
Hóngshuĭhé Zhèn红水河镇TownLuódiàn Xiàn3,811
Hóuchăngbăo Xiāng猴场堡乡Rural TownshipGuìdìng Xiàn5,292
Huánghòu Xiāng黄后乡Rural TownshipDúshān Xiàn7,827
Huángsī Zhèn黄丝镇TownFúquán Shì13,884
Jiădìng Shuĭzú Xiāng甲定水族乡Rural TownshipDúshān Xiàn1,930
Jiăliáng Zhèn甲良镇TownLìbō Xiàn16,133
Jiăliè Xiāng甲烈乡Rural TownshipHuìshuĭ Xiàn6,897
Jiălĭ Zhèn甲里镇TownDúshān Xiàn8,407
Jiāngzhōu Zhèn江洲镇TownDūyún Shì8,513
Jiànzhōng Zhèn建中镇TownWèng'ān Xiàn9,823
Jiāolí Xiāng交梨乡Rural TownshipSāndū Shuĭzú Zìzhìxiàn16,147
Jiāomá Xiāng交麻乡Rural TownshipChángshùn Xiàn3,302
Jiàōu Xiāng驾欧乡Rural TownshipLìbō Xiàn6,331
Jiāoyàn Xiāng交砚乡Rural TownshipLuódiàn Xiàn6,682
Jiăróng Xiāng甲戎乡Rural TownshipHuìshuĭ Xiàn10,283
Jiāróng Zhèn佳荣镇TownLìbō Xiàn11,813
Jīchăng Shuĭzú Xiāng基场水族乡Rural TownshipDūyún Shì8,731
Jīcháng Zhèn基长镇TownDúshān Xiàn28,195
Jīnshān金山办事处Urban SubdistrictFúquán Shì50,670
Jiŭqiān Zhèn九阡镇TownSāndū Shuĭzú Zìzhìxiàn18,455
Jiùzhì Zhèn旧治镇TownGuìdìng Xiàn11,182
Kăikŏu Zhèn凯口镇TownDūyún Shì9,078
Kăizuŏ Xiāng凯佐乡Rural TownshipChángshùn Xiàn6,712
Kăluó Xiāng卡罗乡Rural TownshipPíngtáng Xiàn5,992
Kăpú Máonánzú Xiāng卡蒲毛南族乡Rural TownshipPíngtáng Xiàn10,026
Kèdù Zhèn克度镇TownPíngtáng Xiàn17,195
Lālăn Xiāng拉揽乡Rural TownshipSāndū Shuĭzú Zìzhìxiàn3,699
Lánguān Xiāng岚关乡Rural TownshipWèng'ān Xiàn10,801
Lāocūn Xiāng捞村乡Rural TownshipLìbō Xiàn2,965
Lăofénzuĭ Xiāng老坟嘴乡Rural TownshipWèng'ān Xiàn7,521
Liángmŭ Xiāng良亩乡Rural TownshipDūyún Shì10,053
Lìhuà Zhèn立化镇TownLìbō Xiàn5,012
Lìmù Xiāng栗木乡Rural TownshipLuódiàn Xiàn13,457
Líshān Xiāng藜山乡Rural TownshipFúquán Shì10,056
Lóngchāng Zhèn龙昌镇TownFúquán Shì20,854
Lóngpíng Zhèn龙坪镇TownLuódiàn Xiàn49,646
Lóngshān Zhèn龙山镇TownLónglĭ Xiàn51,110
Lóngtáng Xiāng龙塘乡Rural TownshipWèng'ān Xiàn7,364
Luòbāng Zhèn洛邦镇TownDūyún Shì12,248
Luòbĕihé Xiāng落北河乡Rural TownshipGuìdìng Xiàn9,716
Luókŭn Zhèn罗悃镇TownLuódiàn Xiàn9,767
Luómù Xiāng罗暮乡Rural TownshipLuódiàn Xiàn6,087
Luóshā Xiāng罗沙乡Rural TownshipLuódiàn Xiàn10,475
Luósū Xiāng罗苏乡Rural TownshipLuódiàn Xiàn5,049
Luótuŏ Xiāng罗妥乡Rural TownshipLuódiàn Xiàn4,205
Lùpíng Zhèn陆坪镇TownFúquán Shì14,248
Lúshān Zhèn芦山镇TownHuìshuĭ Xiàn15,065
Măchănghé Xiāng马场河乡Rural TownshipGuìdìng Xiàn6,010
Măchăngpíng马场坪办事处Urban SubdistrictFúquán Shì28,910
Mălù Xiāng马路乡Rural TownshipChángshùn Xiàn10,010
Màojĭng Zhèn茂井镇TownLuódiàn Xiàn8,925
Màolán Zhèn茂兰镇TownLìbō Xiàn8,252
Máwàn Zhèn麻万镇TownDúshān Xiàn25,324
Máwĕi Zhèn麻尾镇TownDúshān Xiàn17,781
Mázhī Xiāng麻芝乡Rural TownshipLónglĭ Xiàn5,878
Miáo'èrhé Xiāng苗二河乡Rural TownshipPíngtáng Xiàn7,407
Mòchōng Zhèn墨冲镇TownDūyún Shì15,744
Mòyáng Zhèn沫阳镇TownLuódiàn Xiàn12,732
Mùhuà Xiāng睦化乡Rural TownshipChángshùn Xiàn6,553
Mùlăopíng Xiāng木老坪乡Rural TownshipWèng'ān Xiàn9,921
Mùyĭncáo Xiāng木引槽乡Rural TownshipWèng'ān Xiàn6,731
Mùyĭn Xiāng木引乡Rural TownshipLuódiàn Xiàn14,893
Năpăng Xiāng哪嗙乡Rural TownshipLónglĭ Xiàn9,135
Nàpíng Xiāng纳坪乡Rural TownshipLuódiàn Xiàn3,045
Níngwàng Xiāng宁旺乡Rural TownshipHuìshuĭ Xiàn7,351
Niúchăngbà Xiāng牛场坝乡Rural TownshipWèng'ān Xiàn5,661
Niúchăng Zhèn牛场镇TownFúquán Shì33,126
Pánjiāng Zhèn盘江镇TownGuìdìng Xiàn11,460
Píngdìngyíng Zhèn平定营镇TownWèng'ān Xiàn21,671
Pínghú Zhèn平湖镇TownPíngtáng Xiàn33,318
Pínglàng Zhèn平浪镇TownDūyún Shì8,605
Píngyán Xiāng平岩乡Rural TownshipLuódiàn Xiàn5,575
Pŭ'ān Zhèn普安镇TownSāndū Shuĭzú Zìzhìxiàn15,915
Sāndòng Xiāng三洞乡Rural TownshipSāndū Shuĭzú Zìzhìxiàn18,197
Sāndū Zhèn三都镇TownHuìshuĭ Xiàn17,928
Sānhé Zhèn三合镇TownSāndū Shuĭzú Zìzhìxiàn39,204
Sānyuán Zhèn三元镇TownLónglĭ Xiàn6,109
Shābāobăo沙包堡办事处Urban SubdistrictDūyún Shì60,065
Shàngsī Zhèn上司镇TownDúshān Xiàn18,275
Shāzhài Xiāng沙寨乡Rural TownshipDūyún Shì12,013
Shílóng Xiāng石龙乡Rural TownshipDūyún Shì6,473
Shŭchăng Xiāng鼠场乡Rural TownshipPíngtáng Xiàn10,168
Shuĭchăng Xiāng水场乡Rural TownshipLónglĭ Xiàn5,641
Shuĭlì Xiāng水利乡Rural TownshipLìbō Xiàn4,873
Shuĭlóng Xiāng水龙乡Rural TownshipSāndū Shuĭzú Zìzhìxiàn14,783
Shuĭyán Xiāng水岩乡Rural TownshipDúshān Xiàn7,043
Shuĭyáo Xiāng水尧乡Rural TownshipLìbō Xiàn6,200
Sìzhài Zhèn四寨镇TownPíngtáng Xiàn8,417
Sōngpíng Xiāng松坪乡Rural TownshipWèng'ān Xiàn17,885
Tàiyáng Xiāng太阳乡Rural TownshipHuìshuĭ Xiàn10,770
Tángbiān Zhèn塘边镇TownPíngtáng Xiàn19,335
Tángzhōu Xiāng塘州乡Rural TownshipSāndū Shuĭzú Zìzhìxiàn17,651
Tiānwén Zhèn天文镇TownWèng'ān Xiàn13,511
Tiĕchăng Xiāng铁厂乡Rural TownshipGuìdìng Xiàn7,423
Tíngpái Zhèn廷牌镇TownSāndū Shuĭzú Zìzhìxiàn16,374
Tóngluó Xiāng铜锣乡Rural TownshipWèng'ān Xiàn12,651
Tōngzhōu Zhèn通州镇TownPíngtáng Xiàn21,848
Tùchăng Zhèn兔场镇TownDúshān Xiàn10,687
Wángsī Zhèn王司镇TownDūyún Shì18,177
Wángyòu Zhèn王佑镇TownHuìshuĭ Xiàn6,804
Wānzhài Xiāng湾寨乡Rural TownshipLónglĭ Xiàn7,313
Wēiyuăn Zhèn威远镇TownChángshùn Xiàn14,360
Wénfēng文峰办事处Urban SubdistrictDūyún Shì42,952
Wēng'áng Xiāng翁昂乡Rural TownshipLìbō Xiàn3,608
Wēngtái Shuĭzú Xiāng翁台水族乡Rural TownshipDúshān Xiàn2,191
Wūbù Xiāng巫不乡Rural TownshipSāndū Shuĭzú Zìzhìxiàn4,158
Xiānqiáo Xiāng仙桥乡Rural TownshipFúquán Shì9,006
Xiàntáng Xiāng羡塘乡Rural TownshipHuìshuĭ Xiàn15,369
Xiăohéshān Xiāng小河山乡Rural TownshipWèng'ān Xiàn5,296
Xiăowéizhài小围寨办事处Urban SubdistrictDūyún Shì49,786
Xiàsī Zhèn下司镇TownDúshān Xiàn15,288
Xīliáng Xiāng西凉乡Rural TownshipPíngtáng Xiàn8,894
Xĭmă Zhèn洗马镇TownLónglĭ Xiàn17,871
Xīnbā Zhèn新巴镇TownGuìdìng Xiàn8,289
Xīnglóng Xiāng兴隆乡Rural TownshipFúquán Shì6,650
Xĭngshī Zhèn醒狮镇TownLónglĭ Xiàn11,854
Xīnhuá新华办事处Urban SubdistrictDūyún Shì31,989
Xīnpū Xiāng新铺乡Rural TownshipGuìdìng Xiàn12,094
Xīntáng Xiāng新塘乡Rural TownshipPíngtáng Xiàn5,532
Xīnzhài Xiāng新寨乡Rural TownshipChángshùn Xiàn10,584
Yángchăng Zhèn羊场镇TownLónglĭ Xiàn13,706
Yángfèng Xiāng羊凤乡Rural TownshipDúshān Xiàn10,750
Yángfú Xiāng羊福乡Rural TownshipSāndū Shuĭzú Zìzhìxiàn5,795
Yánggŏng Xiāng扬拱乡Rural TownshipSāndū Shuĭzú Zìzhìxiàn4,497
Yánghé Shuĭzú Xiāng阳和水族乡Rural TownshipDūyún Shì9,441
Yángliŭjiē Zhèn杨柳街镇TownDūyún Shì10,057
Yánshān Zhèn沿山镇TownGuìdìng Xiàn14,844
Yánxià Xiāng岩下乡Rural TownshipGuìdìng Xiàn5,097
Yáobàng Xiāng尧棒乡Rural TownshipDúshān Xiàn8,021
Yáolù Xiāng瑶麓乡Rural TownshipLìbō Xiàn1,335
Yáoshàng Xiāng窑上乡Rural TownshipGuìdìng Xiàn3,007
Yáoshān Xiāng瑶山乡Rural TownshipLìbō Xiàn5,333
Yáosuō Xiāng尧梭乡Rural TownshipDúshān Xiàn12,612
Yāróng Xiāng鸭绒乡Rural TownshipHuìshuĭ Xiàn14,335
Yăshuĭ Zhèn雅水镇TownHuìshuĭ Xiàn12,704
Yázhōu Zhèn牙舟镇TownPíngtáng Xiàn14,330
Yíngpán Xiāng营盘乡Rural TownshipChángshùn Xiàn9,168
Yínzhăn Xiāng银盏乡Rural TownshipWèng'ān Xiàn11,413
Yŏnghé Zhèn永和镇TownWèng'ān Xiàn19,271
Yŏngkāng Xiāng永康乡Rural TownshipLìbō Xiàn4,521
Yōngyáng Zhèn雍阳镇TownWèng'ān Xiàn89,257
Yúhé Xiāng鱼河乡Rural TownshipWèng'ān Xiàn10,302
Yùhuá Xiāng玉华乡Rural TownshipWèng'ān Xiàn10,617
Yúngān Xiāng云干乡Rural TownshipLuódiàn Xiàn9,048
Yúnwù Zhèn云雾镇TownGuìdìng Xiàn14,512
Yùpíng Zhèn玉屏镇TownLìbō Xiàn31,170
Yùshān Zhèn玉山镇TownWèng'ān Xiàn17,706
Zhăngbù Xiāng掌布乡Rural TownshipPíngtáng Xiàn7,939
Zhĕmì Zhèn者密镇TownPíngtáng Xiàn14,207
Zhōngbà Xiāng中坝乡Rural TownshipChángshùn Xiàn9,128
Zhōnghé Zhèn中和镇TownSāndū Shuĭzú Zìzhìxiàn10,419
Zhŏnghuò Xiāng种获乡Rural TownshipChángshùn Xiàn4,018
Zhōngpíng Zhèn中坪镇TownWèng'ān Xiàn18,258
Zhōután Zhèn周覃镇TownSāndū Shuĭzú Zìzhìxiàn13,104
Zhūzàng Zhèn珠藏镇TownWèng'ān Xiàn20,772

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).