Home
Show Map

China: Jiŭjiāng Shì / 九江市

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Jiŭjiāng Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Cháisāng Qū [← Jiŭjiāng Xiàn]柴桑区District315,219
Dé'ān Xiàn德安县County154,332
Dūchāng Xiàn都昌县County716,370
Gòngqīngchéng Shì [← Lúshān Shì, Yŏngxiū Xiàn, Dé'ān Xiàn]共青城市County-level City118,986
Húkŏu Xiàn湖口县County275,797
Liánxī Qū [← Lúshān Qū]濂溪区District302,228
Lúshān Shì [← Xīngzi Xiàn]庐山市County-level City205,854
Péngzé Xiàn彭泽县County353,149
Ruìchāng Shì瑞昌市County-level City419,047
Wŭníng Xiàn武宁县County360,269
Xiūshuĭ Xiàn修水县County739,986
Xúnyáng Qū浔阳区District402,758
Yŏngxiū Xiàn永修县County364,783
Jiŭjiāng Shì九江市Prefecture-level City4,728,778

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Jiŭjiāng Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Àichéng Zhèn艾城镇TownYŏngxiū Xiàn18,748
Àimín Xiāng爱民乡Rural TownshipDé'ān Xiàn6,299
Báichá Zhèn白槎镇TownYŏngxiū Xiàn13,741
Báilĭng Zhèn白岭镇TownXiūshuĭ Xiàn30,713
Báilù Zhèn白鹿镇TownLúshān Shì27,161
Báishuĭhú Jiēdào白水湖街道Urban SubdistrictXúnyáng Qū55,259
Báiyáng Zhèn白杨镇TownRuìchāng Shì15,432
Bājiăolĭng Kĕnzhíchăng八角岭垦殖场Township-like AreaYŏngxiū Xiàn4,668
Băotă Xiāng宝塔乡Rural TownshipDé'ān Xiàn9,150
Bĕishān Xiāng北山乡Rural TownshipDūchāng Xiàn27,443
Bīnxīng (Jiŭjiāng Jīngjì Jìshù Kāifāqū) Jiēdào滨兴街道办事处(九江经济技术开发区)Urban SubdistrictXúnyáng Qū46,067
Bùjiă Xiāng布甲乡Rural TownshipXiūshuĭ Xiàn8,494
Càilĭng Zhèn蔡岭镇TownDūchāng Xiàn34,060
Cháshān Jiēdào茶山街道Urban SubdistrictGòngqīngchéng Shì47,284
Chéngmén Xiāng城门乡Rural TownshipCháisāng Qū21,987
Chéngshān Zhèn城山镇TownHúkŏu Xiàn21,549
Chéngzi Zhèn城子镇TownCháisāng Qū15,119
Chēqiáo Zhèn车桥镇TownDé'ān Xiàn8,508
Chuántān Zhèn船滩镇TownWŭníng Xiàn27,621
Chūnqiáo Xiāng春桥乡Rural TownshipDūchāng Xiàn14,706
Dàchūn Xiāng大椿乡Rural TownshipXiūshuĭ Xiàn16,672
Dàdòng Xiāng大洞乡Rural TownshipWŭníng Xiàn7,035
Dàgăng Zhèn大港镇TownDūchāng Xiàn22,871
Dàlŏng Xiāng大垅乡Rural TownshipHúkŏu Xiàn12,464
Dàqiáo Zhèn大桥镇TownXiūshuĭ Xiàn33,696
Dàshā Zhèn大沙镇TownDūchāng Xiàn30,926
Dàshù Xiāng大树乡Rural TownshipDūchāng Xiàn31,407
Dìngshān Zhèn定山镇TownPéngzé Xiàn15,504
Dōnggăng Xiāng东港乡Rural TownshipXiūshuĭ Xiàn11,349
Dōnggŭshān Línchăng东牯山林场Township-like AreaLúshān Shì317
Dōnglín Xiāng东林乡Rural TownshipWŭníng Xiàn7,763
Dōngshēng Zhèn东升镇TownPéngzé Xiàn14,070
Dūchāngxiàn Liángzhŏngchăng都昌县良种场Township-like AreaDūchāng Xiàn802
Dūchāng Zhèn都昌镇TownDūchāng Xiàn103,154
Duōbăo Xiāng多宝乡Rural TownshipDūchāng Xiàn16,650
Fàn Zhèn范镇TownRuìchāng Shì30,444
Fēnglín Zhèn丰林镇TownDé'ān Xiàn11,505
Fùlŏng Xiāng付垅乡Rural TownshipHúkŏu Xiàn14,056
Fúróngdūn Zhèn芙蓉墩镇TownPéngzé Xiàn32,575
Fúróng Nóngchăng芙蓉农场Township-like AreaPéngzé Xiàn11,108
Fŭtián Xiāng甫田乡Rural TownshipWŭníng Xiàn11,514
Fùyuán Xiāng复源乡Rural TownshipXiūshuĭ Xiàn4,043
Găngkŏujiē Zhèn港口街镇TownCháisāng Qū27,293
Găngkŏu Zhèn港口镇TownXiūshuĭ Xiàn20,297
Gānlù Zhèn甘露镇TownGòngqīngchéng Shì12,631
Gāntáng Jiēdào甘棠街道Urban SubdistrictXúnyáng Qū97,451
Gāofēng Zhèn高丰镇TownRuìchāng Shì18,962
Gāotáng Xiāng高塘乡Rural TownshipDé'ān Xiàn5,476
Guānlián Xiāng官莲乡Rural TownshipWŭníng Xiàn14,662
Guìlín Jiēdào桂林街道办事处Urban SubdistrictRuìchāng Shì48,206
Gŭlĭng Zhèn牯岭镇TownLiánxī Qū13,963
Gŭshì Zhèn古市镇TownXiūshuĭ Xiàn35,095
Gūtáng Zhèn姑塘镇TownLiánxī Qū18,420
Hăihuì Zhèn海会镇TownLiánxī Qū24,906
Hángkŏu Zhèn杭口镇TownXiūshuĭ Xiàn15,924
Hàoshān Xiāng浩山乡Rural TownshipPéngzé Xiàn12,975
Hédōng Xiāng河东乡Rural TownshipDé'ān Xiàn11,346
Héhé Xiāng和合乡Rural TownshipDūchāng Xiàn22,521
Héngfēngqĭyèjí Tuán恒丰企业集团Township-like AreaYŏngxiū Xiàn13,348
Hénggăng Zhèn横港镇TownRuìchāng Shì23,512
Hénglìshān Xiāng横立山乡Rural TownshipRuìchāng Shì7,910
Hénglù Xiāng横路乡Rural TownshipWŭníng Xiàn17,434
Héngtáng Zhèn横塘镇TownLúshān Shì17,443
Héshì Zhèn何市镇TownXiūshuĭ Xiàn18,498
Hóngxià Xiāng洪下乡Rural TownshipRuìchāng Shì10,525
Hóngyī Xiāng洪一乡Rural TownshipRuìchāng Shì15,544
Huálín Zhèn华林镇TownLúshān Shì27,083
Huáng'ào Xiāng黄坳乡Rural TownshipXiūshuĭ Xiàn14,899
Huángcūn Xiāng凰村乡Rural TownshipHúkŏu Xiàn15,905
Huánggăng Zhèn黄港镇TownXiūshuĭ Xiàn14,674
Huánghuā Zhèn黄花镇TownPéngzé Xiàn18,078
Huángjīn Xiāng黄金乡Rural TownshipRuìchāng Shì9,318
Huánglè Línchăng黄乐林场Township-like AreaPéngzé Xiàn688
Huánglĭng Xiāng黄岭乡Rural TownshipPéngzé Xiàn16,916
Huánglóng Xiāng黄龙乡Rural TownshipXiūshuĭ Xiàn16,590
Huángshā Zhèn黄沙镇TownXiūshuĭ Xiàn18,219
Huāyuán Xiāng花园乡Rural TownshipRuìchāng Shì17,962
Jiāngshàng Xiāng江上乡Rural TownshipYŏngxiū Xiàn10,362
Jiāngxī shĕng Duìwài Jīngjì Jìshù Hézuò Càilĭng Shìfàn Qū 江西省对外经济技术合作蔡岭示范区Township-like AreaDūchāng Xiàn112
Jiāngxīyŏngxiūyúnshānjīngjìqū 江西永修云山经济区Township-like AreaYŏngxiū Xiàn2,481
Jiāngyì Zhèn江益镇TownGòngqīngchéng Shì11,324
Jiāngzhōu Zhèn江洲镇TownCháisāng Qū30,118
Jiànzhùcáiliàochăng 建筑材料厂Township-like AreaPéngzé Xiàn2,898
Jiāotáng Zhèn蛟塘镇TownLúshān Shì20,631
Jīnhú Zhèn金湖乡Rural TownshipGòngqīngchéng Shì8,075
Jīnjīpō Jiēdào金鸡坡街道Urban SubdistrictXúnyáng Qū28,992
Jīnkŏu Xiāng巾口乡Rural TownshipWŭníng Xiàn6,299
Jiŭhé Xiāng九合乡Rural TownshipYŏngxiū Xiàn20,600
Làngxī Zhèn浪溪镇TownPéngzé Xiàn12,930
Lèyuán Xiāng乐园乡Rural TownshipRuìchāng Shì12,404
Liánhuā Zhèn莲花镇TownLiánxī Qū22,447
Liăohuā Zhèn蓼花镇TownLúshān Shì21,059
Liăonán Xiāng蓼南乡Rural TownshipLúshān Shì21,890
Línquán Xiāng林泉乡Rural TownshipDé'ān Xiàn6,429
Liúfāng Xiāng流芳乡Rural TownshipHúkŏu Xiàn8,866
Liúsì Zhèn流泗镇TownHúkŏu Xiàn26,437
Lìxīn Xiāng立新乡Rural TownshipYŏngxiū Xiàn24,901
Lĭxī Zhèn澧溪镇TownWŭníng Xiàn22,225
Lóngchéng Zhèn龙城镇TownPéngzé Xiàn65,736
Lùkŏu Xiāng路口乡Rural TownshipXiūshuĭ Xiàn14,328
Luópíng Zhèn罗坪镇TownWŭníng Xiàn16,402
Luóxī Xiāng罗溪乡Rural TownshipWŭníng Xiàn12,271
Lúshānchá Kēsuŏ庐山茶科所Township-like AreaLiánxī Qū518
Lúshānlín Kēsuŏ庐山林科所Township-like AreaLiánxī Qū230
Lŭxī Zhèn鲁溪镇TownWŭníng Xiàn32,606
Mă'ào Zhèn马坳镇TownXiūshuĭ Xiàn32,577
Mădàng Zhèn马垱镇TownPéngzé Xiàn33,978
Măhuílĭng Zhèn马回岭镇TownCháisāng Qū27,042
Măkŏu Zhèn马口镇TownYŏngxiū Xiàn26,516
Mànjiāng Xiāng漫江乡Rural TownshipXiūshuĭ Xiàn8,084
Máoshāntóuqĭyèjítuán (Jiŭjiāngjīngjìjìshù Kāifāqū) 茅山头企业集团(九江经济技术开发区)Township-like AreaXúnyáng Qū771
Mătóu Zhèn码头镇TownRuìchāng Shì41,954
Măyĭng Zhèn马影镇TownHúkŏu Xiàn23,221
Méitáng Zhèn梅棠镇TownYŏngxiū Xiàn14,342
Miánchuán Zhèn棉船镇TownPéngzé Xiàn35,852
Miánhuā Yuánzhŏngchăng Guóyíngfēnchăng 棉花原种场国营分场Township-like AreaPéngzé Xiàn2,356
Mián Kēsuŏ棉科所Township-like AreaPéngzé Xiàn1,005
Miàolĭng Xiāng庙岭乡Rural TownshipXiūshuĭ Xiàn8,966
Míngshān Xiāng鸣山乡Rural TownshipDūchāng Xiàn21,614
Mínshān Línchăng岷山林场Township-like AreaCháisāng Qū166
Mínshān Xiāng岷山乡Rural TownshipCháisāng Qū25,587
Móxī Xiāng磨溪乡Rural TownshipDé'ān Xiàn9,658
Nánbĕigăngshuĭchănchăng 南北港水产场Township-like AreaHúkŏu Xiàn539
Nánfēng Zhèn南峰镇TownDūchāng Xiàn18,043
Nánkāng Zhèn南康镇TownLúshān Shì44,641
Nányáng Xiāng南阳乡Rural TownshipRuìchāng Shì12,848
Nányì Zhèn南义镇TownRuìchāng Shì20,106
Nièqiáo Zhèn聂桥镇TownDé'ān Xiàn7,694
Níngzhōu Zhèn宁州镇TownXiūshuĭ Xiàn19,865
Nóng Kēsuŏ农科所Township-like AreaLúshān Shì408
Pénchéng Jiēdào湓城街道办事处Urban SubdistrictRuìchāng Shì63,973
Péngshān Línchăng彭山林场Township-like AreaDé'ān Xiàn668
Pénpŭ Jiēdào湓浦街道Urban SubdistrictXúnyáng Qū31,559
Pútíng Zhèn蒲亭镇TownDé'ān Xiàn53,150
Qīlĭhú (Jiŭjiāng Jīngjì Jìshù Kāifāqū) Jiēdào七里湖街道办事处(九江经济技术开发区)Urban SubdistrictLiánxī Qū21,892
Qīngjiāng Xiāng清江乡Rural TownshipWŭníng Xiàn11,223
Qīngshān Línchăng青山林场Township-like AreaRuìchāng Shì1,358
Qiújīn Zhèn虬津镇TownYŏngxiū Xiàn17,899
Quánfēng Zhèn全丰镇TownXiūshuĭ Xiàn26,384
Quánkŏu Zhèn泉口镇TownWŭníng Xiàn19,387
Rénmínlù Jiēdào人民路街道Urban SubdistrictXúnyáng Qū94,475
Ruìchāngshìdàdéshān Línchăng瑞昌市大德山林场Township-like AreaRuìchāng Shì3,031
Sàichénghú (Jiŭjiāng Jīngjì Kāifāqū) Kĕnzhíchăng赛城湖垦殖场(九江经济开发区)Township-like AreaCháisāng Qū4,524
Sàichénghúshuĭchănyăngzhíchăng 赛城湖水产养殖场Township-like AreaCháisāng Qū215
Sàihú Nóngchăng赛湖农场Township-like AreaRuìchāng Shì23,650
Sàiyáng Zhèn赛阳镇TownLiánxī Qū9,251
Sānchàgăng Zhèn三汊港镇TownDūchāng Xiàn30,890
Sānjiăo Xiāng三角乡Rural TownshipYŏngxiū Xiàn23,389
Sānxīqiáo Zhèn三溪桥镇TownYŏngxiū Xiàn12,932
Shāhéjiē Zhèn沙河街镇TownCháisāng Qū39,560
Shāhéjīngjìjìshù Kāifāqū沙河经济技术开发区Township-like AreaCháisāng Qū30,045
Shāhúshān Guănlĭchŭ沙湖山管理处Township-like AreaLúshān Shì1,821
Shàngfèng Zhèn上奉镇TownXiūshuĭ Xiàn14,661
Shàngháng Xiāng上杭乡Rural TownshipXiūshuĭ Xiàn16,273
Shàngshān Xiāng上衫乡Rural TownshipXiūshuĭ Xiàn12,455
Shàngshílĭngzōnghé Kĕnzhíchăng上十岭综合垦殖场Township-like AreaPéngzé Xiàn3,523
Shàngtāng Xiāng上汤乡Rural TownshipWŭníng Xiàn5,284
Shānkŏu Zhèn山口镇TownXiūshuĭ Xiàn15,851
Shí'ào Xiāng石坳乡Rural TownshipXiūshuĭ Xiàn14,443
Shídù Xiāng石渡乡Rural TownshipWŭníng Xiàn12,832
Shílĭ Jiēdào十里街道办事处Urban SubdistrictLiánxī Qū106,480
Shíménlóu Zhèn石门楼镇TownWŭníng Xiàn20,450
Shīshān Xiāng狮山乡Rural TownshipDūchāng Xiàn15,942
Shīzi Zhèn狮子镇TownCháisāng Qū20,418
Shuāngzhōng Zhèn双钟镇TownHúkŏu Xiàn82,167
Shuĭchănyăngzhíchăng 水产养殖场Township-like AreaPéngzé Xiàn793
Shuĭyuán Xiāng水源乡Rural TownshipXiūshuĭ Xiàn11,442
Shùndé Xiāng舜德乡Rural TownshipHúkŏu Xiàn13,864
Sìdū Zhèn四都镇TownXiūshuĭ Xiàn20,687
Sòngxī Zhèn宋溪镇TownWŭníng Xiàn10,983
Sūjiādāng Xiāng苏家垱乡Rural TownshipGòngqīngchéng Shì25,141
Sūshān Xiāng苏山乡Rural TownshipDūchāng Xiàn20,459
Tàibóhúnóngyèzōnghé Kāifāqū太泊湖农业综合开发区Township-like AreaPéngzé Xiàn5,503
Tàibóhúshuĭchănyăngzhíchăng 太泊湖水产养殖场Township-like AreaPéngzé Xiàn582
Tàipíngguān Xiāng太平关乡Rural TownshipPéngzé Xiàn20,612
Tàiyángshēng Zhèn太阳升镇TownXiūshuĭ Xiàn27,851
Tángshān Xiāng塘山乡Rural TownshipDé'ān Xiàn3,007
Tānxī Zhèn滩溪镇TownYŏngxiū Xiàn18,519
Tiānhóng Zhèn天红镇TownPéngzé Xiàn15,974
Túbù Zhèn涂埠镇TownYŏngxiū Xiàn66,285
Tŭtáng Zhèn土塘镇TownDūchāng Xiàn47,266
Wànfújīngjìjìshùkāifāqū Guănwĕihuì万福经济技术开发区管委会Township-like AreaWŭníng Xiàn11,746
Wāngdūn Xiāng汪墩乡Rural TownshipDūchāng Xiàn42,097
Wànhù Zhèn万户镇TownDūchāng Xiàn26,607
Wēijiā Zhèn威家镇TownLiánxī Qū7,563
Wénqiáo Xiāng文桥乡Rural TownshipHúkŏu Xiàn26,775
Wēnquán Zhèn温泉镇TownLúshān Shì23,400
Wúchéng Zhèn吴城镇TownYŏngxiū Xiàn15,024
Wŭjiāo Xiāng武蛟乡Rural TownshipRuìchāng Shì12,411
Wŭlĭ Jiēdào五里街道办事处Urban SubdistrictLiánxī Qū35,451
Wŭshān Kĕnzhíchăng武山垦殖场Township-like AreaHúkŏu Xiàn217
Wúshān Xiāng吴山乡Rural TownshipDé'ān Xiàn12,132
Wŭshān Zhèn武山镇TownHúkŏu Xiàn12,066
Xiàfàn Zhèn夏畈镇TownRuìchāng Shì16,915
Xiāngxī Xiāng芗溪乡Rural TownshipDūchāng Xiàn21,862
Xiàngyáng (Jiŭjiāng Jīngjì Jìshù Kāifāqū) Jiēdào向阳街道办事处(九江经济技术开发区)Urban SubdistrictXúnyáng Qū48,184
Xīgăng Zhèn西港镇TownXiūshuĭ Xiàn21,136
Xīkŏu Zhèn溪口镇TownXiūshuĭ Xiàn27,167
Xīngăng Zhèn新港镇TownLiánxī Qū28,638
Xīnhé Zhèn新合镇TownCháisāng Qū14,027
Xīnníng Zhèn新宁镇TownWŭníng Xiàn85,462
Xīntáng Xiāng新塘乡Rural TownshipCháisāng Qū18,138
Xīnwān Xiāng新湾乡Rural TownshipXiūshuĭ Xiàn9,845
Xīnzhōu Kĕnzhíchăng新洲垦殖场Township-like AreaCháisāng Qū4,685
Xīyuán Xiāng西源乡Rural TownshipDūchāng Xiàn20,569
Xúbù Zhèn徐埠镇TownDūchāng Xiàn29,746
Yànfāng Zhèn燕坊镇TownYŏngxiū Xiàn12,480
Yángfēng Xiāng阳峰乡Rural TownshipDūchāng Xiàn27,358
Yángzhōu Xiāng杨洲乡Rural TownshipWŭníng Xiàn7,070
Yángzĭ Zhèn杨梓镇TownPéngzé Xiàn29,493
Yìníng Zhèn义宁镇TownXiūshuĭ Xiàn109,983
Yŏng'ān (Jiŭjiāng Jīngjì Jìshù Kāifāqū) Xiāng永安乡(九江经济技术开发区)Rural TownshipCháisāng Qū21,732
Yŏngfēng Kĕnzhíchăng永丰垦殖场Township-like AreaYŏngxiū Xiàn6,315
Yŏngquán Xiāng涌泉乡Rural TownshipCháisāng Qū14,563
Yuányìchăng 园艺场Township-like AreaDé'ān Xiàn1,004
Yúduàn Xiāng余段乡Rural TownshipXiūshuĭ Xiàn4,139
Yújiāhé Xiāng虞家河乡Rural TownshipLiánxī Qū12,469
Yúnshānqĭyèjí Tuán云山企业集团Township-like AreaYŏngxiū Xiàn33,372
Zéquán Xiāng泽泉乡Rural TownshipGòngqīngchéng Shì14,531
Zhājīn Zhèn渣津镇TownXiūshuĭ Xiàn43,462
Zhāngqīng Xiāng张青乡Rural TownshipHúkŏu Xiàn17,671
Zhàochén Zhèn肇陈镇TownRuìchāng Shì12,582
Zhèlín Zhèn柘林镇TownYŏngxiū Xiàn8,861
Zhēngcūn Xiāng征村乡Rural TownshipXiūshuĭ Xiàn13,107
Zhōngguăn Zhèn中馆镇TownDūchāng Xiàn21,601
Zhōuxī Zhèn周溪镇TownDūchāng Xiàn43,849
Zhúpíng Xiāng竹坪乡Rural TownshipXiūshuĭ Xiàn8,117
Zōuqiáo Xiāng邹桥乡Rural TownshipDé'ān Xiàn8,306
Zuŏlĭ Zhèn左里镇TownDūchāng Xiàn23,815

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).