Home
Show Map

China: Ordos / 鄂尔多斯市

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Ordos (È'ĕrduōsī Shì) (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Dálātè Qí [Dalad]达拉特旗Banner322,101
Dōngshèng Qū东胜区District582,544
Ètuōkè Qí [Otog Banner]鄂托克旗Banner148,844
Ètuōkè Qiánqí [Otog Front Banner]鄂托克前旗Banner68,282
Hángjĭn Qí [Hanggin]杭锦旗Banner111,102
Kāngbāshí Qū [← Dōngshèng Qū]康巴什区District44,020
Wūshĕn Qí [Uxin]乌审旗Banner124,527
Yījīnhuòluò Qí [Ejin Horo]伊金霍洛旗Banner226,752
Zhŭngé'ĕr Qí [Jungar]准格尔旗Banner356,501
È'ĕrduōsī Shì [Ordos]鄂尔多斯市Prefecture-level City1,940,653

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Ordos (È'ĕrduōsī Shì).

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ā'ĕrbāsī SūmùXiāng阿尔巴斯苏木乡Rural TownshipÈtuōkè Qí7,174
Ālèténgxírè Zhèn阿勒腾席热镇TownYījīnhuòluò Qí85,777
Ángsù Zhèn昂素镇TownÈtuōkè Qiánqí6,728
Áolèzhàoqí Zhèn敖勒召其镇TownÈtuōkè Qiánqí36,142
Báiníjĭng Zhèn白泥井镇TownDálātè Qí23,100
Bālāgòng Zhèn巴拉贡镇TownHángjĭn Qí9,873
Bāyīnménkè Jiēdào巴音门克街道办事处Urban SubdistrictDōngshèng Qū51,582
Bó'ĕrjiānghăizi Zhèn泊尔江海子镇TownDōngshèng Qū8,787
Bù'ĕrtáohài SūmùXiāng布尔陶亥苏木乡Rural TownshipZhŭngé'ĕr Qí5,106
Chéngchuān Zhèn城川镇TownÈtuōkè Qiánqí14,070
Dàlù Zhèn大路镇TownZhŭngé'ĕr Qí4,167
Dúguìtèlā Zhèn独贵特拉镇TownHángjĭn Qí19,041
Ēngébèi Zhèn恩格贝镇TownDálātè Qí8,744
Fùxīng Jiēdào富兴街道办事处Urban SubdistrictDōngshèng Qū63,499
Gālŭtú Zhèn嘎鲁图镇TownWūshĕn Qí60,056
Gōngyuán Jiēdào公园街道办事处Urban SubdistrictDōngshèng Qū66,959
Hābāgéxī Jiēdào哈巴格希街道办事处Urban SubdistrictKāngbāshí Qū44,020
Hăntái Zhèn罕台镇TownDōngshèng Qū31,556
Hē'élún Jiēdào诃额伦街道办事处Urban SubdistrictDōngshèng Qū59,026
Hóngqìnghé Zhèn红庆河镇TownYījīnhuòluò Qí11,850
Hūhémùdú Zhèn呼和木独镇TownHángjĭn Qí5,164
Jiànshè Jiēdào建设街道办事处Urban SubdistrictDōngshèng Qū45,765
Jiāotōng Jiēdào交通街道办事处Urban SubdistrictDōngshèng Qū63,907
Jígésītài Zhèn吉格斯太镇TownDálātè Qí12,002
Jírìgālăngtú Zhèn吉日嘎朗图镇TownHángjĭn Qí9,543
Línyìn Jiēdào林荫街道办事处Urban SubdistrictDōngshèng Qū62,609
Lóngkŏu Zhèn龙口镇TownZhŭngé'ĕr Qí30,843
Mĕngxī Zhèn蒙西镇TownÈtuōkè Qí16,006
Mùkăinào'ĕr Zhèn木凯淖尔镇TownÈtuōkè Qí7,094
Nàlíntáohài Zhèn纳林陶亥镇TownYījīnhuòluò Qí31,582
Nàrìsōng Zhèn纳日松镇TownZhŭngé'ĕr Qí29,258
Nuănshuĭ Xiāng暖水乡Rural TownshipZhŭngé'ĕr Qí6,452
Qípánjĭng Zhèn棋盘井镇TownÈtuōkè Qí74,934
Shāgēdŭ Zhèn沙圪堵镇TownZhŭngé'ĕr Qí63,832
Shànghăimiào Zhèn上海庙镇TownÈtuōkè Qiánqí11,342
Shí'èrliánchéng Xiāng十二连城乡Rural TownshipZhŭngé'ĕr Qí13,969
Shùlínzhào Zhèn树林召镇TownDálātè Qí219,545
Sūbù'ĕrgā Zhèn苏布尔嘎镇TownYījīnhuòluò Qí7,413
Sūlìdé SūmùXiāng苏力德苏木乡Rural TownshipWūshĕn Qí9,302
Sūmĭtú SūmùXiāng苏米图苏木乡Rural TownshipÈtuōkè Qí4,381
Tiānjiāo Jiēdào天骄街道办事处Urban SubdistrictDōngshèng Qū41,870
Tóngchuān Zhèn铜川镇TownDōngshèng Qū42,964
Túkè Zhèn图克镇TownWūshĕn Qí14,849
Wáng'àizhào Zhèn王爱召镇TownDálātè Qí19,613
Wúdìnghé Zhèn无定河镇TownWūshĕn Qí20,077
Wūlánmùlún Zhèn乌兰木伦镇TownYījīnhuòluò Qí61,970
Wūlántáolègài Zhèn乌兰陶勒盖镇TownWūshĕn Qí9,737
Wūlán Zhèn乌兰镇TownÈtuōkè Qí39,255
Wūshĕnzhào Zhèn乌审召镇TownWūshĕn Qí10,506
Xīní Zhèn锡尼镇TownHángjĭn Qí59,225
Xuējiāwān Zhèn薛家湾镇TownZhŭngé'ĕr Qí183,905
Yīhéwūsù SūmùXiāng伊和乌素苏木乡Rural TownshipHángjĭn Qí8,256
Yījīnhuòluò Zhèn伊金霍洛镇TownYījīnhuòluò Qí10,471
Zhăndànzhào SūmùXiāng展旦召苏木乡Rural TownshipDálātè Qí18,063
Zhāojūn Zhèn昭君镇TownDálātè Qí15,702
Zhásàkè Zhèn札萨克镇TownYījīnhuòluò Qí17,689
Zhōnghéxī Zhèn中和西镇TownDálātè Qí5,332
Zhŭngé'ĕrzhào Zhèn准格尔召镇TownZhŭngé'ĕr Qí18,969

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).