Home
Show Map

China: Ngawa / 阿坝藏族羌族自治州

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Ngawa (Ābà Zàngzú Qiāngzú Zìzhìzhōu) (Tibetan and Qiang autonomous prefecture).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Ābà Xiàn [Ngawa]阿坝县County72,391
Hēishuĭ Xiàn黑水县County60,704
Hóngyuán Xiàn红原县County43,818
Jīnchuān Xiàn金川县County65,976
Jiŭzhàigōu Xiàn九寨沟县County81,394
Lĭ Xiàn理县County46,556
Mă'ĕrkāng Shì [Barkam]马尔康市County-level City58,437
Mào Xiàn茂县County104,829
Răngtáng Xiàn [Zamtang]壤塘县County39,173
Ruò'ĕrgài Xiàn [Zoigê]若尔盖县County74,619
Sōngpān Xiàn松潘县County72,309
Wènchuān Xiàn汶川县County100,771
Xiăojīn Xiàn小金县County77,731
Ābà Zàngzú Qiāngzú Zìzhìzhōu [Ngawa]阿坝藏族羌族自治州Tibetan and Qiang Autonomous Prefecture898,708

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Ngawa (Ābà Zàngzú Qiāngzú Zìzhìzhōu).

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ābà Zhèn阿坝镇TownĀbà Xiàn14,282
Ākēlĭ Xiāng阿科里乡Rural TownshipJīnchuān Xiàn1,602
Āmù Xiāng阿木乡Rural TownshipHóngyuán Xiàn3,304
Āndòu Xiāng安斗乡Rural TownshipĀbà Xiàn1,823
Ānhóng Xiāng安宏乡Rural TownshipSōngpān Xiàn4,033
Ānlè Xiāng安乐乡Rural TownshipJiŭzhàigōu Xiàn3,294
Ānníng Zhèn安宁镇TownJīnchuān Xiàn3,633
Ānqiāng Xiāng安羌乡Rural TownshipĀbà Xiàn2,099
Ānqŭ Zhèn安曲镇TownHóngyuán Xiàn3,830
Āxīróng Xiāng阿西茸乡Rural TownshipRuò'ĕrgài Xiàn3,031
Āxī Xiāng阿西乡Rural TownshipRuò'ĕrgài Xiàn5,855
Báihé Mùchăng白河牧场Township-like AreaRuò'ĕrgài Xiàn1,267
Báihé Xiāng白河乡Rural TownshipJiŭzhàigōu Xiàn2,486
Báiwān Xiāng白湾乡Rural TownshipMă'ĕrkāng Shì2,990
Báixī Xiāng白溪乡Rural TownshipMào Xiàn1,845
Báiyáng Xiāng白羊乡Rural TownshipSōngpān Xiàn2,018
Bājiăo Xiāng八角乡Rural TownshipXiăojīn Xiàn3,228
Bānyòu Xiāng班佑乡Rural TownshipRuò'ĕrgài Xiàn5,741
Băohuá Xiāng保华乡Rural TownshipJiŭzhàigōu Xiàn3,223
Bāozuò Xiāng包座乡Rural TownshipRuò'ĕrgài Xiàn3,132
Bāxī Xiāng巴西乡Rural TownshipRuò'ĕrgài Xiàn1,522
Căodēng Xiāng草登乡Rural TownshipMă'ĕrkāng Shì2,953
Căodì Xiāng草地乡Rural TownshipJiŭzhàigōu Xiàn1,188
Căopō Xiāng草坡乡Rural TownshipWènchuān Xiàn3,826
Căoyuán Xiāng草原乡Rural TownshipSōngpān Xiàn1,623
Chá'ĕrmă Xiāng查尔玛乡Rural TownshipHóngyuán Xiàn2,035
Chálĭ Xiāng查理乡Rural TownshipĀbà Xiàn3,569
Chóngdé Xiāng崇德乡Rural TownshipXiăojīn Xiàn2,460
Chóng'ĕr Xiāng崇尔乡Rural TownshipRuò'ĕrgài Xiàn2,463
Chuānzhŭsì Zhèn川主寺镇TownSōngpān Xiàn6,884
Cíbà Xiāng慈坝乡Rural TownshipHēishuĭ Xiàn988
Dàlù Xiāng大录乡Rural TownshipJiŭzhàigōu Xiàn3,575
Dăngbà Xiāng党坝乡Rural TownshipMă'ĕrkāng Shì2,698
Dáwéi Zhèn达维镇TownXiăojīn Xiàn4,470
Dàxìng Xiāng大姓乡Rural TownshipSōngpān Xiàn1,169
Dàzàng Xiāng大藏乡Rural TownshipMă'ĕrkāng Shì1,067
Dàzhài Xiāng大寨乡Rural TownshipSōngpān Xiàn1,832
Dázhāsì Zhèn达扎寺镇TownRuò'ĕrgài Xiàn10,007
Dégé Xiāng德格乡Rural TownshipĀbà Xiàn1,879
Diéxī Zhèn叠溪镇TownMào Xiàn2,397
Dòngliè Xiāng冻列乡Rural TownshipRuò'ĕrgài Xiàn2,576
Dōngxīng Zhèn东兴镇TownMào Xiàn4,105
Dúsōng Xiāng独松乡Rural TownshipJīnchuān Xiàn1,442
Érè Xiāng俄热乡Rural TownshipJīnchuān Xiàn2,908
Èrgālĭ Xiāng二嘎里乡Rural TownshipJīnchuān Xiàn2,599
Fēihóng Xiāng飞虹乡Rural TownshipMào Xiàn2,006
Fèngyí Zhèn凤仪镇TownMào Xiàn41,697
Fŭbiān Xiāng抚边乡Rural TownshipXiăojīn Xiàn4,716
Fùshùn Zhèn富顺镇TownMào Xiàn5,667
Găduō Xiāng尕多乡Rural TownshipRăngtáng Xiàn4,611
Gānbăo Xiāng甘堡乡Rural TownshipLĭ Xiàn2,946
Găngmùdá Xiāng岗木达乡Rural TownshipRăngtáng Xiàn4,168
Gē'ĕr Xiāng咯尔乡Rural TownshipJīnchuān Xiàn4,711
Gèmò Xiāng各莫乡Rural TownshipĀbà Xiàn3,065
Gĕngdá Zhèn耿达镇TownWènchuān Xiàn2,857
Gōukŏu Xiāng沟口乡Rural TownshipMào Xiàn3,244
Guāngmíng Zhèn光明镇TownMào Xiàn5,718
Guānyīnqiáo Zhèn观音桥镇TownJīnchuān Xiàn2,282
Gŭ'ĕrgōu Zhèn古尔沟镇TownLĭ Xiàn2,063
Guōyuán Xiāng郭元乡Rural TownshipJiŭzhàigōu Xiàn3,992
Hànniú Xiāng汗牛乡Rural TownshipXiăojīn Xiàn2,072
Hédōng Xiāng河东乡Rural TownshipJīnchuān Xiàn1,046
Hēihé Xiāng黑河乡Rural TownshipJiŭzhàigōu Xiàn2,855
Hēihŭ Xiāng黑虎乡Rural TownshipMào Xiàn2,222
Héxī Xiāng河西乡Rural TownshipJīnchuān Xiàn2,779
Hézhī Xiāng河支乡Rural TownshipĀbà Xiàn3,020
Hóngtŭ Xiāng红土乡Rural TownshipSōngpān Xiàn2,306
Hóngxīng Zhèn红星镇TownRuò'ĕrgài Xiàn6,592
Hóngyán Xiāng红岩乡Rural TownshipHēishuĭ Xiàn3,698
Hóngzhā Xiāng红扎乡Rural TownshipSōngpān Xiàn1,051
Huánglóng Xiāng黄龙乡Rural TownshipSōngpān Xiàn1,424
Huílóng Xiāng回龙乡Rural TownshipMào Xiàn1,919
Jiābì Xiāng夹壁乡Rural TownshipLĭ Xiàn1,055
Jiă'ĕrduō Xiāng甲尔多乡Rural TownshipĀbà Xiàn3,035
Jiăkēhé Mùchăng贾柯河牧场Township-like AreaĀbà Xiàn1,959
Jiăluò Zhèn贾洛镇TownĀbà Xiàn5,840
Jiāngróng Xiāng江茸乡Rural TownshipHóngyuán Xiàn1,212
Jiàngzhā Xiāng降扎乡Rural TownshipRuò'ĕrgài Xiàn2,849
Jiăomùzú Xiāng脚木足乡Rural TownshipMă'ĕrkāng Shì3,302
Jiésī Xiāng结斯乡Rural TownshipXiăojīn Xiàn2,458
Jímù Xiāng集沐乡Rural TownshipJīnchuān Xiàn1,659
Jìn'ān Huízú Xiāng进安回族乡Rural TownshipSōngpān Xiàn7,027
Jìn'ān Zhèn进安镇TownSōngpān Xiàn9,027
Jīnchuān Zhèn金川镇TownJīnchuān Xiàn15,830
Jiŭzhàigōufēngjĭngmíngshèng Guănlĭjú九寨沟风景名胜管理局Township-like AreaJiŭzhàigōu Xiàn824
Jiŭzhàigōuguóyíng Mùchăng九寨沟国营牧场Township-like AreaJiŭzhàigōu Xiàn28
Kălāzú Xiāng卡拉足乡Rural TownshipJīnchuān Xiàn985
Kălóng Zhèn卡龙镇TownHēishuĭ Xiàn1,108
Kāngshān Xiāng康山乡Rural TownshipMă'ĕrkāng Shì1,599
Kăsā Xiāng卡撒乡Rural TownshipJīnchuān Xiàn4,082
Kēhé Xiāng柯河乡Rural TownshipĀbà Xiàn1,480
Kèkū Xiāng克枯乡Rural TownshipWènchuān Xiàn3,078
Kuăshā Xiāng垮沙乡Rural TownshipĀbà Xiàn1,353
Lăoyíng Xiāng老营乡Rural TownshipXiăojīn Xiàn2,961
Lèwū Zhèn勒乌镇TownJīnchuān Xiàn2,698
Liănghé Xiāng两河乡Rural TownshipXiăojīn Xiàn5,098
Língjiāng Xiāng陵江乡Rural TownshipJiŭzhàigōu Xiàn1,452
Lóngbà Xiāng龙坝乡Rural TownshipHēishuĭ Xiàn2,603
Lóng'ĕrjiă Xiāng龙尔甲乡Rural TownshipMă'ĕrkāng Shì1,527
Lóngrì Xiāng龙日乡Rural TownshipHóngyuán Xiàn2,060
Lóngxī Xiāng龙溪乡Rural TownshipWènchuān Xiàn3,724
Lóngzàng Xiāng龙藏乡Rural TownshipĀbà Xiàn2,673
Lúhuā Zhèn芦花镇TownHēishuĭ Xiàn13,942
Luòduō Xiāng洛多乡Rural TownshipHēishuĭ Xiàn2,188
Luò'ĕrdá Xiāng洛尔达乡Rural TownshipĀbà Xiàn4,935
Luóyī Xiāng罗依乡Rural TownshipJiŭzhàigōu Xiàn2,261
Mă'ĕrbāng Xiāng马尔邦乡Rural TownshipJīnchuān Xiàn1,262
Mă'ĕrkāng Zhèn马尔康镇TownMă'ĕrkāng Shì29,535
Mài'ĕrmă Zhèn麦尔玛镇TownĀbà Xiàn4,735
Màikūn Xiāng麦昆乡Rural TownshipĀbà Xiàn3,492
Màiwā Xiāng麦洼乡Rural TownshipHóngyuán Xiàn3,707
Màixī Xiāng麦溪乡Rural TownshipRuò'ĕrgài Xiàn5,323
Măjiā Xiāng马家乡Rural TownshipJiŭzhàigōu Xiàn1,170
Mănài Xiāng马奈乡Rural TownshipJīnchuān Xiàn895
Máorì Xiāng毛日乡Rural TownshipJīnchuān Xiàn2,234
Máwō Xiāng麻窝乡Rural TownshipHēishuĭ Xiàn3,087
Mĕiwò Xiāng美沃乡Rural TownshipXiăojīn Xiàn3,868
Mĕixīng Zhèn美兴镇TownXiăojīn Xiàn13,669
Miánzhì Zhèn绵虒镇TownWènchuān Xiàn7,845
Mínjiāng Xiāng岷江乡Rural TownshipSōngpān Xiàn3,021
Mĭyàluó Zhèn米亚罗镇TownLĭ Xiàn1,730
Móuní Xiāng牟尼乡Rural TownshipSōngpān Xiàn1,576
Mù'ĕrzōng Xiāng木尔宗乡Rural TownshipMă'ĕrkāng Shì1,359
Mùkă Xiāng木卡乡Rural TownshipLĭ Xiàn1,679
Mùpō Xiāng木坡乡Rural TownshipXiăojīn Xiàn3,682
Mùsū Xiāng木苏乡Rural TownshipHēishuĭ Xiàn4,476
Nánmùdá Zhèn南木达镇TownRăngtáng Xiàn4,435
Nánxīn Zhèn南新镇TownMào Xiàn7,590
Nènwā Xiāng嫩哇乡Rural TownshipRuò'ĕrgài Xiàn3,061
Pān'ān Xiāng潘安乡Rural TownshipXiăojīn Xiàn1,968
Pòtóu Zhèn朴头镇TownLĭ Xiàn4,132
Púxī Xiāng蒲溪乡Rural TownshipLĭ Xiàn1,506
Púxī Xiāng蒲西乡Rural TownshipRăngtáng Xiàn2,655
Qínglăng Xiāng晴朗乡Rural TownshipHēishuĭ Xiàn3,123
Qìngníng Xiāng庆宁乡Rural TownshipJīnchuān Xiàn1,940
Qīngyún Zhèn青云镇TownSōngpān Xiàn3,660
Qióngxī Zhèn邛溪镇TownHóngyuán Xiàn13,493
Qiújímă Xiāng求吉玛乡Rural TownshipĀbà Xiàn2,639
Qiújí Xiāng求吉乡Rural TownshipRuò'ĕrgài Xiàn3,251
Qŭgŭ Xiāng曲谷乡Rural TownshipMào Xiàn1,984
Răngkē Zhèn壤柯镇TownRăngtáng Xiàn3,832
Răngkŏu Xiāng壤口乡Rural TownshipHóngyuán Xiàn976
Rè'ĕr Xiāng热尔乡Rural TownshipRuò'ĕrgài Xiàn2,218
Rìbù Xiāng日部乡Rural TownshipMă'ĕrkāng Shì3,370
Rì'ĕr Xiāng日尔乡Rural TownshipXiăojīn Xiàn3,274
Rìlóng Zhèn日隆镇TownXiăojīn Xiàn3,503
Róng'ān Xiāng茸安乡Rural TownshipĀbà Xiàn2,854
Róngmùdá Xiāng茸木达乡Rural TownshipRăngtáng Xiàn1,970
Ruòkēhé Nóngchăng若柯河农场Township-like AreaĀbà Xiàn1,155
Sānjiāng Zhèn三江镇TownWènchuān Xiàn4,115
Sānlóng Xiāng三龙乡Rural TownshipMào Xiàn2,745
Sāwăjiăo Xiāng撒瓦脚乡Rural TownshipJīnchuān Xiàn925
Sèdì Zhèn色地镇TownHóngyuán Xiàn5,831
Sè'ĕrgŭ Zhèn色尔古镇TownHēishuĭ Xiàn2,813
Shā'ĕr Xiāng沙耳乡Rural TownshipJīnchuān Xiàn5,631
Shā'ĕrzōng Zhèn沙尔宗镇TownMă'ĕrkāng Shì2,126
Shālóng Xiāng沙龙乡Rural TownshipXiăojīn Xiàn2,325
Shānbā Xiāng山巴乡Rural TownshipSōngpān Xiàn2,081
Shàngbāzhài Xiāng上八寨乡Rural TownshipSōngpān Xiàn2,220
Shàngdùkē Xiāng上杜柯乡Rural TownshipRăngtáng Xiàn3,561
Shàngmèng Xiāng上孟乡Rural TownshipLĭ Xiàn2,767
Shàngrăngtáng Xiāng上壤塘乡Rural TownshipRăngtáng Xiàn2,533
Shāshíduō Xiāng沙石多乡Rural TownshipHēishuĭ Xiàn1,837
Shídàguān Xiāng石大关乡Rural TownshipMào Xiàn2,011
Shídiāolóu Xiāng石碉楼乡Rural TownshipHēishuĭ Xiàn3,989
Shījiābăo Xiāng施家堡乡Rural TownshipSōngpān Xiàn2,073
Shílĭ Huízú Xiāng十里回族乡Rural TownshipSōngpān Xiàn3,140
Shílĭ Xiāng石里乡Rural TownshipRăngtáng Xiàn1,928
Shuājīngsì Zhèn刷经寺镇TownHóngyuán Xiàn1,268
Shuāngbǎi Xiāng双柏乡Rural TownshipXiăojīn Xiàn2,362
Shuānghé Zhèn双河镇TownJiŭzhàigōu Xiàn4,255
Shuāngliūsuŏ Xiāng双溜索乡Rural TownshipHēishuĭ Xiàn2,169
Shuĭjīng Xiāng水晶乡Rural TownshipSōngpān Xiàn1,832
Shuĭmó Zhèn水磨镇TownWènchuān Xiàn12,574
Sìwā Xiāng四洼乡Rural TownshipĀbà Xiàn2,587
Sōnggăng Zhèn松岗镇TownMă'ĕrkāng Shì2,104
Sōngpān Línyèjú松潘林业局Township-like AreaSōngpān Xiàn297
Sōngpānxiàn Mùchăng松潘县牧场Township-like AreaSōngpān Xiàn245
Sōngpínggōu Xiāng松坪沟乡Rural TownshipMào Xiàn1,096
Suōmó Xiāng梭磨乡Rural TownshipMă'ĕrkāng Shì2,795
Tàipíng Zhèn太平镇TownMào Xiàn2,343
Tàiyánghé Xiāng太阳河乡Rural TownshipJīnchuān Xiàn643
Tángkè Zhèn唐克镇TownRuò'ĕrgài Xiàn5,565
Táopíng Zhèn桃坪镇TownLĭ Xiàn2,950
Tōnghuà Xiāng通化乡Rural TownshipLĭ Xiàn2,858
Tŭmén Zhèn土门镇TownMào Xiàn4,073
Wăbōliángzi Xiāng瓦钵梁子乡Rural TownshipHēishuĭ Xiàn2,820
Wādĭ Xiāng洼底乡Rural TownshipMào Xiàn1,563
Wā'ĕrmă Xiāng哇尔玛乡Rural TownshipĀbà Xiàn3,917
Wànlín Xiāng万林乡Rural TownshipJīnchuān Xiàn1,619
Wăqiè Zhèn瓦切镇TownHóngyuán Xiàn6,102
Wéigŭ Xiāng维古乡Rural TownshipHēishuĭ Xiàn3,670
Wèimén Xiāng渭门乡Rural TownshipMào Xiàn3,737
Wēizhōu Zhèn威州镇TownWènchuān Xiàn34,460
Wōdĭ Xiāng窝底乡Rural TownshipXiăojīn Xiàn2,641
Wòlóng Zhèn卧龙镇TownWènchuān Xiàn2,421
Wòrì Zhèn沃日镇TownXiăojīn Xiàn3,470
Wùjiăo Xiāng勿角乡Rural TownshipJiŭzhàigōu Xiàn2,240
Wúyī Xiāng吾依乡Rural TownshipRăngtáng Xiàn2,745
Xiàbāzhài Xiāng下八寨乡Rural TownshipSōngpān Xiàn1,177
Xiámàn Mùchăng辖曼牧场Township-like AreaRuò'ĕrgài Xiàn1,557
Xiámàn Zhèn辖曼镇TownRuò'ĕrgài Xiàn5,950
Xiàmèng Xiāng下孟乡Rural TownshipLĭ Xiàn2,505
Xiăohé Xiāng小河乡Rural TownshipSōngpān Xiàn3,209
Xiăoxìng Xiāng小姓乡Rural TownshipSōngpān Xiàn1,581
Xīngé Xiāng新格乡Rural TownshipXiăojīn Xiàn2,489
Xīnqiáo Xiāng新桥乡Rural TownshipXiăojīn Xiàn4,271
Xuánkŏu Zhèn漩口镇TownWènchuān Xiàn13,597
Xuēchéng Zhèn薛城镇TownLĭ Xiàn6,178
Yădū Zhèn雅都镇TownMào Xiàn3,545
Yànmén Xiāng雁门乡Rural TownshipWènchuān Xiàn7,504
Yànyún Xiāng燕云乡Rural TownshipSōngpān Xiàn1,095
Yìngxiù Zhèn映秀镇TownWènchuān Xiàn2,468
Yínxìng Xiāng银杏乡Rural TownshipWènchuān Xiàn2,302
Yŏngfēng Xiāng永丰乡Rural TownshipJiŭzhàigōu Xiàn4,997
Yŏnghé Xiāng永和乡Rural TownshipMào Xiàn3,322
Yŏnghé Xiāng永和乡Rural TownshipJiŭzhàigōu Xiàn3,479
Yŏnglè Zhèn永乐镇TownJiŭzhàigōu Xiàn23,080
Yùwă Xiāng玉瓦乡Rural TownshipJiŭzhàigōu Xiàn2,049
Zágŭnăo Zhèn杂谷脑镇TownLĭ Xiàn14,187
Zēngdá Xiāng曾达乡Rural TownshipJīnchuān Xiàn2,571
Zháilŏng Xiāng宅垄乡Rural TownshipXiăojīn Xiàn2,746
Zhāngzhā Zhèn漳扎镇TownJiŭzhàigōu Xiàn14,946
Zhànwā Xiāng占哇乡Rural TownshipRuò'ĕrgài Xiàn2,659
Zhāwō Xiāng扎窝乡Rural TownshipHēishuĭ Xiàn4,281
Zhènjiāngguān Xiāng镇江关乡Rural TownshipSōngpān Xiàn3,315
Zhènpíng Xiāng镇坪乡Rural TownshipSōngpān Xiàn3,393
Zhīmùlín Xiāng知木林乡Rural TownshipHēishuĭ Xiàn3,912
Zhōngrăngtáng Zhèn中壤塘镇TownRăngtáng Xiàn3,870
Zhuókèjī Zhèn卓克基镇TownMă'ĕrkāng Shì1,012
Zōngkē Xiāng宗科乡Rural TownshipRăngtáng Xiàn2,865

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).