Home
Show Map

Shūlè Xiàn

County in Kashgar, Kaxgar / 喀什地区

County

The population of Shūlè Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Shūlè Xiàn疏勒县County312,455
Kāshí Dìqū [Kashgar, Kaxgar]喀什地区Prefecture3,979,321

Contents: Townships

The population of the townships in Shūlè Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ài'ĕrmùdōng Xiāng艾尔木东乡Rural TownshipShūlè Xiàn12,393
Ālāfŭ Xiāng阿拉甫乡Rural TownshipShūlè Xiàn18,748
Ālālì Xiāng阿拉力乡Rural TownshipShūlè Xiàn11,170
Bāhéqí Xiāng巴合齐乡Rural TownshipShūlè Xiàn21,865
Bārén Xiāng巴仁乡Rural TownshipShūlè Xiàn32,215
Bīngtuán Sìshíyī Tuán兵团四十一团Township-like AreaShūlè Xiàn5,906
Hănnánlìkè Zhèn罕南力克镇TownShūlè Xiàn24,481
Kùmùxīlìkè Xiāng库木西力克乡Rural TownshipShūlè Xiàn20,355
Shūlè Zhèn疏勒镇TownShūlè Xiàn40,446
Tăhéqí Xiāng塔合其乡Rural TownshipShūlè Xiàn9,268
Tăzīhóng Xiāng塔孜洪乡Rural TownshipShūlè Xiàn27,393
Yáfŭquán Zhèn牙甫泉镇TownShūlè Xiàn25,081
Yàmànyá Xiāng亚曼牙乡Rural TownshipShūlè Xiàn15,542
Yángdàmàn Xiāng洋大曼乡Rural TownshipShūlè Xiàn17,244
Yīng'āwătí Xiāng英阿瓦提乡Rural TownshipShūlè Xiàn9,936
Yīng'ĕrlìkè Xiāng英尔力克乡Rural TownshipShūlè Xiàn20,412

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).