Home
Show Map

China: Líncāng Shì / 临沧市

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Líncāng Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Cāngyuán Wăzú Zìzhìxiàn沧源佤族自治县Autonomous County179,098
Fèngqìng Xiàn凤庆县County458,322
Gĕngmă Dăizú Wăzú Zìzhìxiàn耿马傣族佤族自治县Autonomous County296,302
Línxiáng Qū临翔区District323,708
Shuāngjiāng Lāhùzú Wăzú Bùlăngzú Dăizú Zìzhìxiàn双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县Autonomous County176,549
Yŏngdé Xiàn永德县County369,702
Yún Xiàn云县County449,460
Zhènkāng Xiàn镇康县County176,356
Líncāng Shì临沧市Prefecture-level City2,429,497

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Líncāng Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Àihuá Zhèn爱华镇TownYún Xiàn106,054
Bāngbĭng Xiāng邦丙乡Rural TownshipShuāngjiāng Lāhùzú Wăzú Bùlăngzú Dăizú Zìzhìxiàn18,767
Bāngdōng Xiāng邦东乡Rural TownshipLínxiáng Qū13,411
Bānhóng Xiāng班洪乡Rural TownshipCāngyuán Wăzú Zìzhìxiàn10,587
Bānkă Xiāng班卡乡Rural TownshipYŏngdé Xiàn21,910
Bānlăo Xiāng班老乡Rural TownshipCāngyuán Wăzú Zìzhìxiàn8,887
Bóshàng Zhèn博尚镇TownLínxiáng Qū36,764
Cháfáng Xiāng茶房乡Rural TownshipYún Xiàn34,844
Chónggăng Xiāng崇岗乡Rural TownshipYŏngdé Xiàn34,723
Dàcháoshānxī Zhèn大朝山西镇TownYún Xiàn17,533
Dānjiă Xiāng单甲乡Rural TownshipCāngyuán Wăzú Zìzhìxiàn11,080
Dàshān Xiāng大山乡Rural TownshipYŏngdé Xiàn23,056
Dàsì Xiāng大寺乡Rural TownshipFèngqìng Xiàn38,098
Dàwén Xiāng大文乡Rural TownshipShuāngjiāng Lāhùzú Wăzú Bùlăngzú Dăizú Zìzhìxiàn20,908
Dàxīng Xiāng大兴乡Rural TownshipGĕngmă Dăizú Wăzú Zìzhìxiàn9,249
Dàxuĕshān Xiāng大雪山乡Rural TownshipYŏngdé Xiàn20,644
Dàzhài Zhèn大寨镇TownYún Xiàn35,767
Dédăng Zhèn德党镇TownYŏngdé Xiàn65,842
Fèngshān Zhèn凤山镇TownFèngqìng Xiàn79,857
Fèngwĕi Zhèn凤尾镇TownZhènkāng Xiàn18,166
Fèngxiáng Jiēdào凤翔街道办事处Urban SubdistrictLínxiáng Qū111,810
Gĕngmă Zhèn耿马镇TownGĕngmă Dăizú Wăzú Zìzhìxiàn59,324
Guōdàzhài Xiāng郭大寨乡Rural TownshipFèngqìng Xiàn22,902
Hèpài Xiāng贺派乡Rural TownshipGĕngmă Dăizú Wăzú Zìzhìxiàn18,309
Hòuqìng Xiāng后箐乡Rural TownshipYún Xiàn19,052
Jūnsài Xiāng军赛乡Rural TownshipZhènkāng Xiàn13,196
Lìshù Xiāng栗树乡Rural TownshipYún Xiàn21,583
Luòdăng Zhèn洛党镇TownFèngqìng Xiàn40,072
Lŭshĭ Zhèn鲁史镇TownFèngqìng Xiàn29,994
Mángbĭng Xiāng忙丙乡Rural TownshipZhènkāng Xiàn22,178
Mánghóng Xiāng芒洪乡Rural TownshipGĕngmă Dăizú Wăzú Zìzhìxiàn8,522
Mánghuái Xiāng忙怀乡Rural TownshipYún Xiàn17,665
Mángkă Zhèn芒卡镇TownCāngyuán Wăzú Zìzhìxiàn13,689
Mángnuò Xiāng忙糯乡Rural TownshipShuāngjiāng Lāhùzú Wăzú Bùlăngzú Dăizú Zìzhìxiàn22,545
Mángpàn Jiēdào忙畔街道办事处Urban SubdistrictLínxiáng Qū42,775
Mànwān Zhèn漫湾镇TownYún Xiàn23,617
Màolán Zhèn茂兰镇TownYún Xiàn43,925
Mătái Xiāng马台乡Rural TownshipLínxiáng Qū24,515
Măyĭduī Xiāng蚂蚁堆乡Rural TownshipLínxiáng Qū29,586
Mĕngbăn Xiāng勐板乡Rural TownshipYŏngdé Xiàn26,987
Mèngdìng Zhèn孟定镇TownGĕngmă Dăizú Wăzú Zìzhìxiàn102,992
Mĕngdŏng Zhèn勐董镇TownCāngyuán Wăzú Zìzhìxiàn35,741
Mĕngduī Xiāng勐堆乡Rural TownshipZhènkāng Xiàn20,636
Mĕngjiăn Xiāng勐简乡Rural TownshipGĕngmă Dăizú Wăzú Zìzhìxiàn14,397
Mĕngjiăo Xiāng勐角乡Rural TownshipCāngyuán Wăzú Zìzhìxiàn13,990
Mĕngkù Zhèn勐库镇TownShuāngjiāng Lāhùzú Wăzú Bùlăngzú Dăizú Zìzhìxiàn35,146
Mĕnglái Xiāng勐来乡Rural TownshipCāngyuán Wăzú Zìzhìxiàn14,443
Mĕngmĕng Zhèn勐勐镇TownShuāngjiāng Lāhùzú Wăzú Bùlăngzú Dăizú Zìzhìxiàn47,966
Mĕngpĕng Zhèn勐捧镇TownZhènkāng Xiàn40,417
Mĕngsā Zhèn勐撒镇TownGĕngmă Dăizú Wăzú Zìzhìxiàn37,299
Mĕngshĕng Zhèn勐省镇TownCāngyuán Wăzú Zìzhìxiàn23,530
Mĕngyŏng Zhèn勐永镇TownGĕngmă Dăizú Wăzú Zìzhìxiàn31,141
Mĕngyòu Zhèn勐佑镇TownFèngqìng Xiàn51,213
Mùchăng Xiāng木场乡Rural TownshipZhènkāng Xiàn18,666
Nánmĕi Xiāng南美乡Rural TownshipLínxiáng Qū4,578
Nánsăn Zhèn南伞镇TownZhènkāng Xiàn43,097
Nuòliáng Xiāng糯良乡Rural TownshipCāngyuán Wăzú Zìzhìxiàn14,665
Píngcūn Xiāng平村乡Rural TownshipLínxiáng Qū8,701
Quānnèi Xiāng圈内乡Rural TownshipLínxiáng Qū31,286
Sānchàhé Zhèn三岔河镇TownFèngqìng Xiàn28,708
Shāhé Xiāng沙河乡Rural TownshipShuāngjiāng Lāhùzú Wăzú Bùlăngzú Dăizú Zìzhìxiàn31,217
Shīlĭ Xiāng诗礼乡Rural TownshipFèngqìng Xiàn26,124
Sìpáishān Xiāng四排山乡Rural TownshipGĕngmă Dăizú Wăzú Zìzhìxiàn15,069
Wūmùlóng Xiāng乌木龙乡Rural TownshipYŏngdé Xiàn28,962
Xiăojiē Xiāng晓街乡Rural TownshipYún Xiàn39,505
Xiăomĕngtŏng Zhèn小勐统镇TownYŏngdé Xiàn56,127
Xiăowān Zhèn小湾镇TownFèngqìng Xiàn27,547
Xìngfú Zhèn幸福镇TownYún Xiàn47,479
Xīnhuá Xiāng新华乡Rural TownshipFèngqìng Xiàn27,912
Xuĕshān Zhèn雪山镇TownFèngqìng Xiàn30,953
Yàliàn Xiāng亚练乡Rural TownshipYŏngdé Xiàn28,601
Yánshuài Zhèn岩帅镇TownCāngyuán Wăzú Zìzhìxiàn32,486
Yāojiē Xiāng腰街乡Rural TownshipFèngqìng Xiàn9,233
Yíngpán Zhèn营盘镇TownFèngqìng Xiàn45,709
Yŏngbăo Zhèn涌宝镇TownYún Xiàn42,436
Yŏngkāng Zhèn永康镇TownYŏngdé Xiàn62,850
Zhāngtuó Xiāng章驮乡Rural TownshipLínxiáng Qū20,282

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).